Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 648 Ympäristöterveydenhuollon mukaan ottaminen hyvinvointialueen valmisteluun

PRIDno-2021-3846

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Sipilä, yksikön päällikkö, eläinlääkintäyksikkö, elina.sipila@pori.fi
Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Satakunnan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on kokouksessaan 10.8.2021 §14 päättänyt tiedustella Satakunnan kunnilta syyskuun 2021 aikana halukkuutta ottaa ympäristöterveydenhuolto mukaan Satakunnan hyvinvointialueen valmisteluun voimaanpanolain 65 §:n mukaisesti.

Mikäli kaikki kunnat suhtautuvat myönteisesti ympäristöterveydenhuollon siirtymiseen hyvinvointialueen hoidettavaksi jo 1.1.2023, voidaan tätä koskeva valmistelu aloittaa.

Kunnat vastaisivat edelleen tehtävien siirrosta huolimatta ympäristöterveydenhuollon rahoituksesta ainakin 31.12.2025 saakka, jolloin vastuu ympäristöterveydenhuollosta ja sen rahoituksesta mahdollisesti siirtyy hyvinvointialueelle.

Pyydetyllä ilmoituksella kunta sitoutuu ainoastaan valmisteluun osallistumiseen. Päätös ja sopimus tehtävien siirrosta tehdään erikseen 30.6.2022 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa asiassa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Ympäristöterveydenhuollon, johon kuuluvat eläinlääkintähuolto ja terveysvalvonta, palveluiden järjestäminen toteutetaan tällä hetkellä alueellisesti Porin seudun yhteistoiminta-alueella, johon Porin kaupungin lisäksi kuuluvat Eurajoen kunta, Harjavallan kaupunki, Nakkilan kunta ja Ulvilan kaupunki. Yhteistoimintasopimus on solmittu vuonna 2010. 

Satakunnan hyvinvointialueella ympäristöterveydenhuolto järjestetään Porin seudun lisäksi Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ja Rauman kaupungin valvontayksiköiden toimesta. Porin seudun ja erityisesti Porin kaupungin ympäristöterveydenhuollon toimintaympäristö eroaa monella tapaa Satakunnan muista alueista. Eläinlääkintähuollossa korostuu erityisesti pieneläinkäyntien määrä suhteessa suureläin/tilakäynteihin, mikä asettaa vaatimuksia muun muassa kaupungineläinlääkäreiden klinikkatoiminnalle. Porin seudun yhteistoiminta-alueella on yhteensä neljä kunnallista pieneläinklinikkaa, joissa oli vuonna 2020 yhteensä noin 9 400 käyntiä. Vuoden 2020 aikana suureläimiä hoidettiin yhteensä noin 870 käynnillä. Terveysvalvonnan osalta toimintaympäristöä kuvaavat monipuolinen ja aktiivinen elinkeinoelämä sekä kaupunkimainen, paikoin tiivis asuminen.

Terveysvalvonta, joka toimii muun muassa kunnan elintarvikevalvonta- ja terveydensuojeluviranomaisena, kuuluu elinvoima- ja ympäristötoimialalla ympäristö- ja terveysvalvontayksikköön. Viranhaltijoiden sijoittuminen samaan yksikköön ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden kanssa mahdollistaa sujuvan yhteistyön erilaisissa elinkeinoelämää koskevissa viranomaismenettelyissä sekä kuntalaisten elinympäristössä havaitsemien haittojen selvittämisessä ja vähentämisessä. Lisäksi yhteistyöstä samaan toimialaan kuuluvien kunnan kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisten kanssa on merkittävää hyötyä erityisesti elinympäristöön vaikuttavien hankkeiden valmistelussa. Terveysvalvonnan siirtäminen hyvinvointialueelle heikentää tätä yhteistyötä, ja vähentää mahdollisuutta toimijoiden ohjaukseen ja neuvontaan ennakolta.

Eläinlääkäripäivystyksen järjestäminen suuremmassa organisaatiossa saattaisi olla helpompaa. Porissa sekä kaupunkilaiset että luottamushenkilöt ovat kokeneet tarpeelliseksi järjestää suureläinpäivystyksestä eriytetty pieneläinpäivystys, jonka on haluttu toimivan nimenomaan Porissa. Raumalla, Etelä-Satakunnassa ja Pohjois-Satakunnassa päivystys on sen sijaan järjestetty huomattavasti pienemmillä resursseilla yhden eläinlääkärin voimin sekapäivystyksenä, minkä vuoksi päivystysyhteistyön luomisessa näiden alueiden kanssa ei ole onnistuttu. Porin kaupunki on ratkaissut päivystyksen järjestämiseen liittyvän resurssipulan solmimalla 1.9.2021 alkaen Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n kanssa kolmivuotisen sopimuksen pieneläinpäivystyksen järjestämisestä Porissa. Tämän vuoksi päivystysyhteistyön laajentaminen kaikkiin Satakunnan kuntiin ei ole tällä hetkellä ajankohtaista. Muiden eläinlääkintähuollon tuottamien palveluiden osalta koko Satakunnan kattava organisaatio tuskin tulisi parantamaan palveluiden laatua Porin seudun yhteistoiminta-alueen kunnissa, koska eläinlääkintäpalveluita tuotetaan jo nyt seudullisena yhteistyönä, ja koska esimerkiksi yhteiset valvontakäynnit tai samojen toimitilojen käyttäminen Raumalla tai Pohjois-Satakunnassa toimivien eläinlääkäreiden kanssa todennäköisesti jäisivät vähäisiksi pitkien etäisyyksien takia, sekä aiheuttaisi resurssien siirtymistä yhteistoiminta-alueelta ympäröiviin kuntiin.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta on valmisteluun käytettävissä olevan ajan osalta erittäin haastavaa, ja vaatii erillisen asiantuntijaresurssin osoittamisen tehtävään. Hyvinvointialueen perustamisvaiheen ollessa jo käynnissä uhkana on, että ympäristöterveydenhuollon tehtävien ja palveluiden edellyttämien järjestelyiden kuten rahoituksen, henkilöstö- ja omaisuusiirtojen sekä viranomaisena toimivan toimielimen valmistelu aiheuttaa päällekkäistä virkatyötä sekä väliaikaiselle valmistelutoimielimelle että nykyisille valvontayksiköille. Virkatyönä tehtävä valmistelutyö vähentää viranomaistehtäviin käytettävissä olevaa resurssia, ja edelleen viranomaistoiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Edellä esitetyn perusteella lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Porin kaupunki ei osallistu valmisteluun, jonka tavoitteena on ympäristöterveydenhuollon siirtäminen Satakunnan hyvinvointialueen hoidettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 15.9.2021 § 176 Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto ympäristöterveydenhuollon mukaan ottamisesta hyvinvointialueen valmisteluun.

Asian esittely ja käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa elinvoima- ja ympäristölautakunnan valmisteleman lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotukselle: ”Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.”

Tiedoksi

Satakunnan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE): kirjaamo@satakunta.fi 30.9.2021 mennessä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.