Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 664 Määrärahamuutokset TA2020, teknisten toimintojen ulkoinen auditointi

PRIDno-2020-5538

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.5.2020 (§ 273) teknisen toimialan yhteistoimintaneuvottelussa esitetyt henkilöstösiirrot 1.9.2020 alkaen. Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu erillisvaltuus, ​jonka mukaan kaupunginhallituksella on oikeus tehdä vuoden 2020 aikana teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin toimenpide-ehdotuksiin perustuvia määrärahasiirtoja toimialojen välillä. Toteutettuihin siirtoihin liittyen tehdään talousarviossa 2020 seuraavat määrärahasiirrot tekniselle toimialalle:

Perusturva

Varaus kahden kirvesmiehen henkilöstökustannuksiin 1.9.2020 alkaen yhteensä 23.851 euroa.

Sivistystoimiala

Siirto liikunta- ja nuorisoyksikön liikuntapalvelut-toimintayksikön liikuntapaikat-perusyksikön ja kouluisäntien toimintamenoista yhteensä 4.533.969 euroa.

Muutos on toteutettu järjestelmässä pääosin kustannuspaikkahierarkiaa muuttamalla, joten määrärahasiirto kattaa myös ajalla 1.1.2020 – 31.8.2020 toteutuneet kustannukset, jotka näkyvät jatkossa raporteilla teknisen toimialan toteutuneina kustannuksina. Vastaavasti kyseiset kustannukset poistuvat sivistystoimialan raporteilta.

Porin palveluliikelaitos

Kiinteistönhoidon siirtyminen palveluliikelaitokselta tekniselle toimialalle ei aiheuta määrärahasiirtoja. Tekniselle toimialalle on varattu määräraha kiinteistönhoitopalveluiden ostoon palveluliikelaitokselta, joka loppuvuoden osalta käytetään kiinteistönhoidosta aiheutuviin kustannuksiin.

Yhteenveto

Teknisen toimialan muutetun käyttösuunnitelman toimintamenot (valtuustoon nähden sitova erä) ennen organisaatiomuutoksia oli 48.601.881 euroa. Siirron jälkeen teknisen toimialan toimintamenot ovat 53.159.701 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää talousarviossa vahvistettuun erillisvaltuuteen perustuen siirtää määrärahaa tekniselle toimialalle perusturvalta 23.851 euroa ja sivistystoimialalta 4.533.969 euroa, yhteensä 4.557.820 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturva, Sivistystoimiala, Tekninen toimiala

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi