Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 510 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmianto- eli whistleblower-kanavan käyttöönotto Porin kaupungissa, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Henna Kyhä

PRIDno-2020-3764

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Henna Kyhä ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Yleisesti voi todeta, että niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla tapahtuu organisaation varoihin tai muihin asioihin liittyviä väärinkäytöksiä. Vilpillinen menettely julkisissa kilpailutuksissa, laittomat kartellit, hankinnat lähipiiristä tai riittävän kontrollin puute esimerkiksi hyväksymisketjuissa voivat aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa organisaatiolle.

Tähän liittyen EU on vuonna 2019 hyväksynyt ns. whistleblower-direktiivin, joka suojelee väärinkäytösten ja epäkohtien ilmoittajaa entistä paremmin. Direktiivi tekee epäiltyjen väärinkäytösten ilmianto- eli whistleblower-kanavan pakolliseksi 17.12.2021 mennessä. Direktiivin tarkoittamat epäkohdat koskevat esimerkiksi julkisia hankintoja, rahanpesua, ympäristörikoksia, kuluttajansuojaa ja ruokaturvallisuutta. Työntekijälle täytyy antaa mahdollisuus ilmoittaa väärinkäytöksistä työnantajalle nimettömästi sisäisiä kanavia pitkin, Ilman anonymiteetin suojaa, moni pelkää seurauksia eikä uskalla ilmoittaa väärinkäytöksistä.

Esitän, että Porin kaupunki ottaa whistleblower-kanavan käyttöönsä välittömästi. Samalla kaupunki toimii edelläkävijänä Satakunnassa. Sairaanhoitopiirissä asiaa on jo käsitelty ja se tulee ottamaan ilmoituskanavan käyttöön 2021. On välttämätöntä, että kanava otetaan samanaikaisesti käyttöön niin Porin kaupungissa kuin sen konserniyhtiöissä."

Kanavan käyttöönotto edistää kaupungin avoimuuden kulttuuria. Lisäksi käyttöönotto voi tuoda säästöjä, kun kanavan kautta virkamiehet ja työntekijät uskaltavat tuoda sellaiset epäkohdat ja rakenteelliset asiat esille, mitä ei nimellä uskaltaisi tuoda julki.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Henna Kyhä ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020 § 92 valtuustoaloitteen koskien epäiltyjen väärinkäytösten ilmianto- eli whistleblower-kanavan käyttöönottoa Porin kaupungissa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 § 388 päättänyt pyytää aloitteesta kaupunginlakimiehen ja tarkastusjohtajan lausunnot 31.8.2020 mennessä. Kaupunginlakimies ja tarkastusjohtaja ovat antaneet asiassa yhteisen lausunnon 15.9.2020.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Kaupunginlakimiehen ja tarkastusjohtajan yhteinen lausunto on asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.