Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 660 Herralahti 14. kaupunginosan korttelien 31, 32, 33 ja kadun Herralahdenraitti sekä Koivula 16. kaupunginosan kadun Vanhakoivistontie (osa) asemakaavan muutos 609 1739

PRIDno-2020-2384

Valmistelija

  • Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijoittuu Herralahden ja Koivulan kaupunginosaan noin 1,6 kilometriä Porin ydinkeskustasta kaakkoon. Aluetta rajaa pohjoisessa ja lännessä Herralahdenpuisto, etelässä Vanhakoivistontie ja idässä Koivulantie. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,3 ha. Alue on pääosin kaavamuutoksen hakijan omistuksessa ja katualueet ovat kaupungin omistuksessa.

Kaavamuutos laaditaan Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistö I:n hakemuksesta ja konsultin Leena Joki-Korpelan toimesta.

Suunnittelualueella on voimassa 8.6.1984 hyväksytty asemakaava, jossa suunnittelualue on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL) ja autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeus on 8060 k-m2.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia tonttien käyttömahdollisuuksia kahden mahdollisesti purettavan rakennuksen sekä uudisrakentamisen myötä. Kaavamuutoksessa tarkastellaan alueen liikennöintiä, liittymiä, rakennusaloja, rakennusoikeutta, olemassa olevaa rakennuskantaa sekä tonttien ja korttelien rajoja.

Asemakaavamuutoksessa suunnittelualue on tarkoitus osoittaa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (KL-51) ja autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Asemakaavan muutoksella muodostuu liike- ja toimistorakentamista sekä autopaikoitusta palveleva alue, joka jakautuu kahteen kortteliin ja yhteensä viiteen ohjeelliseen tonttiin. Rakennusoikeutta alueelle muodostuu alustavasti n. 8900 k-m², jolloin rakennusoikeus kasvaa alkuperäisestä rakennusoikeusta n. 840 k-m².

Asemakaavamuutos mahdollistaa päivittäistavarakaupan (päivittäiskaupan tiloja enintään 2500 k-m²) rakentamisen kortteliin 39 sekä asemakaavamuutosalueen länsiosaan kortteliin 31.

Autopaikoitusta palveleva alue säilyy olemassa olevalla paikallaan ja asemakaavamuutoksen myötä sen laajeneminen etelään mahdollistetaan. Pysäköinti kaava-alueella järjestetään avoimena maanpäällisenä pysäköintinä. Pysäköintialuetta nykyisellään reunustavat puut korvataan istutettavalla alueen osalla. Suunnittelualueen hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen on huomioitu yleisissä määräyksissä. Kaavamuutoksen käyttösuunnitelmista on laadittu viitteellinen havainnekuva (selostuksen liite 6).

Kaavamuutoksen vireilletulosta (MRL § 63) ja nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 17.6.2020 paikallislehdissä Satakunnan kansa ja Satakunnan viikko, kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja -verkkosivuilla. Vireilletulon yhteydessä on samanaikaisesti asetettu nähtäville 18.6.-18.8.2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos, jotka on postitettu osallisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana ei saapunut yhtään mielipidettä.

Asemakaavan muutoksesta saatiin luonnosvaiheessa ennakkolausunnot Porin kaupungin apulaiskaupungingeodeetiltä, Pori Energia Oy Energiapalvelulta, Porin Vedeltä, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sekä Satakuntaliitolta. Saatujen ennakkolausuntojen perusteella asemakaavaehdotuksesta ei tarvitse pyytää ehdotusvaiheessa lausuntoa Satakuntaliitolta, Pori Energia Oy Energiapalvelulta ja Porin Vedeltä.

Ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Kaavoittaja on laatinut kirjallisen vastineen jätettyihin ennakkolausuntoihin, joka on liitteenä erillisessä palauteraportissa (selostuksen liite 3).

Asemakaavamuutoksen aineistoa on täydennetty ja tarkennettu saatujen lausuntojen perusteella, jotka on tarkemmin esitetty palauteraportissa.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Herralahti 14. kaupunginosan korttelien 31, 32, 33 ja kadun Herralahdenraitti sekä Koivula 16. kaupunginosan kadun Vanhakoivistontie (osa) asemakaavan muutoksen 609 1739, päivätty 18.11.2020 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistö I peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 2500 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 1250 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, Lausuntopyynnöt, kaupunkisuunnittelu /Tarja Suojala ja Tea Bogdanoff, kirjaamo /Elina Tasku, tonttipäällikkö Elisa Laine, kaavamuutoksen hakija /Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistö I, kaavakonsultti Leena Joki-Korpela

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.