Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 656 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Konsernipalvelut

PRIDno-2020-6247

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

  • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
  • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
  • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
  • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.


Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavaa täyttölupaa:

Viestintäjohtaja, Konsernipalvelut, vakinainen työsuhde, PORI-01-14-21
Perustelut: Edellisen viestintäpäällikön irtisanoutuminen.
Viestintäjohtajan vastuulla ovat sisäinen ja ulkoinen viestintä. Viestintäjohtaja vastaa kaupunkitasoisen viestinnän strategisesta roolista osana kaupungin toimintojen kehittämistä ja vaikuttavuutta. Tarvittaessa osallistuu myös operatiiviseen viestintätyöhön mm. erilaisten hankkeiden, muutos- ja kriisiviestinnän osalta. Huolehtii kaupungin media- ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä vastaa viestintään liittyvien kumppanuuksien ja asiakkuuksien hallinnasta. Viestintäjohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen ja lähiesimiehenä toimii kaupunginjohtaja.

Viestintäjohtaja toimii viestintä- ja osallisuusyksikön päällikkönä, joka vastaa:
•    konsernipalveluiden viestinnästä sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston tiedottamisesta
•    kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän ohjaamisesta
•    kaupungin yhteisökuvan kehittämisestä ja koordinoinnista
•    kaupunkilaistan osallistamisen kehittämisestä
•    HR-yksikön viestinnän tukemisesta 

Viestintäjohtaja toimii yksikkönsä henkilöstön esimiehenä, huolehtii yksikön talousarvion ja henkilöstösuunnitelman laatimisesta sekä niiden seurannasta ja raportoinnista. Tehtäviin kuuluu myös viestintään liittyvien ostopalvelujen hallinta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää seuraavat täyttöluvat: 

  • Viestintäjohtaja, Konsernipalvelut, vakinainen työsuhde, PORI-01-14-21

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Konsernipalvelut, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.