Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 663 Täyttölupapyyntö, palveluohjaajan virka, 14360010, iäkkäiden ennaltaehkäisevät palvelut

PRIDno-2021-4072

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Iäkkäiden ennaltaehkäisevien palveluiden palveluohjaaja on irtisanoutunut 1.10.2021 alkaen palveluohjaajan virasta. Pyydetään lupaa saada täyttää toistaiseksi voimassa oleva palveluohjaajan virka (nro 14360010), Iäkkäiden ennaltaehkäisevät palvelut, kp 14120899. Kaikenikäisten omaishoidon tuen palveluiden toteuttaminen ja kehittäminen edellyttävät palveluohjaajan viran täyttämistä.

Kelpoisuusehtona iäkkäiden palveluiden palveluohjaajan tehtävään on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 02SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2451,59€/kk.

Porin perusturvan tuottavuusohjelman yhtenä tavoitteena on iäkkäiden palveluiden palvelurakenteen keventäminen. Kaikenikäisten omaishoidon tuen kehittäminen ja 75-vuotta täyttäneiden omaishoidon asiakkaiden määrällinen kasvu edellyttää omaishoidettavien palvelutarpeen arviointia ja omaishoitajien tukemista ja säännöllistä yhteydenpitoa.

Omaishoidon tuen palveluohjaaja käsittelee saapuvat omaishoidon tuen hakemukset, tekee palvelutarpeen arvioinnin kotikäynnillä sekä palvelupäätökset, hoitaa tarvittavien omaishoidon tuen sopimusten tekemisen ja toimittamisen palkkahallintoon palkkion maksamiseksi. Lisäksi palveluohjaaja hoitaa lakisääteisten vapaapäivien ajaksi tehtävät lyhytaikaishoidon järjestelyt ja on säännöllisesti yhteydessä omaishoitajiin. Palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa omaishoitajia erilaisissa omaishoidon aikana eteen tulevissa tilanteissä ja on myös mukana mahdollisen ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arviointi prosessissa.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää palveluohjaajan viran 14360010 täyttölupapyynnön julkisena hakuna kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 16.9.2021 § 226.

Iäkkäiden ennaltaehkäisevien palveluiden palveluohjaaja on irtisanoutunut 1.10.2021 alkaen palveluohjaajan virasta. Pyydetään lupaa saada täyttää toistaiseksi voimassa oleva palveluohjaajan virka (nro 14360010),​ Iäkkäiden ennaltaehkäisevät palvelut,​ kp 14120899. Kaikenikäisten omaishoidon tuen palveluiden toteuttaminen ja kehittäminen edellyttävät palveluohjaajan viran täyttämistä.

Kelpoisuusehtona iäkkäiden palveluiden palveluohjaajan tehtävään on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,​25 tuntia viikossa,​ hinnoittelukohta 02SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2451,​59€/kk.

Porin perusturvan tuottavuusohjelman yhtenä tavoitteena on iäkkäiden palveluiden palvelurakenteen keventäminen. Kaikenikäisten omaishoidon tuen kehittäminen ja 75-​vuotta täyttäneiden omaishoidon asiakkaiden määrällinen kasvu edellyttää omaishoidettavien palvelutarpeen arviointia ja omaishoitajien tukemista ja säännöllistä yhteydenpitoa.

Omaishoidon tuen palveluohjaaja käsittelee saapuvat omaishoidon tuen hakemukset,​ tekee palvelutarpeen arvioinnin kotikäynnillä sekä palvelupäätökset,​ hoitaa tarvittavien omaishoidon tuen sopimusten tekemisen ja toimittamisen palkkahallintoon palkkion maksamiseksi. Lisäksi palveluohjaaja hoitaa lakisääteisten vapaapäivien ajaksi tehtävät lyhytaikaishoidon järjestelyt ja on säännöllisesti yhteydessä omaishoitajiin. Palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa omaishoitajia erilaisissa omaishoidon aikana eteen tulevissa tilanteissä ja on myös mukana mahdollisen ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arviointi prosessissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisena hakuna palveluohjaajan virkaan nro 14360010.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Iäkkäiden palveluiden päällikkö (ennaltaehkäisevät palvelut), perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.