Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 661 Lausuntopyyntö/ hallituksen esitysluonnos laiksi laajakaistarakentamisen tuesta /VNA-luonnos kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta

PRIDno-2020-2640

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistarakentamisen tuesta. Valmisteilla oleva laki mahdollistaisi laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Laki sisältäisi säännökset tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksistä sekä toimivaltaisesta tukiviranomaisesta ja tämän tehtävistä. Laajakaistarakentamisen tukeminen mahdollistettaisiin alueilla, joilla nopean laajakaistan kaupallista tarjontaa ei ole.

Hallituksen esitysluonnos liittyy hallitusohjelman strategiseen kokonaisuuteen elinvoimainen Suomi. Suomen tavoitteena on digitaalisen infrastruktuurin kehitys vähintään Euroopan unionin laajakaistatavoitteiden mukaisesti eli tavoitellaan mahdollisuutta käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja joka voidaan kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa julkisen tuen myöntäminen nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen alueilla, joille niitä ei markkinaehtoisesti rakenneta. Tavoitteena on saada nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin noin 10.000 uutta kotitaloutta.

Konsernihallinnon elinvoima- ja ICT-yksikkö ovat antaneet yhteisen lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä laiksi laajakaistarakentamisen tuesta konsernihallinnon elinvoima- ja ICT-yksikön valmisteleman lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus antoi 8.6.2020 lausuntonsa liikenne- ja viestintäministeriölle esitysluonnoksesta laajakaistarakentamisen tuesta. Nyt lausuntoa pyydetään valtioneuvoston asetusluonnoksesta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa.

Kunnat osallistuisivat laajakaistatukihankkeiden kustannuksiin maksamalla 33 % tukikelpoisista kustannuksista. Lakiesityksellä mahdollistettaisiin, että osa kunnista voisi osallistua hankkeeseen maksamalla 8 tai 22 %  tukikelpoisista kustannuksista, jos hankkeeseen osallistuminen muuten aiheuttaisi kunnalle kohtuuttoman taloudellisen rasitteen.

Asetusluonnoksen mukaan kunnan väestömäärää ja taajama-astetta mittaavana kriteerinä käytettäisiin taajama-astetta ja väestön määrää kuvaavaa tilastollista kuntaryhmitystä. Kunnan taloudellista kantokykyä mittaavana kriteerinä käytettäisiin kerrointa, joka laskettaisiin taseeseen kertyneen asukaskohtaisen jäämän avulla.

Asetusluonnoksessa määritellään myös nopean laajakaistayhteyden vähimmäislataus- ja vähimmäislähetysnopeudet normaaliolosuhteissa ja tavanomaisissa ruuhkaolosuhteissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liikenne- ja viestintäministeriölle talous- ja hallintoyksikön, ICT-yksikön ja elinvoimayksikön kannanotot lausuntonaan Valtioneuvoston asetusluonnoksesta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Liikenne- ja viestintäministeriö / lausuntopalvelu.fi / 3.12.2020

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.