Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 652 Kuntaliiton vaalipiirien kuntapäiväkokoukset 5.10.2021

PRIDno-2021-4393

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kuntaliitto on lähettänyt Porin kaupungille liitteenä olevan kirjeen koskien Kuntaliiton vaalipiirien kuntapäiväkokouksia 5.10.2021.

Kuntapäivillä vaalipiirien kunnat hyväksyvät vaalipiirin ehdokaslistat valtuuskunnan vaaleja varten. Kuntapäiväkokoukset järjestetään etänä 5.10.2021 Teams-kokouksina.

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat vaalipiirin kuntapäiväkokoukseen. Kunnalla on 1–4 edustajaa. Edustajien määrä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan.

 • Kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai vähemmän, valitaan yksi edustaja.
 • Kunnasta, jonka asukasluku on 10 001–50 000, valitaan kaksi edustajaa.
 • Kunnasta, jonka asukasluku on 50 001–100 000, valitaan kolme edustajaa.
 • Kunnasta, jonka asukasluku on yli 100 000, valitaan neljä edustajaa.

Kunnan kokousedustajat ilmoitetaan käyttäen webropol-lomaketta. Lomakkeelle merkitään kunnanhallituksen nimeämispäätöksen päivämäärä ja pykälä sekä edustajien ja varaedustajien nimet ja sähköpostiosoitteet. Tiedot tulee ilmoittaa lomakkeella viimeistään 28.9.2021.

Kuntien ilmoittamille edustajille lähetetään kokouskutsu ja Teams-linkki oman vaalipiirin kuntapäiväkokoukseen muutamaa päivää ennen kokousta.

Kuntaliitto ei maksa kokouspalkkioita eikä ansionmenetyskorvauksia vaalipiirin kuntapäiväkokoukseen osallistumisesta.

Kuntapäivien vaalipiirikohtaisten kokousten 5.10.2021 aikataulu on seuraava:

 1. Helsingin vaalipiiri klo 10.00–10.45
 2. Hämeen vaalipiiri klo 11.00–11.45
 3. Kaakkois-Suomen vaalipiiri klo 13.00–13.45
 4. Keski-Suomen vaalipiiri klo 10.00–10.45
 5. Lapin vaalipiiri klo 14.00–14.45
 6. Oulun vaalipiiri klo 13.30–14.15
 7. Pirkanmaan vaalipiiri klo 10.00–10.45
 8. Satakunnan vaalipiiri klo 11.00–11.45
 9. Savo-Karjalan vaalipiiri klo 14.30–15.15
 10. Uudenmaan vaalipiiri klo 11.00–11.45
 11. Vaasan vaalipiiri klo 14.00–14.45
 12. Varsinais-Suomen vaalipiiri klo 13.00–13.45

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus valitsee Kuntaliiton kuntapäiville 2021 kolme Porin kaupungin edustajaa ja näille henkilökohtaiset varaedustajat.

Ilmoittautumisesta huolehtii kootusti Jenni Åman.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita Kuntaliiton kuntapäiville 2021 kolme Porin kaupungin edustajaa ja näille henkilökohtaiset varaedustajat seuraavasti:

varsinainen edustaja Sampsa Kataja, varaedustaja Bia Kaski

varsinainen edustaja Jyrki Levonen, varaedustaja Sinikka Alenius

varsinainen edustaja Ismo Läntinen, varaedustaja Niko Viinamäki.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Valitut henkilöt, Jenni Åman

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi