Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 505 Sosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallituksille 2019

PRIDno-2020-4185

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaaliasiamies on toimittanut Porin kaupungille käsiteltäväksi raportin sosiaaliasiamiestoiminnasta vuodelta 2019.  Sosiaalihuollon asiakaslaissa säädetään sosiaaliasiamiestoiminnasta ja sen mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla nimettynä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehen tulee olla neuvoa antava puolueeton taho, joka ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Porin kaupunki ostaa sosiaaliasiamiespalvelun Satakunnan sairaanhoitopiiriltä.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaita oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kaupungissa ja antaa siitä selvitys vuosittain kaupunginhallitukselle.

Vuoden 2019 aikana sosiaaliasiamiehelle kertyi 73 asiakasasiaa Porin kaupungin alueelta (2018; 54, 2017; 61). Yhteydenotot jakautuivat niin, että lastensuojeluun liittyen tuli 20 yhteydenottoa, vammaispalveluihin 12, perheasioihin 10, ikäihmisten asumispalveluihin 9 sekä sosiaalityöhön 8 yhteydenottoa (liitteen sivut 77-85)

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Lautakunta merkitsee sosiaaliasiamiehen raportin tiedoksi ja lähettää eteenpäin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 27.8.2020. Asian käsittely ja esittely on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.