Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 503 Hyvelän (56.) kaupunginosan korttelien 32 ja 35 (osa) asemakaavan muutos 609 1741 sekä tonttijaot 8452 ja 8453

PRIDno-2020-1825

Valmistelija

  • Risto Reipas, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue muodostuu kahdesta yksityisomistuksessa olevasta erillispientalokorttelista, yhteispinta-alaltaan n. 1,62 ha. Suunnittelualue sijoittuu Hyvelän kaupunginosaan Leppätien länsipuolelle. Kaavamuutosalueen luoteispuolella on Hyvelän taajama.

Asemakaavamuutos laaditaan maanomistajan hakemuksesta ja konsultin Paaskari Oy:n toimesta.

Suunnittelualueella on voimassa 19.6.2003 lainvoiman saanut asemakaava, jossa suunnittelualue on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. Kerrosluku on I 2/3, tonttitehokkuus e=0,20. Kaavamuutosalue ei ole kuitenkaan rakentunut asemakaavan mukaisesti vaan se on tällä hetkellä rakentamatonta peltoaluetta.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa erillispientalojen korttelialueet rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi, joille on tällä hetkellä kysyntää omakotitalotontteja enemmän. Kaavamuutoksessa kerrosluvuksi on esitetty I ja tonttitehokkuudeksi e=0,30.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 16.4.-15.5.2020. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin osallisille. 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 16.4.-15.5.2020.

Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin yksi mielipide ja yksi ennakkolausunto ympäristö- ja lupapalvelut -toimialalta.

Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaavahanketta valmistelevan suunnittelijan vastine muistutukseen ja luonnosvaiheen lausuntoon (liite: asemakaavan muutos 609 1741, luonnosvaiheen palauteraportti).

Lausunnon pohjalta kaava-asiakirjoihin on laadittu sitova tonttijako ja havainnekuva. Lisäksi kaavakarttaan on lisätty yleinen määräys: ”Tontin hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen tulee esittää rakennuslupavaiheessa.”

Lausunto ja mielipide ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Tekninen toimiala valmistelee maanomistajan kanssa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maankäyttösopimuksen.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus sekä tonttijako.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Hyvelän 56. kaupunginosan kortteleita 32 ja 35 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1741 (Verstaantie) päivätty 8.9.2020 sekä tonttijaot 8452 ja 8453 nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen, elinvoima- ja ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen hakijalta peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 1300 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 650 euroa. Tonttijakokuluja peritään 2550 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt, kaupunkisuunnittelu /Tarja Suojala, kirjaamo /Elina Tasku, tonttipäällikkö Elisa Laine

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.