Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 502 Porin kaupungin ajoneuvojen käyttö ja ohjeistus

PRIDno-2020-1805

Valmistelija

  • Sini Setälä, palvelussuhdepäällikkö, sini.setala@pori.fi

Perustelut

HR-yksikkö on yhdessä teknisen toimialan logistiikka-toimintayksikön kanssa valmistellut liitteenä olevan ohjeen kaupungin ajoneuvojen käytöstä. Ohjeen tarkoituksena on koota yhteen Porin kaupungin ajoneuvojen käyttöä koskeva ohjeistus. Ohjetta sovelletaan koko henkilöstöön. Ohjeluonnoksesta keskusteltiin kaupunkitason yhteistyötoimikunnan kokouksessa 12.12.2019, jolloin sovittiin, että lepotaukoja koskevista ajoista hankitaan Verohallinnan ennakkoratkaisu. Verohallinnon ennakkoratkaisu on saatu. Ennakkoratkaisun mukaan Porin kaupunki ei menetä ajoneuvojen arvonlisäveron vähennysoikeutta, jos ajoneuvojen käyttö järjestetään oheisen ohjeen mukaisesti. Ohje on käsitelty yhteistoiminnassa kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa 19.8.2020.

Liite: Porin kaupungin ajoneuvojen käyttö -ohje

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevan Porin kaupungin ajoneuvojen käyttö -ohjeen. Ohje astuu voimaan välittömästi. Ohje käsitellään toimialojen ja laitosten yhteistyötoimikunnissa sekä työpaikkakokouksissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaikki toimialat, liikelaitokset, Satakunnan pelastuslaitos, tarkastustoimi

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi