Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 659 Hyväksymisvaihe-Hyvelän (56.) kaupunginosan korttelien 32 ja 35 (osa) asemakaavan muutos 609 1741 sekä tonttijaot 8452 ja 8453

PRIDno-2020-1825

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Reipas, vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue muodostuu kahdesta yksityisomistuksessa olevasta erillispientalokorttelista, yhteispinta-alaltaan n. 1,62 ha. Suunnittelualue sijoittuu Hyvelän kaupunginosaan Leppätien länsipuolelle. Kaavamuutosalueen luoteispuolella on Hyvelän taajama.

Asemakaavamuutos laaditaan maanomistajan hakemuksesta ja konsultin Paaskari Oy:n toimesta.

Suunnittelualueella on voimassa 19.6.2003 lainvoiman saanut asemakaava, jossa suunnittelualue on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. Kerrosluku on I 2/3, tonttitehokkuus e=0,20. Kaavamuutosalue ei ole kuitenkaan rakentunut asemakaavan mukaisesti vaan se on tällä hetkellä rakentamatonta peltoaluetta.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa erillispientalojen korttelialueet rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi, joille on tällä hetkellä kysyntää omakotitalotontteja enemmän. Kaavamuutoksessa kerrosluvuksi on esitetty I ja tonttitehokkuudeksi e=0,30.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 16.4.-15.5.2020. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin osallisille. 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 16.4.-15.5.2020.

Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin yksi mielipide ja yksi ennakkolausunto ympäristö- ja lupapalvelut -toimialalta.

Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaavahanketta valmistelevan suunnittelijan vastine muistutukseen ja luonnosvaiheen lausuntoon (liite: asemakaavan muutos 609 1741, luonnosvaiheen palauteraportti).

Lausunnon pohjalta kaava-asiakirjoihin on laadittu sitova tonttijako ja havainnekuva. Lisäksi kaavakarttaan on lisätty yleinen määräys: ”Tontin hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen tulee esittää rakennuslupavaiheessa.”

Lausunto ja mielipide ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Tekninen toimiala valmistelee maanomistajan kanssa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maankäyttösopimuksen.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus sekä tonttijako.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Hyvelän 56. kaupunginosan kortteleita 32 ja 35 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1741 (Verstaantie) päivätty 8.9.2020 sekä tonttijaot 8452 ja 8453 nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen, elinvoima- ja ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen hakijalta peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 1300 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 650 euroa. Tonttijakokuluja peritään 2550 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Risto Reipas, vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on asettanut 28.9.2020 Hyvelän 56. kaupunginosan kortteleita 32 ja 35 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1741 (Verstaantie) päivätty 8.9.2020 sekä tonttijaot 8452 ja 8453 nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytänyt siitä Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen, elinvoima- ja ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävänä 22.10. - 5.11.2020. 

Asemakaavan muutosehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.

Kaavaehdotuksesta on saatu pyydetyt lausunnot. 

Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnon pohjalta asemakaavakarttaan on lisätty pysäköintipaikkoja koskeva määräys. Muilla lausunnon antajilla ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kaavaselostuksen liitteenä oleva palauteraportti sisältää konsultin vastineen  elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausuntoon (Ehdotusvaiheen palauteraportti).

Kaavaehdotuksen tehty muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, eikä asemakaavan muutosta ole tarve asettaa uudelleen nähtäväksi.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

 Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Tekninen toimiala laatii maankäyttösopimuksen.

Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, joten siitä päättää kaupunginhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Hyvelän 56. kaupunginosan kortteleita 32 ja 35 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1741 (Verstaantie) päivätty 8.9.2020, tarkistettu 18.11.2020 sekä tonttijaot 8452 ja 8453. Kaavamuutoksen hakijalta peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 1300 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 650 euroa. Lisäksi kaavamuutoksen hakijalta peritään tonttijaon muutoksen kuluina 2550 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto. Päätös tiedoksi: Kirjaamo/Elina Tasku, kaavamuutoksen hakija

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet