Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 512 Porin kaupungin omistamien metsätalouskäyttöön ojitettujen soiden ennallistaminen sekä uusista ojituksista pidättäytyminen, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Sanna Grönmark

PRIDno-2019-6011

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Sanna Grönmark (Vihreä valtuustoryhmä) jätti kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porin kaupungin omistamien metsätalouskäyttöön ojitettujen soiden ennallistaminen sekä uusista ojituksista pidättäytyminen

Valtioneuvosto tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Porin kaupunki on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään HINKU-hankkeessa. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan entistä aktiivisempia toimia. Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen ja nettopäästöjen nollaaminen edellyttää paitsi ilmaston lämpenemistä hillitseviä päästövähennyksiä, myös hiilensidontaa erilaisten päästökompensaatioiden muodossa.

Päästökompensaatiolla tarkoitetaan aiheutettujen kasvihuonepäästöjen hyvittämistä rahoittamalla päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia. Ekologinen kompensaatio on prosessi, jonka tarkoituksena on hyvittää ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvat heikennykset elinympäristöjä ennallistamalla ja/tai suojelemalla.

Valtiolla ja kunnilla on tärkeä rooli hiilinielujen kasvattamisessa, koska ne ovat merkittäviä maa-alueiden käyttäjiä ja omistajia. Kun tarkastellaan eri kompensaatiotapojen tehokkuutta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, ylivoimaisesti parhaat tulokset saavutetaan metsittämisellä, soiden ennallistamisella ja maaperän hiilensidonnalla. Näistä keinoista suot ovat luonnon tehokkaimpia hiilipankkeja, sillä turve on suurin ja tehokkain maalla oleva hiilivarasto ja koko maailman toiseksi suurin hiilivarasto merten jälkeen.

Soiden ojitus ei aina onnistu toivotulla tavalla ja metsätalouskäyttöön tarkoitetut alueet jäävät hyödyntämättä maanomistajan ojitustoimilla toivomalla tavalla. Puuntuotannon kannalta merkityksettömät tai heikosti metsittyneet ojitetut suot ovat helposti ennallistettavissa ja ennallistaminen on myös taloudellisin argumentein perusteltavissa.

Porin kaupungin tulee laatia kartoitus omistamistaan metsätalouskäyttöön ojitetuista suoalueista ja selvittää, millä alueilla metsitys ei ole onnistunut toivotulla tavalla. Nämä entiset suoalueet tulee mahdollisimman pian ennallistaa hyödyntämällä mm. ympäristöministeriön Helmi-hankkeen tukia tai Suomen Luonnonsuojeluliiton Hiilipörssin palveluja, jotka ovat maanomistajille maksuttomia. Lisäksi Porin kaupungin tulee pidättyä omistamiensa soiden ojituksesta metsätalouskäyttöön."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Sanna Grönmark on jättänyt  kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.12.2019 § 176 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupungin omistamien metsätalouskäyttöön ojitettujen soiden ennallistamista sekä uusista ojituksista pidättäytymistä. 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.12.2019 § 716 pyytää aloitteesta teknisen toimialan ja ympäristö- ja lupapalveluiden yhteisen lausunnon 31.3.2020 mennessä. 

Asian käsittely ja aikaisempi  päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Teknisen toimialan ja elinvoima- ja ympäristötoimialan yhteinen lausunto 14.9.2020 on asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.