Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 642 Porin kaupungin edustajien nimeäminen Satasoten ohjausryhmään

PRIDno-2021-4215

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Porissa 4.11.2019 pidetyssä sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistusta koskevassa seminaarissa on sovittu, että sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään nimetään kustakin kunnasta kolme valtuuustoon valittua edustajaa. Ohjausryhmä on kokoontunut 26.11.2019 ja pyysi kuntia nimeämään ohjausryhmän jäsenille varajäsenet.

Satasoten johtoryhmä on kokouksessaan 26.8.2021 §80 päättänyt, että kuntavaalien jälkeen myös kuntien valitseman Satasoten ohjausryhmän kokoonpano tulisi tarkistaa. Ohjausryhmän toimikausi kestää siihen saakka kunnes 23.1.2022 valittavan hyvinvointialueen aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. 

Satasoten ohjausryhmä on kokouksessaan 2.9.2021 §33 on esittänyt, että Satasoten ohjausryhmään aiemmin edustajiaan – joko jäseneksi tai asiantuntijaksi - nimenneet tahot tarkastavat edustajansa Satasoten ohjausryhmässä.

Ohjausryhmä kokoonpanon Porin kaupungin edustajat ovat olleet:

jäsen varajäsen
Laulainen Arja Salmi Anssi
Heino Oili Kantola Juha
Laitinen-Pesola Jaana Ranne Kaarina

Johtoryhmän Porin kaupungin asiantuntijajäsenet:

  • Luukkonen Aino-Maija, Porin kaupunginjohtaja
  • Koivisto Anna-Liisa, terveys-ja sairaalapalvelujen johtaja
  • Tähtinen Pekka, pelastusjohtaja

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus nimeää Satasoten ohjausryhmään kolme Porin kaupunginvaltuustoon valittua edustajaa ja heille varajäsenet. Ohjausryhmän toimikausi kestää siihen saakka kunnes 23.1.2022 valittavan hyvinvointialueen aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Satasoten ohjausryhmän edustajat ja varajäsenet seuraavasti:

  • varsinainen jäsen Mari Kaunistola, varajäsen Timo Aro
  • varsinainen jäsen Arto Nurmi, varajäsen Juha Kantola
  • varsinainen jäsen Mika Aho, varajäsen Sinikka Alenius.

Ohjausryhmän toimikausi kestää siihen saakka kunnes 23.1.2022 valittavan hyvinvointialueen aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Timo Aro saapui kokoukseen klo 18.15 asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Satasoten ohjausryhmä kirjaamo@satakunta.fi 30.9.2021 mennessä

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi