Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 501 Porin kaupungin uudet avustusperiaatteet

PRIDno-2020-3518

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä 2019. Uudistetut avustusperiaatteet korvaavat 26.10.2010 kaupunginhallituksen hyväksymät ja 26.10.2016 päivitetyt avustushakumenettelyn yleisohjeet. Avustusperiaatteet koskevat kaikkia Porin kaupungin yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille myöntämiä avustuksia sekä kaupungin myöntämiä tapahtuma-avustuksia ja hyvinvointirahaa, joita voivat hakea myös yritykset. Muilta osin yrityksiin tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat avustukset (kuten työllistämisavustukset) tai kaupungin edelleen jakamat avustukset eivät kuulu avustusperiaatteissa säädeltyihin.

Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen tarkoituksena ja tavoitteena on:

 • avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
 • hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
 • läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisääminen
 • avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
 • avustusten käytön seurannan parantaminen.

Kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta lausuntoa koskien avustusuudistusta.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta lausuu avustusuudistuksesta seuraavaa:

Uudistettujen avustusperiaatteiden mukaisesti Elinvoima- ja ympäristölautakunta myöntäisi toiminta-avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä hanke- ja tapahtuma-avustukset. Toiminta-avustus on tarkoitettu tukemaan yhdistystä toteuttamaan toimintaa, jonka perimmäinen tarkoitus on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tällaisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi työllisyyttä edistävät järjestöt, potilasjärjestöt tai vanhusjärjestöt. Elinvoima- ja ympäristötoimialalla on kuitenkin vähän liittymäpintaa tällaisiin toimintoihin, joten toiminta-avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi pitäisi myöntää Perusturvalautakunnassa. Hankeavustukset ja Tapahtuma-avustukset liittyvät toimialan toimintaan ja ne on päätettävä Elinvoima- ja ympäristölautakunnassa.

Lisäksi lautakunta esittää, että yhdistysten ohella myös voittoa tavoittelemattomilla yrityksillä olisi mahdollisuus hakea kaupungilta elinvoimaa edistävän kehittämishankkeen omarahoitusosuuteen avustusta, joka edistää kaupungin elinvoimaa. Kehittämishankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä. Avustus myönnetään käytettävien määrärahojen puitteissa ja avustusta myönnettäessä tulee ottaa huomioon tuki-intensiteetin maksimimäärä. EU-säännökset saattavat asettaa ylärajan yrityksen/hankkeen julkiselle tuelle, jollaista on myös kaupungin rahoitus. Avustuksen hakuaika on hyvä olla jatkuva ottaen huomioon muiden rahoittajien hakuajat.

Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahan myöntämistä koskevat päätökset on tehnyt kaupunginhallitus eikä käytäntöön ole esitetty muutosta uusissa avustusperiaatteissa. Hyvinvointirahaan tulee lukuisia hakemuksia (yli sata tänä vuonna) ja niihin perehtyminen vaatii paljon aikaa. Päätösvallan delegoimista alemmas on syytä harkita kaupunginhallituksen kuormituksen vähentämiseksi. Hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä hoidetaan konsernipalveluissa ja hakemukset käsitellään hyvinvointiryhmässä, johon kuuluvat kaikkien toimialojen toimialajohtajat ja jonka puheenjohtajana toimii strategiapäällikkö. Konsernipalveluilla ei ole omaa lautakuntaa, mutta hyvinvointiraha voitaisiin myöntää viranhaltijapäätöksellä hyvinvointiryhmän esityksen pohjalta.

Lautakunta toteaa, että uudistetut avustusperiaatteet kumoavat myös teknisen lautakunnan 23.2.2010 tekemän päätöksen § 66 maaseutuelinkeinojen kehittämisestä.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa lautakunta muutti päätösehdotusta:

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta lausuu avustusuudistuksesta seuraavaa:

Uudistettujen avustusperiaatteiden mukaisesti Elinvoima- ja ympäristölautakunta myöntäisi toiminta-avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä hanke- ja tapahtuma-avustukset. Toiminta-avustus on tarkoitettu tukemaan yhdistystä toteuttamaan toimintaa, jonka perimmäinen tarkoitus on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tällaisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi työllisyyttä edistävät järjestöt, potilasjärjestöt tai vanhusjärjestöt. Elinvoima- ja ympäristötoimialalla on kuitenkin vähän liittymäpintaa tällaisiin toimintoihin, joten toiminta-avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi pitäisi myöntää Perusturvalautakunnassa. Näistä erikseen voitaisiin elinvoima- ja ympäristölautakunnassa myöntää elinvoimaa tukevat toiminta-avustukset, joille lautakunta esittää avattavaksi oman avustuskategorian. Hankeavustukset ja Tapahtuma-avustukset liittyvät toimialan toimintaan ja ne on päätettävä Elinvoima- ja ympäristölautakunnassa.

Lisäksi lautakunta esittää, että yhdistysten ohella myös voittoa tavoittelemattomilla yrityksillä olisi mahdollisuus hakea kaupungilta elinvoimaa edistävän kehittämishankkeen omarahoitusosuuteen avustusta, joka edistää kaupungin elinvoimaa. Kehittämishankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä. Avustus myönnetään käytettävien määrärahojen puitteissa ja avustusta myönnettäessä tulee ottaa huomioon tuki-intensiteetin maksimimäärä. EU-säännökset saattavat asettaa ylärajan yrityksen/hankkeen julkiselle tuelle, jollaista on myös kaupungin rahoitus. Avustuksen hakuaika on hyvä olla jatkuva ottaen huomioon muiden rahoittajien hakuajat.

Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahan myöntämistä koskevat päätökset on tehnyt kaupunginhallitus eikä käytäntöön ole esitetty muutosta uusissa avustusperiaatteissa. Hyvinvointirahaan tulee lukuisia hakemuksia (yli sata tänä vuonna) ja niihin perehtyminen vaatii paljon aikaa. Päätösvallan delegoimista alemmas on syytä harkita kaupunginhallituksen kuormituksen vähentämiseksi. Hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä hoidetaan konsernipalveluissa ja hakemukset käsitellään hyvinvointiryhmässä, johon kuuluvat kaikkien toimialojen toimialajohtajat ja jonka puheenjohtajana toimii strategiapäällikkö. Konsernipalveluilla ei ole omaa lautakuntaa, mutta hyvinvointiraha voitaisiin myöntää viranhaltijapäätöksellä hyvinvointiryhmän esityksen pohjalta.

Lautakunta toteaa, että uudistetut avustusperiaatteet kumoavat myös teknisen lautakunnan 23.2.2010 tekemän päätöksen § 66 maaseutuelinkeinojen kehittämisestä.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä 2019.

Nykyinen, vuodelta 2011, oleva avustusohjeistus on jäänyt monilta osin ajasta jälkeen.
Voimassa olevan ohjeistuksen periaatteet ovat vaikeasti ymmärrettävät ja vaatimuksiltaan kohtuuttoman raskaat. Erilaisia avustusmuotoja on paljon mutta kuitenkin olennaisia tukimuotoja jää puuttumaan, lisäksi kaupungilla ei ole yhtenäistä hakukanavaa avustusten hakemiseen.

Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:

 • avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
 • hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
 • läpinäkyvyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
 • siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen sekä avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
 • avustusten käytön seurannan parantaminen


Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa koskien avustusuudistusta.
Avustusuudistustyöryhmän puheenjohtaja, talousyksikön controller Tiina Toivonen, esittelee avustusuudistusprosessia sivistyslautakunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää valmistella lausunnon avustusuudistuksesta kokouksessaan 25.8.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Nämä avustusperiaatteet korvaavat 26.10.2010 kaupunginhallituksen hyväksymät ja 26.10.2016 päivitetyt avustushakumenettelyn yleisohjeet. Kaupunginhallitus on pyytänyt avustusuudistuksesta lausuntoa tekniseltä lautakunnalta.

Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:

 • avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
 • hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
 • läpinäkyvyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
 • siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen sekä avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
 • avustusten käytön seurannan parantaminen.

Avustusperiaatteet koskevat kaikkia Porin kaupungin yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille myöntämiä avustuksia sekä kaupungin myöntämiä tapahtuma-avustuksia ja hyvinvointirahaa, joita voivat hakea myös yritykset. Muilta osin yrityksiin tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat avustukset (kuten työllistämisavustukset) tai kaupungin edelleen jakamat avustukset eivät kuulu avustusperiaatteissa säädeltyihin. 

Porin kaupungin avustusmuodot ovat: 

- Kumppanuussopimukseen perustuvat tuet

- Toiminta-avustukset

- Hankeavustukset

- Tapahtuma-avustukset

- Kevytavustukset

Lisäksi tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia ja kaupunginhallitus myöntää hissiavustuksia. Näitä avustuksia ei ole kuvattu tässä asiakirjassa, mutta avustusperiaatteet koskevat niitä soveltuvin osin. Uudessa ohjeessa on ohjeistettu myös kaupungin omistamien tilojen vastikkeettoman käytön periaatteet. 

Tekninen lautakunta myöntää  yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia, joista kaupungin avustusperiaatteiden lisäksi säädetään yksityistielaissa (560/2018). Mm. kyseisen lain 84 §:ssä säädetään, että "Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään."

Tekninen lautakunta toteaa, että uudistus selkeyttää ja yhdenmukaistaa avustusten jakoperiaatteita sekä parantaa kaupungin ohjausta ja lisää avoimuutta.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen toimiala päättää antaa edellä olevan lausunnon kaupungin uusista avustusperiaatteista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi
Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt perusturvalautakunnalta lausuntoa koskien avustusuudistusta.
Avustusuudistustyöryhmän puheenjohtaja, talousyksikön controller Tiina Toivonen, esittelee avustusuudistusprosessia lautakunnalle kokouksessa.

Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä 2019.
Nykyinen, vuodelta 2011, oleva avustusohjeistus on jäänyt monilta osin ajasta jälkeen.
Voimassa olevan ohjeistuksen periaatteet ovat vaikeasti ymmärrettävät ja vaatimuksiltaan kohtuuttoman raskaat. Erilaisia avustusmuotoja on paljon, mutta kuitenkin olennaisia tukimuotoja jää puuttumaan, lisäksi kaupungilla ei ole yhtenäistä hakukanavaa avustusten hakemiseen.


Avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:

 • avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
 • hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
 • läpinäkyvyyden, avoimuuden, tasapuolisuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
 • siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen
 • avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
 • avustusten käytön seurannan parantaminen

Uuden avustusmallin mukaan avustukset jakautuisivat Porin kaupungissa kumppanuussopimuksiin, toiminta-avustuksiin, kevytavustuksiin, hankeavustuksiin ja tapahtuma-avustuksiin.

Avustusprosessin uudistaminen on hyvä ja tarpeellinen toimenpide, jonka johdosta järjestöt olisivat samanarvoisessa asemassa suhteessa toisiinsa, sekä avustusprosessi nopeutuu ja selkiytyy.

Avustusten myöntäminen olisi hyvä keskittää yhden lautakunnan (elinvoima- ja ympäristölautakunta 1.9.2020 alkaen) päätettäväksi, jolloin edellä mainitut keskeiset periaatteet toteutuvat parhaiten. Päätöksen tekevä lautakunta voi pyytää tarvittaessa asiantuntijalausunnot avustuspäätöksen tueksi perusturvan osalta perusturvan johtoryhmältä.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon asiassa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä 2019.

Nykyinen, vuodelta 2011, oleva avustusohjeistus on jäänyt monilta osin ajasta jälkeen.
Voimassa olevan ohjeistuksen periaatteet ovat vaikeasti ymmärrettävät ja vaatimuksiltaan kohtuuttoman raskaat. Erilaisia avustusmuotoja on paljon mutta kuitenkin olennaisia tukimuotoja jää puuttumaan, lisäksi kaupungilla ei ole yhtenäistä hakukanavaa avustusten hakemiseen.

Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:

 • avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
 • hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
 • läpinäkyvyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
 • siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen sekä avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
 • avustusten käytön seurannan parantaminen


Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa koskien avustusuudistusta.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunnan lausunto Porin kaupungin avustusuudistusesityksestä:

Kaupungin eri toimialojen asiantuntijoista koottu avustusuudistustyöryhmä on valmistellut kokonaisvaltaista uudistusta kaupungin myöntämien avustusten uudelleen organisoimiseksi. Uudistusesitys on omalta osaltaan suoraa jatkoa kaupunkitason organisaatiouudistukselle, jonka myötä yhdenmukaistetaan avustusten jakamisen toimintatavat eri toimialojen kesken. Avustusuudistuksen keskeisenä linjauksena on siirtyminen avustamaan toimintaa toimijoiden sijaan sekä samalla kytkeä avustettava toiminta tukemaan entistä vahvemmin kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.
 
Nykytilanteeseen nähden avustusuudistus tulee vaikuttamaan sivistystoimialan osalta siten, että jaettavista avustuksista poistuvat seuraavat kategoriat: 
- kansainvälisen toiminnan avustus 
- liikuntapaikka- ja toimitila-avustus 
- merkkivuosiavustus 
- liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustus 
- taiteilija-apurahat 
- kulttuurialan opiskelijoiden avustus 
 
Lautakunta pitää tärkeänä, että lähes kaikkiin poistuvien avustusten käyttötarkoituksiin on edelleen mahdollisuus hakea avustusta. Poistuvien kategorioiden avustusmuodot sisältyvät jatkossa toiminta-avustusten piiriin tai niitä voi hakea kevytavustusten kategoriasta. 

Sivistyslautakunta pitää erittäin hyvänä, että pitkään valmisteilla ollut avustusuudistus saadaan tehtyä. Avustusuudistusta valmistellut työryhmä on tehnyt perusteellista työtä, huomioiden kaupungin monipuoliset avustuskäytännöt laaja-alaisesti. Kaupungin avustuskäytäntöjen yhdenmukaistamista lautakunta pitää erittäin tärkeänä tavoitteena ja tässä on myös avustusuudistusesityksessä onnistuttu. 

Esitystä avustamisen kytkemisestä tiiviimmin kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisen edistämiseen lautakunta pitää erinomaisena uudistuksena. Lisäksi lautakunta katsoo, että uudistuksessa on huomioitu hyvin myös asiantuntijalautakuntien sekä substanssitoimialojen osaaminen avustettavan toiminnan sekä mahdollisten kumppanuussopimusten arvioinnissa. Sivistyslautakunta pitää tärkeänä, että avustuksen jakamisesta päättävä lautakunta voi jatkossakin täsmentää avustuksen haku- ja myöntämiskriteereitä erillisellä avustusohjeella. Sivistyslautakunta toteaa, että avustusten hakuaikataulujen aikaistaminen on avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuden kannalta kannatettava uudistus. 

Jotta uudistuksen jälkeen avustusprosessi olisi avoin sekä yhdenvertainen, esittää sivistyslautakunta, että kaupunki ottaa käyttöön yhteiset periaatteet sekä yhteisen raportointijärjestelmän avustettavan toiminnan tulosten seuraamiseksi. Lisäksi lautakunta esittää, että avustusten hakijoiden tulee eritellä hakuvaiheessa avustuksen käyttötarkoitus sekä ne kaupungin strategian mukaiset tavoitteet, joiden toteutumista avustettavalla toiminnalla edistetään. Lautakunta esittää myös, että säännöllisin väliajoin tehtävä sukupuolivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaupungin eri avustusmuotojen vaikuttavuuden arviointia.

Poliittisten ja uskonnollisten yhdistysten avustaminen on herättänyt keskustelua sivistyslautakunnassa. Koska uudistuksen keskiössä on siirtyminen yhdistyksen avustamisesta toiminnan avustamiseen, ei sivistyslautakunta halua esittää rajauksia siihen, kenellä on oikeus hakea ja saada avustusta. Lisäksi avustettavan toiminnan luonne arvioidaan aina erikseen. 

Yksittäisiä huomioina sivistyslautakunta haluaa nostaa esiin kevytavustuskategoriasta Touhutonnin nimen tarkoituksenmukaisuuden sekä sen mahdollisesti herättämät mielleyhtymät. Lisäksi sivistyslautakunta pohtisi vielä uudelleen tulisiko myönnettävän avustuksen olla aina kiinteä summa vai voisiko se vaihtua tuettavan toiminnan kulujen mukaan? 

Myös yhdistysten starttiavustukseksi esitetty summa 500 € vaikuttaa ylimitoitetulta mm. yhdistyksen rekisteröimiskustannuksiin (100 €) nähden. Sivistyslautakunta katsoo, että summa voisi olla pienempi. 

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta haluaa lisäksi kiinnittää huomiota niin sanottuun yhden luukun periaatteeseen. On tärkeää, että avustusten hakemiseen luodaan yhteinen sähköinen hakulomake, joka löytyy verkkosivuilta, mistä löytyy avustuksiin liittyvää ohjeistusta. Lisäksi päätösprosessin näkökulmasta on tärkeää, että avustustyöryhmä jatkaa toimintaansa. Työryhmässä tulee käydä läpi yhteisiä periaatteita ja varmistaa se, ettei samaan toimintaan myönnetä päällekkäisiä avustuksia.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Työryhmä on valmistellut Porin kaupungin avustusperiaatteiden uudistamista viime vuoden keväästä lähtien talousyksikön johdolla.Työryhmään on kuulunut toimialojen edustajien lisäksi yhdistysten edustaja. Työryhmä on koonnut tiedot kaupungin nykyisistä avustuksista ja niiden kehittämistarpeista sekä luonut niiden pohjalta uuden mallin kaupungin jakamiin avustuksiin ja määritellyt keskeiset avustusten jakamisen periaatteet. Uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää avustuskokonaisuutta ja avustusten myöntämisen perusteita, yhtenäistää avustusprosessia, lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, edistää yhdistysten tasavertaista kohtelua ja vähentää avustusten hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää turhaa byrokratiaa.

Valmisteluun on osallistettu yhdistyksiä koronapandemian rajoittamien mahdollisuuksien mukaan. Aineisto julkaistiin kaupungin verkkosivuilla 9.4. ja suunnitelmista kerättiin palautetta kyselyn välityksellä kuukauden ajan. Saatua palautetta käsiteltiin etäkeskustelutilaisuudessa 14.5. Kyselyyn saatiin yli 40 vastausta ja myös keskustelutilaisuuteen osallistui yli 40 henkilöä. Tämän lisäksi työryhmän puheenjohtaja, controller Tiina Toivonen, on käynyt kutsuttuna esittelemässä uudistusta yhdistysten tilaisuuksissa. Yhdistyksiltä saatu palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista ja uusiin avustusmuotoihin liittyviin mahdollisuuksiin on suhtauduttu innostuneesti. Haasteena on ollut yhdistysten tavoittaminen, sillä kaupungilla ei ole käytössä kattavaa yhdistysten yhteystietolistaa. Tämä puute tullaan korjaamaan avustusuudistuksen käyttöönoton myötä.

Uusista avustusperiaatteista pyydettiin lautakuntien lausunnot elokuun loppuun mennessä. Lausunnot ovat myönteisiä ja niihin sisältyy uusia avauksia, mikä osoittaa, että toimialoilla on paneuduttu miettimään uudistusta. Lausuntojen sisällöt ovat joiltain osin keskenään erisuuntaisia. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan luettavissa asian historiatiedoista.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta näkee uuden toiminta-avustuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen myöntämisen osittain toimialaansa sopimattomaksi ja ehdottaa tämän vuoksi muiden kuin elinvoimaa koskevien avustushakemusten siirtämistä perusturvalautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi lautakunta ehdottaa, että hyvinvointirahat käsiteltäisiin hyvinvointiryhmässä ja myönnettäisiin viranhaltijapäätöksillä. Perusturvalautakunta puolestaan soisi elinvoima- ja ympäristölautakunnan myöntävän kaikki kaupungin avustukset. Työryhmä on päätynyt pitäytymään alkuperäisessä esityksessään, jonka mukaan elinvoima- ja ympäristölautakunta myöntää toiminta-avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja hyvinvointirahan myöntäminen pysyy kaupunginhallituksen tehtävänä.

Lisäksi lautakunta esittää, että yhdistysten ohella myös voittoa tavoittelemattomilla yrityksillä olisi mahdollisuus hakea kaupungilta elinvoimaa edistävän kehittämishankkeen omarahoitusosuuteen avustusta, joka edistää kaupungin elinvoimaa. Yrityksillä on kuitenkin yhdistyksiä paremmat mahdollisuudet hakea rahoitusta muista lähteistä, joten työryhmän mielestä kaupungin myöntämät hankeavustukset tulee kohdentaa yhdistyksiin.

Lautakuntien keskusteluissa on noussut esiin, että kaikki avustukset voitaisiin myöntää yhden luukun periaatteella tarkoittaen, että yksi toimielin myöntäisi kaikki avustukset. Tämän toteuttamiseen on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: joko kaupunginhallitus käsittelee kaikki avustushakemukset ja tekee niistä päätökset tai kaupunginhallitus nimeää työryhmän, joka käsittelee hakemukset, minkä perusteella avustuspäätökset tehdään viranhaltijapäätöksenä. Ensin mainitussa vaihtoehdossa menetetään toimialojen valmistelussa ja lautakuntien päätöksenteossa hyödynnettävä substanssiasiantuntemus. Toisessa vaihtoehdossa avustuspäätösten tekeminen kuormittaa yksittäistä viranhaltijaa, joten tehtävään olisi tarpeen nimetä henkilö, jonka toimenkuva käsittää avustusten hakemusten esikäsittelyn, työryhmän työskentelyyn osallistumisen, avustuspäätösten kirjaamisen ja muut avustusten hallinnointiin liittyvät tehtävät. Mallin etuna on se, että yhdistysten neuvontaan olisi enemmän resurssia käytettävissä. Yhden luukun mallina voidaan kuitenkin pitää myös sitä, että avustuksia haetaan yhtenäisellä menettelyllä sähköisellä hakulomakkeella, josta hakemukset ohjataan toimialojen käsittelyyn.

Valmisteluvaiheessa touhutonniksi nimetty, rajattujen ryhmien toimintaan tarkoitettu kevytavustus on herättänyt kritiikkiä nimensä ja kiinteän 1000 euron summansa vuoksi, minkä vuoksi sen nimi on kaupunginhallitukselle tuotavassa ehdotuksessa muutettu toimintatonniksi. Hakemusten käsittelyn pitämiseksi työmäärältään kevyenä pitäytyy työryhmä esittämässään 1000 euron kiinteässä avustussummassa, mutta toteaa, että se mahdollistaa avustuksella toteutettavan toiminnan laajan vaikuttavuuden ja että avustukset kohdennetaan hakijoihin, joiden hakemuksissa parhaiten perustellaan rahan käytöllä kuntalaisten hyvinvointiin saatavat hyödyt.

Saadun palautteen perusteella on yhdistysten aloituskustannusten kattamiseen tarkoitettu yhdistysten starttiavustuksen summa muutettu 500 eurosta 200 euroon.

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry on toimittanut oma-aloitteisesti kannanoton avustusuudistusta koskien. Kannanotto on liitteenä.

Avustustyöryhmän toimintaa on tarpeen edelleen jatkaa, sillä avustusperiaatteiden hyväksymisen jälkeen tehtävänä on uusien käytäntöjen tarkempi suunnittelu ja käyttöönotto. Työryhmän työskentely mahdollistaa myös avustushakemusten käsittelyn yli toimialarajojen, yhteisten linjausten tekemisen ja avustusten käyttämistä koskevan raportointitiedon keräämisen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin uudet avustusperiaatteet liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti ja kehottaa toimialoja valmistelemaan niiden käyttöönottoa ja päättää nimittää tätä työtä ohjaavan avustustyöryhmän jäsenet seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin uudet avustusperiaatteet liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti ja kehottaa toimialoja valmistelemaan niiden käyttöönottoa ja päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään työtä ohjaavan avustustyöryhmän.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (palvelussuhdejäävi) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Mari Kaunistola saapui kokoukseen klo 13.40.

Petri Lahtinen poistui kokouksesta klo 13.40.

Tiedoksi

Toimialat, talous- ja hallintoyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi