Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 663 Määrärahamuutokset TA2020, konsernihallinnon ja ympäristö- ja lupapalvelut toimialan organisaatiouudistus

PRIDno-2020-5537

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.5.2020 (§ 64) Porin kaupungin hallintosäännön muutokset voimaan 1.9.2020 alkaen. Muutokseen liittyen tulee talousarviossa 2020 vahvistaa seuraavat määrärahasiirrot:

Kaupunginhallitus

Lentoliikenne-kustannuspaikan siirtyminen konsernihallinnosta kaupunginhallituksen alaisuuteen, kaupunginjohtajan ja kaupungintalon keittiön siirtyminen konsernipalvelut-esikuntayksikköön, nettosiirto yhteensä -3.339.000 euroa.

Kaupunginhallituksen muutetun käyttösuunnitelman toimintakate (valtuustoon nähden sitova erä) ennen organisaatiomuutoksia oli -6.511.197 euroa. Siirron jälkeen kaupunginhallituksen uudeksi toimintakatteeksi muodostuu -9.850.197 euroa.

Konsernipalvelut

Konsernihallinnosta konsernipalveluihin on siirretty tai muodostettu yhdistämällä ja henkilöstösiirtoja sisältäen seuraavat kaupunginhallituksen ja suoraan kaupunginjohtajan alaiset yksiköt: hallinto- ja talousyksikkö, HR-yksikkö, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö sekä viestintä- ja osallisuusyksikkö. Lisäksi konsernipalveluihin kuuluu toiminto, jossa ovat kaupunginlakimies,​ elinkeinopäällikkö,​ yhteyspäällikkö ja virastomestari.

Siirtojen jälkeen uuden konsernipalvelut-esikuntayksikön toimintakatteeksi (valtuustoon nähden sitova erä) muodostuu -9.226.445 euroa.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Vanhan ympäristö- ja lupapalvelut toimialan (muutetun käyttösuunnitelman toimintakate -6.942.405 euroa) toiminta siirtyi uudelle toimialalle sellaisenaan. Lisäksi toimialalle muodostettiin konsernihallinnosta siirtämällä tai yhdistämällä henkilöstösiirtoja sisältäen seuraavat yksiköt ja toiminnot: toimialajohto- ja erityisasiantuntijat, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö, matkailu- ja markkinointiyksikkö ja ICT-yksikkö. Visit Pori Oy:n liiketoiminta ja henkilöstö on siirretty matkailu- ja markkinointiyksikköön (KH 31.8.2020 § 444). Siirtyneiden yksiköiden ja toimintojen toimintakate on yhteensä -15.294.376 euroa.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintakate (valtuustoon nähden sitova erä) on yhteensä -22.236.781 euroa.

Yhteenveto valtuustoon nähden sitovista eristä

Organisaatio Toimintakate Organisaatio Toimintakate
31.8.2020 asti MKS 2020 1.9.2020 alkaen MKS 2020
Kaupunginhallitus -6.511.197 Kaupunginhallitus -9.850.197
Konsernihallinnon toimiala -27.859.821 Konsernipalvelut -9.226.445
Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala -6.942.405 Elinvoima- ja ympäristötoimiala -22.236.781
Yhteensä -41.313.423 Yhteensä -41.313.423

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä esitetyt määrärahasiirrot talousarviomuutoksina ja vahvistaa valtuustoon nähden sitovat erät 1.9.2020 alkaen yhteenvetotaulukon mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.