Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 500 Porin kaupunki / vesilain mukainen hakemus Harjunpään alaosan järjestelystä sekä valmistelulupa / lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle

PRIDno-2019-49

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on hakenut vesilain mukaista lupaa Harjunpäänjoen alaosan vesistöjärjestelyille osana Porin kaupungin tulvasuojeluhanketta Sunniemessä ja Isojoenrannan itäosalla.Vesistöjärjestelyihin kuuluvat Harjunpäänjoen uusi kääntöuoma sekä uusi tulvapato kääntöuoman länsipuolelle ja Kokemäenjoen rantaan Sunniemen kohdalle.Harjunpäänjoen alaosa jää sisäjärveksi, missä veden vaihtuminen hoidetaan pumppaamalla.

Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Porin ja Ulvilan kaupungeilta em. hakemuksesta.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö on antanut seuraavan lausunnon:

Hanke on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Lupaviranomaisen tulee varmistaa, ettei hanke vaaranna yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta eikä aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa. Hankkeessa vesistöön tehdyt rakennelmat on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei niistä aiheudu vaaraa taikka yleistä tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia seurauksia.

Teknisen toimialan infrayksikkö on ilmoittnut, että heillä ei ole asiassa lausuttavaa.

Kaikki julkiset hakemusaiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa aluehallintoviranomaiselle Harjunpäänjoen alaosan järjestelystä sekä valmisteluluvasta ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan esityksen mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesioikeudellista lupaa Harjunpäänjoen alaosan järjestelyyn sekä siihen liittyvää valmistelu.

[peitetty]  ovat toimittaneet aluehallintovirastolle 9.9.2019 kanteluksi ja valitukseksi otsikoimansa kirjelmän, jossa arvostellaan kaupunkisuunnittelupäällikön, teknisen toimialan edustajien ja koko Porin kaupungin menettelyä ko.vesitaloushankkeen valmistelussa, kaavoituksessa ja kirjoittajien kysymyksiin ja vaatimuksiin vastaamisessa. Aluehallintovirasto on varannut kaupungille mahdollisuusen antaa selityksen asiassa.

Kaupunginhallitus on kahdesti vastannut samojen henkilöiden samasta asiasta tekemiin kanteluihin Lounais-Suomen aluehallintovirastolle. Ensimmäiseen kanteluun Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksensä 28.5.2019. 

Kaupunkisuunnittelupäällikkö ja teknisen toimialan infrayksikön päällikkö ovat antaneet lausuntonsa kirjelmään.

Ehdotus

Esittelijä

Diana Bergroth-Lampinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, diana.bergroth-lampinen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sinne toimitetun kirjelmän johdosta seuraavan selityksen:

Porin kaupungissa Sunniemen alueella on vireillä kaksi eri hanketta; asemakaavan valmistelu ja vesitaloushankkeen valmistelu, joita molempia hankkeita koskevat oman lainsäädäntönsä määräykset. Aluehallintovirastolle toimitetussa kirjelmässä arvostellaan molempia hankkeita samanaikaisesti suurelta osin samoilla perusteilla. 

Kaavoitushankkeessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä. Asemakaavan valmistelussa on laadittu lain edellyttämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jota on yksityiskohtaisesti noudatettu. Vesitaloushankkeen suunnittelussa ja valmistelussa on huolehdittu kaikkien alueella asuvien mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa tasapuolisesti vesilain säännöksiä noudattaen. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ottanut kantaa menettelyn riittävyyteen ja lainmukaisuuteen päätöksellään 28.5.2019. Kaikkiin kirjoittajien esittämiin kysymyksiin on kohtuullisessa ajassa vastattu. Se, että valmistelevan viranhaltijan/työntekijän valmistelun tulokset tai vastaukset kyselyihin eivät ole toisen osapuolen kannan mukaisia, ei tee menettelystä lainvastaista tai huonoa hallintoa.

Kirjoittajien käsityksen mukaan keskivedenkorkeus sisäjärvessä nousee 0,70 - 1,10 metriä, mutta tosiasiassa esitetyt luvut ovat N2000 -koordinaattijärjestelmän tasoja. Sisäjärven vedenkorkeuden normaaliksi vaihteluväliksi esitetään lupa-asiakirjoissa +0,70...+1,10 N2000keskivedenkorkeuden ollessa noin +0,90 N2000. Rankkasateen aikana vedenkorkeus sisäjärvessä voi hetkellisesti nousta tätä korkeammalle eli noin tasolle +1,50 N2000, mikä on alempana kuin luontainen keskiylivedenkorkeus MHW. Erittäin poikkeuksellisen ja harvinaisen rankkasateen aikana keskivedenkorkeus voi nousta hetkellisesti tätäkin ylemmäs esimerkiksi tasolle +2,0 N2000, mikä on vain hiema Harjunpäänjoen MHW-tasoa ylempänä.

Nykytilanteeseen verrattuna vedenkorkeuden vaihtelu tulee vähenemään huomattavasti, mikä puolestaan pienentää rantojen sortumariskiä.

Sunniemen alueella on otettu maanäytteitä monesta kohdasta. Vesinäytteitä ei ole otettu. Maaperään on asennettu moneen kohtaan ns. orsivesiputkia, joilla mitataan orsiveden pinnan taso. Kyseistä määritystä tehdään useita vuosia, jotta saataisiin edustavia mittaustuloksia. Käsitteiden yksityiskohtainen selvittäminen ei ole harhaanjohtavaa eikä viisastelua.

Porin kaupunki viittaa enemmälti esittämiinsä lupa-asiakirjoihin, kaikkeen aikaisemmin esittämäänsä ja em. Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätökseen 28.5.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Aino-Maija Luukkonen, Leena Tuominen, Jouni Lampinen, Tuomas Hatanpää, Salla Rajala, Tarja Koskela

Kokouskäsittely

Aino-Maija Luukkonen (yleislausekejäävi), Leena Tuominen (yleislausekejäävi), Tuomas Hatanpää (yleislausekejäävi), Jouni Lampinen (yleislausekejäävi), Salla Rajala (yleislausekejäävi) ja Tarja Koskela (yleislausekejäävi) poistuivat esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä asiakohdan ajan toimi Arja Laulainen.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on 24.9.2018 hakenut lupaa Harjunpäänjoen alaosan järjestelyyn sekä valmistelulupaa vesilain 3 luvun 2 §:n ja 1 luvun 7 §:n 1 mom nojalla. Järjestelyjen tarkoituksena on tulvasuojelun toteuttaminen Kokemäenjoen ranta-alueella eli Sunniemessä ja Isojoenrannan itäosassa. Vaikutusalueen pinta-ala on noin 1,8 km2. Tulvasuojelu toteutuu asemakaava-alueella noin 150 pientalolle ja asemakaava-alueeksi muutettavalla haja-asutusalueella noi 100 talolle. Vesistöjärjestelyihin kuuluvat Harjunpäänjoen uusi kääntöuoma sekä uusi tulvapato kääntöuoman länsipuolelle ja Kokemäenjoen rantaan Sunniemen kohdalle. Harjunpäänjoen alaosa jää sisäjärveksi.

Hakemuksesta tehtiin kymmenkunta muistutusta, joihin valmistelun aikana on otettu kantaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 20.5.2020 antanut päätöksensä asiassa ja myöntänyt Porin kaupungille luvan Harjunpäänjoen uuden kääntöuoman rakentamiseen ja uuden tulvapadon rakentamiseen kääntöuoman länsipuolelle ja Kokemäenjoen rantaan Sunniemen kohdalle sekä sulkupadon rakentamiseen Harjunpäänjoen alaosaan Kokemäenjoen rannalla ja Holminkosken alapuolella uuden kääntöuoman jälkeen 11.9.2018 päivätyn hakemuksen ja sen täydennysten mukaisesti Porin kaupungissa. Aluehallintovirasto myöntää Porin kaupungille pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin lupamääräyksestä 16 ilmeneviin toisille kuuluviin alueisiin. Lupa on voimassa muiden toisille kuuluvien alueiden osalta vain sillä edellytyksellä, että luvan saaja saa hallintaansa nämä alueet hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Aluehallintovirasto määrää Porin kaupungin maksamaan korvauksena käyttöoikeuden myöntämisestä aiheutuvista edunmenetyksista lupamääräyksistä 16 ilmenevät korvaukset. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Korvaukset ovat yhteensä noin 26.600 €. 

Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä kahden vuoden kuluessa ja hanke toteutettava olennaisilta osin kuuden vuoden kuluessa siitä lukien, kun aluehallintoviraston päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Päätöksen pääasialliset perustelut ovat hankkeen tarkoitus ja hyöty eli kyseessä on osa laajempaa koko Porin alueen tulvantorjuntasuunnittelua. Hankealueen vahingonvaaran kustannuksiksi on arvioitu 50 M€. Mikäli toteutettavilla toimenpiteillä voidaan estää pienempikin tulva ja sen aiheuttamat vahingot, aluehallintoviraston mukaan hankkeesta saatavat hyödyt ovat siitä aiheutuviin haittoihin ja kustannuksiin verrattuna huomattavat. Hakemuksessa tarkoitetulla tavalla suoritettuna hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 20.5.2020 Harjunpäänjoen alaosan järjestelystä sekä sitä koskevasta valmisteluluvasta sekä saattaa päätöksen teknisen lautakunnan ja konsernihallinnon kaupunkisuunnitteluyksikön tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 20.5.2020 päätöksensä Porin kaupungin hakemukseen Harjunpään alaosan järjestelystä sekä valmisteluluvasta ja myönsi luvan Harjunpäänjoen uuden kääntöuoman rakentamiseen ja uuden tulvapadon rakentamiseen kääntöuoman länsipuolelle ja Kokemäenjoen rantaan Sunniemen kohdalle sekä sulkupadon rakentamiseen Harjunpäänjoen alaosaan Kokemäenjoen rannalla ja Holminkosken alapuolella uuden kääntöuoman jälkeen hakemuksen 11.9.2018 ja sen täydennysten mukaisesti. Edelleen aluehallintovirasto myönsi kaupungille pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin toisille kuuluviin alueisiin. Kaupunki velvoitettiin maksamaan korvaukset käyttöoikeuden myöntämisestä aiheutuvista edunmenetyksistä aluehallintoviraston päätöksen lupaehtojen mukaisesti.

[peitetty] valittivat aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle. Vaasan hallinto-oikeus pyytää kaupungin lausuntoa valituksen johdosta 30.9.2020.

Teknisen toimialan infrayksikkö on valmistellut Vaasan hallinto-oikeudelle lähetettävän lausunnon ja liitteet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää Vaasan hallinto-oikeudelle vastineenaan teknisen toimialan infrayksikön valmisteleman lausunnon liitteineen ja esittää lisäksi hallinto-oikeudelle, että hallinto-oikeus hylkäisi asiassa tehdyn valituksen kokonaisuudessaan, koska edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa ja hankkeesta yleisille ja yksityisille eduille aiheutuva hyöty on huomattava verrattuna yleisille tai yksityisille eduille mahdollisesti aiheutuviin menetyksiin.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessaan välittömästi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus / 30.9.2020

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.