Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 504 Länsimetsä 84. kaupunginosan korttelin 26 asemakaavan muutos 609 1733

PRIDno-2019-11

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelu 15.6.2020

Suunnittelualue sijoittuu Noormarkun Länsimetsän kaupunginosaan n. 1,5 kilometriä kylän keskustasta, Rauhalammintien varrelle, n. 150 m etäisyydellä Parkanontiestä (vt 23). Suunnittelualue rajautuu etelässä ja idässä Varsapuistoon, muilta osin tiealueisiin Paattilammintie ja Rauhalammintie. Kaavamuutos on tullut vireille maanomistajan kuolinpesä Antti Lopen aloitteesta 11.3.2020, PRIDno-2019-11.

Suunnittelualue koskee asemakaavan mukaista korttelia 26, joka sijaitsee kaavamuutoksen hakijan omistamalla kiinteistöllä 609-458-7-147.

Suunnittelualue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K-48), jossa rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saadaan enintään 30 % käyttää pääkäyttötarkoitukseen liittyviä teollisuustiloja varten. Suunnittelualueen rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.50, joka tarkoittaa rakennusoikeutta 3347 k-m².

Kaavamuutoksella muutetaan nykyistä pääkäyttötarkoitusta siten, että se mahdollistaa rivitalojen rakentamisen tontilla. Kaavamuutoksen uusi pääkäyttötarkoitus on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL). Tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta muuttamalla toteutumaton kaupan tontti kysyntää vastaavaa rivitalotuotantoa varten.

Kiinteistön rakentamisen tehokkuutta on laskettu nykyisestä (e=0.50) vastaamaan alueen asuntorakentamisen tehokkuutta e=0.40:ään. Rakennusoikeus laskee alkuperäisestä rakennusoikeudesta n. 670 k-m². Autopaikkavaatimusta on taas kasvatettu vastaamaan asumisen edellyttämää yksi autopaikka 80 kerrosalaneliömetriä kohden. Alueen rakennuskanta ja väestömäärä ei lisäänny oleellisesti. Rakentamisen soveltumista ympäristön asuntomiljööseen ohjataan asemakaavan rakennusaloilla ja määräyksillä. Suunnittelualueen hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen on huomioitu yleisissä määräyksissä. Tontin käyttösuunnitelmista on laadittu viitteellinen havainnekuva.

Kaavamuutoksen vireilletulosta (MRL § 63) ja nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 11.3.2020 paikallislehdissä Satakunnan kansa ja Satakunnan viikko, kaupungin ilmoitustaululla ja -verkkosivuilla. Vireilletulon yhteydessä on samanaikaisesti asetettu nähtäville 12.3.-10.4.2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos, jotka on postitettu osallisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana ei saapunut yhtään mielipidettä.

Asemakaavan muutoksesta saatiin luonnosvaiheessa ennakkolausunnot Pori Energia Oy Energiapalvelulta, Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Porin Vedeltä ja Caruna Oy:ltä.

Pori Energia Oy Energiapalvelulla, Porin Vedellä ja Caruna Oy:llä ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Ympäristö- ja lupapalvelut antoivat luonnosvaiheessa palautetta, jossa kiinnitettiin huomiota mahdollisiin meluvaikutuksiin kiinteistön lounaispuolella sijaitsevan T-3 merkinnällä olevan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen osalta. Ehdotusvaiheen kaavaselostukseen olisi tarpeen saada lisäksi havainnekuva rakentumisesta.
Kaupunkisuunnittelu toteaa, että korttelin 27 mahdolliset meluvaikutukset on huomioitu kiinteistöllä voimassa olevassa asemakaavassa 537 45, jossa käyttötarkoitus T-3 sallii yhden asunnon rakentamisen teollisuusrakennusten yhteyteen. Kaavassa on kiinnitetty erityistä huomiota alueen viihtyvyyteen, melutasoon ja korttelialueelle sijoitettavaan toimintaan. Kaavan 537 45 määräykset T-3 korttelialueen mahdollisista meluvaikutuksista ovat riittävät, eikä siten aseta melusuojaus tarpeita kaavamuutosalueelle.

Ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä ja koosteena erillisessä palauteraportissa (liite 8), jossa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen ennakkolausuntoihin.

Saatujen ennakkolausuntojen perusteella asemakaavaehdotuksesta ei tarvitse pyytää uutta lausuntoa Pori Energia Oy Energiapalvelulta ja Porin Vedeltä.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, ja siitä päättää kaupunginhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Länsimetsä 84. kaupunginosan korttelin 26 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1733, päivätty 15.6.2020 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Caruna Oy:lta ja DNA Oy Länsi-Suomelta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta kuolinpesä Antti Lopelta peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 4000 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 2000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on asettanut 22.6.2020 Länsimetsän 84. kaupunginosan korttelin 26 asemakaavan muutoksen 609 1733, päivätty 15.6.2020 nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytänyt siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta (1.9.2020 alkaen Elinvoima- ja ympäristölautakunta), Satakunnan pelastuslaitokselta, Caruna Oy:lta ja DNA Oy Länsi-Suomelta.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävänä 2.7.-18.8.2020. Asemakaavan muutoksesta saatiin ehdotusvaiheessa lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta (1.9.2020 alkaen Elinvoima- ja ympäristölautakunta) ja Caruna Oy:lta. Satakunnan pelastuslaitokselta ja DNA Oy Länsi-Suomelta ei saatu lausuntoa määräaikaan mennessä.

Lausunnonantajilla ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa. Tekninen lautakunta totesi lausunnossaan, että asemakaavan muutoksesta ei aiheudu maanomistajalle sellaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaista merkittävää hyötyä, joka velvoittaisi maanomistajan osallistumaan yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Ympäristö- ja lupapalvelut -toimiala (1.9.2020 alkaen Elinvoima- ja ympäristölautakunta) totesi lausunnossaan, että luonnosvaiheen palaute on huomioitu kaavamuutoksessa. 

Asemakaavaehdotuksen kaikki viranomaislausunnot ovat nähtävissä kokonaisuudessaan kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Asemakaavan muutosehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.

Asemakaavaselostusta on päivitetty lisäämällä saadut lausunnot ja käsittelypäivämäärät.

Maankäyttösopimusta ei laadita Teknisen lautakunnan lausunnon perusteella.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus.

Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, jolloin siitä päättää kaupunginhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Länsimetsä 84. kaupunginosan korttelin 26 asemakaavan muutoksen 609 1733, päivätty 15.6.2020. 

Kaavamuutoksen anojalta kuolinpesä Antti Lopelta peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 4000 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 2000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto. Päätös tiedoksi: Kirjaamo/Elina Tasku, asemakaavamuutoksen hakija.

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet