Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 506 BioEnergo Oy:n Porin biokonversiolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma / lausunto ELY-keskukselle

PRIDno-2020-4977

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

BioEnergo Oy suunnittelee puuraaka-aineen konversiolaitosta Meri-Porissa sijaitsevalle Kaanaankorven teollisuusalueelle. Biokonversiolaitos on suunniteltu sijoitettavaksi Venator P&A Finland Oy:n omistamalle kiinteistölle 609-67-1-4. Alue on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TY-4). Alueella sijaitsevat mm. Venator P&A Finland Oy:n tehdas ja Porin Prosessivoima Oy:n voimalaitos. 

Suunniteltava laitos pystyy käsittelemään 200.000 kuiva-ainetonnia raaka-ainetta vuodessa ja laitoksen tuotanto on noin 63.000 m3 toisen sukupolven bioetanolia, 78.000 t ligniiniä ja 130 GWh (22.000 t) biokaasua vuodessa. Sivutuotteena syntyy hiilidioksidia (CO2) sekä biokaasulaitoksen lietettä. Sivutuotteet voidaan hyödyntää sellaisenaan tai jatkojalostettuna.

YVA-menettelyssä selvitettävät ja arvioitavat vaihtoehdot ovat:

- Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.

- Vaihtoehto VE1: Rakennetaan biokonversiolaitos, jonka kapasiteetti on noin 200.000 kuivatonnia puubiomassaa vuodessa. Laitoksella tuotetaan toisen sukupolven bioetanolia, nesteytettyä biokaasua ja ligniiniä poltettavaksi.

- Vaihtoehto VE2: Sama kuin VE1, mutta laitoksella tuotettava ligniini kuivataan ja granuloidaan pääosin myytäviksi  tuotteiksi.   

YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan tuotetaan tietoa päätöksenteon perusteeksi. Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja on pyytänyt kaupunginhallituksen lausuntoa 2.10.2020 mennessä.

Hankkeen kannalta keskeisiä arvioitavia ympäristövaikutuksia  ovat mm. vesistövaikutukset, meluvaikutukset, hajuvaikutukset ja liikennevaikutukset. Lisäksi arvioidaan toiminnan riskejä ja esitetään toimenpiteitä haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. 

Elinvoima- ja ympäristötoimiala yleensä ja kaupunkisuunnitteluyksikkö erikseen ovat antaneet lausuntonsa arviointisuunnitelmasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle BioEnergo Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta elinvoima- ja ympäristötoimialan ja kaupunkisuunnitteluyksikön valmistelemat lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus / 2.10.2020

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.