Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 658 Kiinteistöjärjestely

PRIDno-2020-5802

Valmistelija

  • Janne Vartia, sidosryhmäpäällikkö, janne.vartia@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 2.11.2020 aloittaa neuvottelut Pori Offshore Constructions Oy:n kanssa yhtiön omistaman konepajatelakkakiinteistön hankkimiseksi kaupungin omistukseen. 

Asiassa on kuluneiden viikkojen aikana käyty neuvottelut, joiden tuloksena on yhteisymmärryksessä päädytty seuraaviin kaupan periaatteisiin:

Kaupan Kohde:

Mäntyluodon Offshoretelakan kiinteistöt (2 kpl) kokonaisuudessaan rakennuksineen, rakennelmineen ja ainesosineen ja tarpeistoineen. Pinta-ala n. 110 ha. Sisältää vesialueen.

Siltä osin, kuin konekanta ei kuulu kauppaan, tehdään erillinen lista.

Kauppahinta:

Kauppahinta on 8.070.000 euroa. Kauppahinnassa on huomioitu vähentävänä tekijänä kiinteistön pilaantunut maa-aines ja siinä arvioitu puhdistamiskustannus. Rambollin tekemän selvityksen mukaan puhdistamiskustannusarvio on 7,5 – 9,5 miljoonaa euroa.

Kauppahinta on velaton hinta, johon ei kohdistu rasituksia eikä rasitteita eikä kolmansien oikeuksia muutoin, kuin Suomen Hyötytuuli Oy:n maanvuokrasopimuksen osalta. Kauppahinnan perusteena on, että rakennusten ja rakennelmien kunto on arviokirjoissa todettu. Vuodelta 20914 olevaa kuntotarkastusta päivitetään vielä ja siinä olevat havainnot tullaan huomioidaan kauppaehdoissa.

Kaupan osalta myyjä antaa tämänkaltaisissa kaupoissa normaaleiksi katsottavat warrantit ja vakuutukset.

Maksuaikataulu:

Kauppahinta maksetaan kahdessa maksuerässä. Kaupantekohetkellä kun omistusoikeus siirtyy, maksetaan ensimmäinen maksuerä.

Oikeudet:

Omistusoikeus, oikeus vuokratuottoon ja muut oikeudet siirtyvät ostajalle, kun ensimmäinen kauppahinnan maksuerä on maksettu. Kauppahinnan maksamista vastaan luovutetaan kaikki panttikirjat ja muilta osin ns. puhdas rasitustodistus.

Muut kauppaehdot:

Kauppakirja laaditaan muutoin tämänkaltaisissa kaupoissa tavanomaisiksi katsottavin kauppaehdoin siten, että kumpikin kaupan osapuoli voi ne kohtuullisesti katsoen hyväksyä. Lopullinen kauppa syntyy, kun kaikista kaupan ehdoista ja yksityiskohdista on syntynyt sopimus ja kauppakirja allekirjoitetaan maakaaren määrämuodossa.

Kaupan kohteen vuokrasopimus:

Kaupan perusteena on, että myyjä vuokraa kaupan kohteen ostajalta kokonaisuudessaan per kaupantekohetki. Vuokratuotto alkaa kertyä ostajalle, kun kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle. Käyttötarkoitus on kokonaisuudessaan arvonlisäverollinen liiketoiminta.

Vuokraehdoista:

Vuokrasopimus on pääomavuokrasopimus, jossa vuokralainen vastaa kohteen ylläpidosta, kunnostamisesta ja peruskorjauksista. Mikäli perusparannuksia tarvitaan, niistä sovitaan erikseen eikä vuokranantaja ole velvollinen perusparannusten tekemiseen. Vuokranantaja vastaa kustannuksellaan vain kiinteistöverosta ja kiinteistövakuutuksesta. Muista kustannuksista vastaa vuokralainen.

Vuokralainen maksaa vuokranantajalle pääomavuokraa, joka on 10 % kauppahinnasta laskettuna vuositasolla. Vuokra maksetaan kuukausittain etukäteen. Pääomavuokra sidotaan elinkustannusindeksin muutoksiin.

Vuokravakuus annetaan, mutta siitä sovitaan tarkemmin lopullisen sopimuksen yhteydessä.

Vuokralainen vastaa oman toimintansa vakuuttamisesta ja muutoinkin oman toimintansa edellyttämistä, kiinteistöön liittyvien edellytysten täyttämisestä.

Vuokra-aika on määräaikainen ja pitkäaikainen liikehuoneiston vuokrasopimus.

Kiinteistön kauppahinta perustuu kiinteistöstä saatuihin arviokirjoihin sekä muihin kiinteistöä koskeviin selvityksiin. Näiden selvityksien perusteella voidaan katsoa, että kauppahintaan ja muihin ehtoihin ei sisälly ns. kiellettyä valtiontukea. 

Esityslistan liitteinä ovat kiinteistöä koskevat arviokirjat sekä maaperää koskeva selvitys ja kustannusarvio.

Kiinteistöä ja rakennuksia koskeva kuntoarvio on tilattu ja saatetaan kaupunginhallituksen tietoon heti sen valmistuttua. 

Asiantuntijana asiassa toimiva asianajaja Juha Sumentola on kutsuttu kaupunginhallituksen kokoukseen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää aloittaa kiinteistönkaupan käsittelyn ja jatkaa sitä kokouksessaan 7.12.2020, jolloin kaupunginhallitukselle tuodaan yksityiskohtaiset kauppakirja- ja vuokrasopimusluonnokset ja asia saatetaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 14.12.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.52 – 15.05.
 

Kokouskäsittely

Sidosryhmäpäällikkö Janne Vartia  saapui kutsuttuna asiakohdan käsittelyn ajaksi klo 13.08 –14.52.
Simo Korpela saapui klo 13.10. 
Kuultiin etäyhteyden välityksellä asianajaja Juha Sumentolan alustus asiasta klo 13.11 -  14.03.
Juha Vasama poistui klo 13.21.
Juha Vasama saapui klo 13.31.
Esa Kohtamäki saapui klo 14.36.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.