Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 657 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Elinvoima- ja ympäristötoimiala

PRIDno-2020-5305

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

  • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
  • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
  • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
  • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.


Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

IT-päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, ICT-yksikkö, IT-palvelut, vakinainen työsuhde, PORI-06-36-21
Perustelut:
Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasääntö 1.6.2021: IT-palvelut toimintayksikön esimiehenä toimii IT-päällikkö. IT-palvelut vastaa kaupungin IT- ja puhelinlaitteiden hankinnasta, asennuksista ja käytöstä poistoista, helpdesk- ja työasematuen tuottamisesta sekä tietoverkkojen ja palvelinten ylläpidosta.

IT-päällikkö johtaa ja kehittää Porin kaupungin ICT-yksikön IT-palveluiden toimintayksikköä, vastaa IT-palveluiden kehittämisestä sekä osallistuu ICT-yksikön kokonaiskehittämiseen. IT-palvelut koostuvat käyttötukipalveluista, laitepalveluistä sekä järjestelmäpalveluista. Näillä IT-palveluilla on kullakin oma lähiesimies joka vastaa tiimien toiminnasta yhteistoiminnassa IT-päällikön kanssa. IT-päällikkö toimii noin 20 henkilön esimiehenä. 


Järjestelmäasiantuntija (2 paikkaa), Elinvoima- ja ympäristötoimiala, ICT-yksikkö, IT-palvelut, vakinaiset työsuhteet, PORI-06-41-21
Perustelut: 
ICT-yksikön käyttöpalveluiden ja järjestelmäpalveluiden IT-palvelupäälliköt ovat irtisanoutuneet syyskuussa 2021. Avoimet paikat täytettiin IT-palveluiden sisäisenä siirtona niin, että järjestelmäpalveluista siirtyy yksi järjestelmäasiantuntija IT-palvelupäälliköksi käyttöpalveluihin sekä yksi järjestelmäasiantuntija IT-palvelupäälliköksi järjestelmäpalveluihin. Näiden asiantuntijoiden tilalle tarvitaan kipeästi uutta voimavaraa joten ICT-yksikkö pyytää lupaa täyttää avoinna olevat järjestelmäasiantuntijoiden paikat.

Järjestelmäasiantuntijan tehtävänä on huolehtia asiantuntijana laajoista ja monipuolisista IT-järjestelmäpalvelualueen tehtäväkokonaisuudesta sekä tarvittaessa toimia projektipäällikkönä oman alueen kehittämistehtävissä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää seuraavat täyttöluvat: 

  • IT-päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, ICT-yksikkö, IT-palvelut, vakinainen työsuhde, PORI-06-36-21
  • Järjestelmäasiantuntija (2 paikkaa), Elinvoima- ja ympäristötoimiala, ICT-yksikkö, IT-palvelut, vakinaiset työsuhteet, PORI-06-41-21

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristötoimiala, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.