Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 515 LISÄPYKÄLÄ: Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 ja vuoden 2021 talousarvion sekä investointisuunnitelman vuoteen 2026 luonnokset (lisäpykälä)

PRIDno-2020-4824

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 31.8.2020 hyväksynyt luonnoksen sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2023 ja vuoden 2020 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen 2026.

Yhtymähallitus pyytää kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti luonnoksesta jäsenkuntien lausuntoa 24.9.2020 mennessä.

Talousarvioluonnoksessa sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2021 ovat 3 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2020. Vertailu on vuoden 2020 talousarvioon, jota on kasvatettu 1,1 m€:n lisätalousarviolla.

Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuskehitys tulee olla alle valtakunnallisen kustannuskehityksen ja kustannuskehityksen vertailussa tulee ottaa huomioon myös isojen kaupunkien vertailu. Satakunnan sairaanhoitopiirin pitää tehostaa toimintaansa niin että Porin kaupungin kohdalla saavutetaan mediaani kustannukset erikoissairaanhoidon kohdalla. Lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiirin alijäämä pitää pystyä ehdottomasti kattamaan toimintaa tehostamalla, eikä laskuttamalla kuntia.

 Satakunnan sairaanhoitopiirille on laadittu tuottavuusohjelma. Kunnille on tuotava selkeämmin esille tuottavuusohjelman tulevat askelmerkit, joten käyttösuunnitelma vaiheeseen tulee sisällyttää selkeä yhteenveto kunnille tuottavuusohjelman toimenpiteistä talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023.

Satakunnan sairaanhoitopiirin ostot muilta sairaanhoitopiireiltä on 50,0 milj. euroa.  Tulee laatia selkeä suunnitelma, miten tätä summaa voidaan pienentää ja lisäksi suunnitelma oman toiminnan sopeuttamisesta, jotta vältetään kaksinkertaista resursointia.

Talousarvion ja hinnaston mukaisen tulojen kertymän tulee vastata toisiaan, jotta kunnille välittyy realistinen kuva tulevista kustannuksista. Hinnaston pitävyyteen ja realistisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta kuntalaskutus toimii ennustettavasti, eikä aiheuta suuria palautuksia, lisälaskutuksia tai alijäämän kertymistä. Lisäksi edellisen vuoden toteuman mukainen todellinen hinnasto verrattuna alkuperäiseen hinnastoon pitäisi tuoda kunnille tiedoksi.

Vuoden 2020 aikana Satakunnan sairaanhoitopiirin hinnastoa on tarkistettu kerran ja Satadiag:in hinnastoa  kaksi kertaa.  Nämä tehtiin tilanteissa, jossa valtion taholta oli jo linjattu huomattavat taloudelliset tuet sairaanhoitopiireille ja mm suorat korvaukset koronatestauksista.  Hinnaston tarkistukset olivat siis täysin perusteettomia. Ne vaikeuttivat jäsenkuntien talousseurantaa ja todennäköisesti myös mahdollisten suorien koronakorvausten hakemista valtiolta.  Vastaavaa menettelyä ei voida missään nimessä jatkossa sallia. Koronan taloudelliset vaikutukset ja myös valtion tukitoimenpiteet budjettiriihen linjausten mukaan tulevat jatkumaan vuonna 2021.  Onkin siis erityisen tärkeää, että vuoden 2020 aikana tehdyistä virheellisistä ratkaisuista otetaan opiksi, eikä toisteta niitä enää.

Sairaanhoitopiirin talouden vertailun tulee koskea koko sairaanhoitopiirin toteumaa, eikä vain sairaanhoitoa tai muita osa-alueita.  Porin perusturvalautakunnan talouden suunnittelun ja seurannan kannalta suurin merkitys on sairaanhoitopiirin kulujen loppusummalla, eikä niinkään sairaanhoitopiirin yksittäisten osa-alueiden kustannuksilla.

Erityisvelvoitteiden osalta kustannukset on aukaistu ja yksilöity erittäin selkeästi, mutta kustannusten nousu on merkittävä. Erityisvelvoitteiden osalta kustannukset kasvavat 5,67 % TA 2020 68,02 euroa/asukas TA 2021 71,88 euroa/asukas. Erityisvelvoitteisiin sisältyvät summat tulisi mahdollisuuksien mukaan kohdistaa suoraan toimintaan, koska tällöin kyseiset kustannukset sisältyisivät suoritteiden hintoihin ja jakaantuisivat kunnille oikeudenmukaisesti palveluiden käytön mukaan sekä mahdollistaisi vertailun eri sairaanhoitopiirien välillä.  Tästä johtuen NordDrg-hinnoittelu ei ole täydellinen vaan siitä puuttuu erityisvelvoitteisiin kohdistetut kustannukset.

Sairaanhoitopiirin investoinnit esityksen ovat mukaan vuosina 2021–2023 yhteensä 186,9 milj. euroa. Näistä suurimmat ovat Satasairaala 78,5 m€ ja psykiatrian sairaala 51,5 m€. Investoinneilla keskitetään toimintoja Tiilimäelle ja pyritään tuottavuushyötyihin. Investointiohjelmaa voi pitää suurena. Investoinnit rahoitetaan poistoilla, leasingilla ja lainoituksella. Johtuen suurista investoinneista rahoituskulut kasvavat selvästi. Sairaanhoitopiirin poistot olivat vuoden 2019 tilinpäätöksessä 9,3 m€ ja 2025 ne tulevat olemaan jo 13,0 m€. Tämä näkyy myös Porin kaupungin maksuosuuksien voimakkaana kasvuna investointeihin liittyen. Investointiohjelman vaikutukset talouteen ovat niin suuria, että uhkaavat syödä Satasairaalan suunnitteleman tuottavuusohjelman hyödyn kokonaan. Porin kaupunki on odottanut saavansa hyötyä tuottavuusohjelmasta, mutta se hyöty uhkaa nyt kadota lisäinvestointien kasvavaan poistokuormaan ja muihin kasvaviin kiinteistökuluihin.

Porin perusturva haluaa tuoda esille, että lastensuojeluyksiköissä hoidetaan liian paljon psykiatrisesti sairaita lapsia. Tähän haasteeseen tulee vastata yhteistyöllä, muodostamalla sijaishuollon ja psykiatrian yhdistelmäyksiköitä. Samalla todetaan, että Satakunnasta puuttuu sekä lasten- ja nuorten että aikuisten osalta päihde- ja mielenterveysongelmaisten kuntoutumisyksikkö. Lasten ja nuorten osalta Satakunnasta puuttuu vaativan sijaishuollon yksikkö, jossa voidaan hoitaa mm. päihdeongelmaisia lapsia. Satakunnan yksikön tulisi sijaita lähellä erityistason palveluita jolloin konsultointi ja vaativan tason palvelut pystyttäisiin toteuttamaan moniammatillisesti. Yksikkö olisi verrattavissa erityisen huolenpidon hoitoon joiden järjestämistä esitetään jatkossa keskitettävän valtion lastensuojeluyksiköihin, yksityisiin koulukoteihin sekä kunnan ja maakunnan omistamiin lastensuojelulaitoksiin. (Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti, STM 2020:28 ). Aikuisten osalta päihde- ja mielenterveysongelmaisten kuntoutumisyksikkö voisi toimia lähellä erikoissairaanhoidon eli Satasairaalan Tiilimäen kampukselle rakentuvan uuden psykiatrisen sairaalan yhteydessä. Tällaista yksikköä pitää alkaa suunnittelemaan mahdollisimman pian.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Porin perusturvalautakunta esittää Porin kaupunginhallitukselle ja Satakunnan sairaanhoitopiirille:

 1. Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuskehitys tulee olla alle valtakunnallisen kustannus kehityksen ja kustannuskehityksen vertailussa tulee ottaa huomioon myös isojen kaupunkien vertailu.
 2. Satakunnan sairaanhoitopiirin ostot muilta sairaanhoitopiireiltä on 50 milj. Tulee olla selkeä suunnitelma miten tätä summaa voidaan pienentää ja lisäksi suunnitelma oman toiminnan sopeuttamista, jotta ei ole kaksinkertaista resursointia.
 3. Satakunnan sairaanhoitopiirin alijäämä pitää pystyä kattamaan toimintaa tehostamalla, eikä laskuttamalla kuntia.
 4. Hinnasto on laadittava vastaamaan talousarviota sekä hyväksyttävä talousarvion yhteydessä sekä   edellisen vuoden toteuman mukainen todellinen hinnasto verrattuna alkuperäiseen hinnastoon pitäisi tuoda kunnille tiedoksi.
 5. Hinnaston korotuksia ei tehdä kesken vuoden missään olosuhteissa.
 6. Erityisvelvoitteisiin sisältyvät summat tulisi mahdollisuuksien mukaan kohdistaa suoraan toimintaan, koska tällöin kyseiset kustannukset sisältyisivät suoritteiden hintoihin ja jakaantuisivat kunnille oikeudenmukaisesti palveluiden käytön mukaan sekä mahdollistaisi vertailun eri sairaanhoitopiirien välillä. Erityisesti mm. sähköisen reseptin ja potilaskertomuksen käyttömaksut sekä kuntoutusohjauksen kulut tulee sisällyttää suoritteiden hintoihin.
 1. Liikelaitoksen (SataDiag) kustannukset on poistettava erityisvelvoitteista.
 2. Investointiohjelmalle tulee asettaa selkeämmät taloudelliset tavoitteet. Toimenpiteet taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee suunnitella pitkällä aikavälillä ja niiden vuosittaiset vaikutukset tulee esittää selkeästi osana yhtenä kokonaisuutena Sairaanhoitopiirin omaan talouteen että jäsenkuntalaskutukseen.
 3. Käyttösuunnitelma vaiheeseen tulee sisällyttää selkeä yhteenveto kunnille Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman toimenpiteistä talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023 sekä huomioiden toiminnan kehittämisessä ja kustannusten hillitsemisessä Porin perusturvan tuottavuusohjelma.
 4. Sairaanhoitopiiri alkaa suunnittelemaan ja toteuttamaan peruspalvelujen kanssa yhteistyössä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämistä lasten- ja nuorten sekä aikuisten kohdalla.
 5. Porin perusturvalautakunta edellyttää edellä mainittujen kohtien huomioonottamista Satakunnan sairaanhoitopiirin talousarvion laadinnassa. Sairaanhoitopiirin tulee esittää jäsenkunnille uusi korjattu talousarvioehdotus, jossa on otettu huomioon jäsenkuntien lausunnoissaan esiin nostamat asiat ja suhtauduttu vakavammin kuntatalouden erittäin huonoon tilanteeseen.

 

Päätös

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys

Sakari Aalto, Mirva Heino, Bia Kaski

Kokouskäsittely

Bia Kaski (yhteisöjäävi, sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston varajäsen) Mirva Heino (yhteisöjäävi,sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen jäsen) ja Sakari Aalto (yhteisöjäävi, sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsen) poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

 • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 24.9.2020.

Asian esittely ja käsittely tulee ilmi historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Satakunnan sairaanhoitopiirille edellä mainitun lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Arja Laulainen,  Petri Huru, Satu Hatanpää, Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, valtuuston puheenjohtaja), Petri Huru (yhteisöjäävi, SataDiag, johtokunnan jäsen ja Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, SataDiag, johtokunnan varajäsen) poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajana  tämän asiakohdan käsittelyn ajan toimi Raisa Ranta.

Petri Hurun sijaan saapui Ismo Läntinen.

Tiedoksi

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.