Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 643 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvästä valtioneuvoston asetusluonnoksesta

PRIDno-2021-4276

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa esitysluonnoksesta laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvästä valtioneuvoston asetusluonnoksesta.

Kansalliseen laajakaistatukiohjelmaan sovelletaan EU:n yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, jossa säädetään mm. laajakaistainfrastruktuurin tukemista koskevista edellytyksistä. Euroopan komissio on 3.8.2021 voimaan tulleella asetuksella tehnyt muutoksia yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen. Aiemman asetuksen aikana hyväksytyt tukiohjelmat on saatettava vastaamaan muuttuneita sääntöjä kuuden kuukauden kuluessa muutosten voimaan tulosta, jotta tukiohjelmat katsotaan edelleen EU:n valtiontukisääntöjen mukaisiksi ilman erillistä notifiointia komissiolle. Näin ollen kansalliseen laajakaistatukilakiin ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen on tehtävä ryhmäpoikkeusasetuksesta johtuvat muutokset.

Laajakaistatukiohjelmaa jatkettiin vuoden 2021 alussa hallituksen ohjelman mukaisesti. Tukiohjelma on tarkoitettu alueille, joille nopeita yhteyksiä ei rakenneta markkinaehtoisesti ennen vuotta 2025. Tukiohjelmalle on osoitettu vuoden 2021 budjetista 5 M€, jolla on tavoitteena saada nopeiden yhteyksien piiriin 10.000 uutta kotitaloutta. 

Suomen tavoitteena on digitaalisen infrastruktuurin kehitys vähintään Euroopan unionin laajakaistatavoitteiden mukaisesti. Euroopan komission vuodelle 2025 asettamien tavoitteiden mukaan eurooppalaisilla kotitalouksilla olisi oltava mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus on vähintää 100 Mbit/s ja joka voidaan kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa.

ICT-yksikön päällikkö ja rahoitusjohtaja ovat ilmoittaneet, että heillä ei ole lausuttavaa asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupungilla ei ole lausuttavaa laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain ja siihen liittyvän valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Liikenne- ja viestintäministeriö / 27.9.2021

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.