Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 650 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja vuoden 2022 talousarvion sekä investointisuunnitelman luonnokset

PRIDno-2021-3985

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 30.8.2021 hyväksynyt luonnoksen sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2022-2024 ja vuoden 2022 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi. Yhtymähallitus pyytää kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti luonnoksesta jäsenkuntien lausuntoa 28.9.2021 mennessä.

Eduskunta hyväksyi hyvinvointialueiden perustamista koskevan lainsäädännön 23.6.2021 ja tasavallan presidentti vahvisti lakien voimaantulon 1.7.2021 lukien. Sotelakipaketin hyväksyminen tarkoittaa historiallista muutosta, jossa terveydenhoidon, sosiaalipalvelujen ja pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille eli maakuntatasolle vuoden 2023 alussa. Muutoksen myötä sairaanhoitopiirin toiminta ja henkilöstö siirtyvät perustetulle hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.

Vuoden 2022 talousarvioehdotus on toimintakuluiltaan 3,5 %:a korkeampi kuin vuoden 2021 talousarvio; so. n. +13,1 Me.

Keskeiset toimintakuluja kasvattavat tekijät:

 • sopimusten mukaiset palkkakorotukset sivukuluineen 3,4 Me
 • sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset 1,9 Me
 • 5 henkilön hengityshalvaustiimi 0,2 Me
 • uudet/aiemmin budjetoimattomat virat/toimet 2,6 Me
 • tarvikehankintojen kasvu logistiikka- ja hankintapalveluissa 0,6 Me
 • laboratorion ja kuvantamisen ostopalvelut 0,6 Me
 • lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet 0,2 Me
 • leasing- ym. vuokrien kasvu 0,5 Me
 • ICT-kustannusten kasvu 1,7 Me; mm. logistiikan ERP –hankinta, MS –lisenssit, päivystysmonitori, itseilmoittautuminen
 • nettobudjetoidun yksikön kustannuskasvu 0,8 Me (omarahoitusosuus kasvaa 0,2 Me)
 • kiinteistöveron nousu 0,1 Me

Yhteensä 12,6 Me

Jäsenkuntien palvelumaksujen arvioidaan nousevan vuonna 2022 keskimäärin 2,1 % verrattuna talousarvioon 2021 ja sairaanhoidossa nousuarvio on 1,9 %.

Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuskehitys tulee olla alle valtakunnallisen kustannuskehityksen ja kustannuskehityksen vertailussa tulee ottaa huomioon myös isojen kaupunkien vertailu. Satakunnan sairaanhoitopiirin pitää tehostaa toimintaansa niin että Porin kaupungin kohdalla saavutetaan mediaani kustannukset erikoissairaanhoidon kohdalla. Mikäli Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta aiheuttaisi alijäämää niin se pitää pystyä ehdottomasti kattamaan toimintaa tehostamalla, eikä laskuttamalla kuntia.

Satakunnan sairaanhoitopiirille on laadittu tuottavuusohjelma, joka on esitelty erittäin lyhyesti toiminta- ja taloussuunnitelmassa:

” Yhtymähallituksen päätöksen 16.12.2019 / 202 § mukaisesti on vuoden 2020 alussa käynnistetty sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman suunnittelu käymällä neuvottelut omistajakuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa. Tuottavuusohjelmaa toteutetaan vuosina 2020-2024. Tuottavuusohjelman vaikutukset vuoden 2022 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan tarkentuvat suunnittelun edetessä.”

 

Kunnille on tuotava selkeämmin esille tuottavuusohjelman tulevat askelmerkit, joten käyttösuunnitelma vaiheeseen tulee sisällyttää selkeä yhteenveto kunnille tuottavuusohjelman toimenpiteistä talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023 ja 2024.

Satakunnan sairaanhoitopiirin ostot muilta sairaanhoitopiireiltä on 50,0 Me. Satakunnan sairaanhoitopiirin tulisi hyvinvointialuetta suunniteltaessa laatia selkeä suunnitelma, miten tätä summaa voidaan pienentää ja lisäksi suunnitelma oman toiminnan sopeuttamisesta, jotta vältetään kaksinkertaista resursointia.

Talousarvion ja hinnaston mukaisen tulojen kertymän tulee vastata toisiaan, jotta kunnille välittyy realistinen kuva tulevista kustannuksista. Hinnaston pitävyyteen ja realistisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta kuntalaskutus toimii ennustettavasti, eikä aiheuta suuria palautuksia, lisälaskutuksia tai alijäämän kertymistä. Lisäksi edellisen vuoden toteuman mukainen todellinen hinnasto verrattuna alkuperäiseen hinnastoon pitäisi tuoda kunnille tiedoksi. Lisäksi laskutuksen kuukausittainen ajantasaisuus on tärkeä asia, johon pitää kiinnittää huomiota.

Sairaanhoitopiirin talouden vertailun tulee koskea koko sairaanhoitopiirin toteumaa, eikä vain sairaanhoitoa tai muita osa-alueita.  Porin perusturvalautakunnan talouden suunnittelun ja seurannan kannalta suurin merkitys on sairaanhoitopiirin kulujen loppusummalla, eikä niinkään sairaanhoitopiirin yksittäisten osa-alueiden kustannuksilla.

Erityisvelvoitteiden osalta kustannukset on aukaistu ja yksilöity erittäin selkeästi, mutta erityisvelvoitteisiin sisältyvät summat tulisi mahdollisuuksien mukaan kohdistaa suoraan toimintaan, koska tällöin kyseiset kustannukset sisältyisivät suoritteiden hintoihin ja jakaantuisivat kunnille oikeudenmukaisesti palveluiden käytön mukaan sekä mahdollistaisi vertailun eri sairaanhoitopiirien välillä.  Tästä johtuen NordDrg-hinnoittelu ei ole täydellinen vaan siitä puuttuu erityisvelvoitteisiin kohdistetut kustannukset.

Sairaanhoitopiirin investoinnit esityksen ovat mukaan vuosina 2022–2023 yhteensä 47,9 Me. Näistä suurimmat ovat psykiatrian sairaala 56,7 Me (vuosien 2022-2023 osuus 35,5 Me) ja ”Satasomatiikka” -hanke: ns. kuumasairaalan laajennus ja poliklinikkarakennus sisältäen erityisesti suuria potilasmääriä käsittävät poliklinikkatilat, kuntoutuksen, sekä alueelle mahdollisesti sijoittuvan perusterveydenhuollon/sosiaalipalveluiden tarvitsemat tilat (vuosien 2022-2023 osuus 2,00 Me). Rakentaminen ajoittuu vuosille 2024–2028. Investoinneilla keskitetään toimintoja Tiilimäelle ja pyritään tuottavuushyötyihin. Investointisuunnitelman perusteet ovat hyvät, koska keskittämällä saadaan isoimmat hyödyt.  Investointiohjelmaa voidaan kuitenkin pitää suurena. Investoinnit rahoitetaan poistoilla, leasingilla ja lainoituksella. Johtuen suurista investoinneista rahoituskulut kasvavat selvästi tulevaisuudessa.

Porin perusturva haluaa tuoda esille, että lastensuojeluyksiköissä hoidetaan liian paljon psykiatrisesti sairaita lapsia. Tähän haasteeseen tulee vastata yhteistyöllä, muodostamalla sijaishuollon ja psykiatrian yhdistelmäyksiköitä. Samalla todetaan, että Satakunnasta puuttuu sekä lasten- ja nuorten että aikuisten osalta päihde- ja mielenterveysongelmaisten kuntoutumisyksikkö. Lasten ja nuorten osalta Satakunnasta puuttuu vaativan sijaishuollon yksikkö, jossa voidaan hoitaa mm. päihdeongelmaisia lapsia. Satakunnan yksikön tulisi sijaita lähellä erityistason palveluita jolloin konsultointi ja vaativan tason palvelut pystyttäisiin toteuttamaan moniammatillisesti. Yksikkö olisi verrattavissa erityisen huolenpidon hoitoon joiden järjestämistä esitetään jatkossa keskitettävän valtion lastensuojeluyksiköihin, yksityisiin koulukoteihin sekä kunnan ja maakunnan omistamiin lastensuojelulaitoksiin. (Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti, STM 2020:28 ). Aikuisten osalta päihde- ja mielenterveysongelmaisten kuntoutumisyksikkö voisi toimia lähellä erikoissairaanhoidon eli Satasairaalan Tiilimäen kampukselle rakentuvan uuden psykiatrisen sairaalan yhteydessä. Tällaista yksikköä pitää alkaa suunnittelemaan mahdollisimman pian.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Porin perusturvalautakunta esittää Porin kaupunginhallitukselle ja Satakunnan sairaanhoitopiirille:

 1. Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuskehitys tulee olla alle valtakunnallisen kustannus kehityksen ja kustannuskehityksen vertailussa tulee ottaa huomioon myös isojen kaupunkien vertailu.
 2. Satakunnan sairaanhoitopiirin ostot muilta sairaanhoitopiireiltä on 50 Me. Satakunnan sairaanhoitopiirin tulisi hyvinvointialuetta suunniteltaessa laatia selkeä suunnitelma, miten tätä summaa voidaan pienentää ja lisäksi suunnitelma oman toiminnan sopeuttamisesta, jotta vältetään kaksinkertaista resursointia.
 3. Satakunnan sairaanhoitopiirin mahdollista alijäämä pitää pystyä kattamaan toimintaa tehostamalla, eikä laskuttamalla kuntia.
 4. Hinnasto on laadittava vastaamaan talousarviota sekä hyväksyttävä talousarvion yhteydessä sekä edellisen vuoden toteuman mukainen todellinen hinnasto verrattuna alkuperäiseen hinnastoon pitäisi tuoda kunnille tiedoksi.
 5. Hinnaston korotuksia ei tehdä kesken vuoden missään olosuhteissa.
 6. Erityisvelvoitteisiin sisältyvät summat tulisi mahdollisuuksien mukaan kohdistaa suoraan toimintaan, koska tällöin kyseiset kustannukset sisältyisivät suoritteiden hintoihin ja jakaantuisivat kunnille oikeudenmukaisesti palveluiden käytön mukaan sekä mahdollistaisi vertailun eri sairaanhoitopiirien välillä. Erityisesti mm. sähköisen reseptin ja potilaskertomuksen käyttömaksut sekä kuntoutusohjauksen kulut tulee sisällyttää suoritteiden hintoihin.
 7. Liikelaitoksen (SataDiag) kustannukset on poistettava erityisvelvoitteista.
 8. Käyttösuunnitelma vaiheeseen tulee sisällyttää selkeä yhteenveto kunnille Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman toimenpiteistä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 ja vuoden 2022 talousarvioon sekä investointisuunnitelmaan. Lisäksi huomioida kunnissa tehtävät toimenpiteet Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottavuus ohjelmaa suunniteltaessa
 9. Sairaanhoitopiiri alkaa suunnittelemaan ja toteuttamaan peruspalvelujen kanssa yhteistyössä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämistä lasten- ja nuorten sekä aikuisten kohdalla.
 10. Porin perusturvalautakunta edellyttää edellä mainittujen kohtien huomioonottamista Satakunnan sairaanhoitopiirin talousarvion laadinnassa. Sairaanhoitopiirin tulee esittää jäsenkunnille uusi korjattu talousarvioehdotus, jossa on otettu huomioon jäsenkuntien lausunnoissaan esiin nostamat asiat ja suhtauduttu vakavammin kuntatalouden erittäin huonoon tilanteeseen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan seuraavalla muutoksella:

Lautakunta lähettää edelleen kaupunginhallitukselle. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Esteellisyys

Mirva Heino, edustusjäävi

Kokouskäsittely

Mirva Heino poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Paikalla pykälän käsittelyssä vara Minna Keskinen.

Valmistelija

 • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli asian kokouksessaan 16.9.2021 § 206. Asian käsittely ja esittely on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä perusturvalautakunnan antaman lausunnon tiedoksi ja antaa sairaanhoitopiirille seuraavan lausunnon:

Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa ja kaikessa toiminnan suunnittelussa tulee lähtökohtana olla tulevan hyvinvointialueen toimintaedellytysten varmistaminen ja muutoksen hallittu valmistelu. Tässä korostuu sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien yhteistyön merkitys sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti.  Kaikki toimenpiteet, joilla edistetään toiminnallista yhteistyötä tulevan hyvinvointialueen osa-alueiden kesken, kannattaa toteuttaa. Talouden suunnittelussa tulee vuoden 2022 osalta pyrkiä mahdollisimman realistisiin kustannusarvioihin, joilla vältytään talousarviomuutoksilta. Tällä osaltaan varmistetaan sitä, että hyvinvointialueen rahoitus saadaan mahdollisimman oikealle tasolle heti toiminnan alkaessa. Samassa yhteydessä on kuitenkin muistettava, että toiminnan jatkuva tehostaminen on ainoa keino myös tulevaisuutta silmällä pitäen selvitä taloushaasteista. Käynnistettyjä toimenpiteitä tuottavuuden lisäämiseksi on järjestelmällisesti vietävä eteenpäin hyvinvointialueen valmistelutyön rinnalla. Vuoden 2022 aikana aikaansaatavat pitkäkestoiset säästöt ja toiminnan tehostamisratkaisut hyödyttävät tulevaisuudessa hyvinvointialuetta ja rahoitusjärjestelmän muutosten kautta myös jäsenkuntien taloutta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Arja Laulainen, Mari Kaunistola

Kokouskäsittely

Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymävaltuuston puheenjohtaja) ja Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymähallituksen jäsen) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Sampsa Kataja. 

Tiedoksi

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.