Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 665 Vuoden 2021 talousarvioehdotus

PRIDno-2020-2429

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioprosessi on käynnistettävä. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa aikaa.

Talousarvion laatimisaikataulu tulee muuttumaan perinteisestä koronapandemian takia. Todennäköisesti Porin kaupunginhallitus antaa talousarvioraamin vasta elokuussa.

Talousarvion tavoiteaikataulu on alustavasti seuraava:

5.5.2020 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan.

2.6.2020 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa.

1.9.2020 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä.

20.10.20202 varapäivä talousarvoesityksen hyväksymiselle.

Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan 8.12.2020 pidettävään kokoukseen.

Talousarvion laadinta-aikataulu voi muuttua kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti.

Talousarvion laadinta tulee olemaan erityisen haasteellinen. Kuntien taloustilanne on erittäin huono. Lähes kaikki Satakunnan kunnat tekivät viime vuonna tappiollisen tilinpäätöksen ja koronapandemian talousvaikutusten takia kuluvasta vuodesta tulee vielä huonompi. Työehtosopimusneuvottelut ovat kesken ja palkankorotuksista ei ole tietoa. Pelastuslaitoksesta laadittu ulkoinen selvitys on käsittelemättä. Hyvä asia on, että vuoden 2020 talousarvio on realistisella pohjalla.

Talousarvion laadinnan pohjaksi voitaisiin ottaa voimassa oleva palvelutasopäätös ja menokehitykseen 2,5 prosentin korotus kuntalaskutukseen. Kiinteistömenojen korotus tulee vuokrasopimuksissa olevien indeksien mukaisesti. Jos palkankorotukset pysyvät samassa kuin jo sopimuksen tehneillä aloilla ja inflaatio pysyy maltillisena, niin talousarvio on realistisella pohjalla.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa ohjeistuksen talousarvion laadintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Pelastuslain 24 § mukaan kunnat vastaavat pelastustoiminnasta yhteistoiminnassa valtioneuvoston päättämällä aluejaolla. Alueen palvelutaso määritellään palvelutasopäätöksessä, jonka tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasossa tulee ottaa huomioon poikkeusolot. Palvelutasoa valvoo aluehallintovirasto sisäministeriön ohjauksessa.

Pelastuslain mukaan pelastustoimen palvelutasosta päättää pelastuslaitos kuntia kuultuaan. Satakunnassa palvelutasosta päättää pelastuslaitoksen johtokunta.

Käytännössä palvelutasopäätöksessä määritellään paloasemaverkko, miehitettyjen asemien henkilövahvuudet jne.

Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutaso on pysynyt lähes muuttumattomana koko laitoksen toiminta-ajan eli vuodesta 2003. Päivystävä palomestarijärjestelmään on tehty muutos vuonna 2006, jolloin siirryttiin viidestä päivystysalueesta nykyiseen kolmen alueen järjestelmään.

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu nykyisen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on varauduttu 2,5 %:n korotuksella. Kuntakohtaiset paloasemamenot on sidottu indekseihin ja korotukset on tehty asemakohtaisesti indeksien muutoksilla.

Liitteenä olevasta taulukosta selviää kuntakohtaiset maksuosuudet. Kiinteistömenoihin voi tulla pieniä tarkistuksia paloasemien muutosten vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää pitää palvelutason nykyisellä vakiintuneella tasolla ja esittää Satakunnan kunnille asukaslukuperusteisiksi menoiksi 17 600 000 euroa. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja kiinteistökorvaukset.

Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta ja onko nykyinen palvelutaso oikein mitoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 24.8.2020 tehnyt päätöksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka-ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Osana talouden sopeuttamistoimia kaupungin henkilötyövuosissa tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähennystä vuoden aikana. Henkilöstövähennykset tulee huomioida yhdenmukaisesti talousarviossa ja henkilöstösuunnitelmassa.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviota ja –suunnitelmaa tehdään ensimmäistä kertaa. Organisaatiomuutoksessa 1.9.2020 yhdistettiin osa konsernihallinnon elinvoimayksiköstä ja viestintäyksiköstä sekä ICT-yksikkö kokonaisuudessaan ympäristö- ja lupapalveluiden toimialaan. Samalla Visit Pori Oy:n henkilöstö ja osa toiminnasta siirtyi liikkeenluovutuksessa toimialalle. Uusi toimiala kokoaa kaupungin keskeiset elinvoimaisuutta palvelevat toiminnot yhteen. 

Elinvoima- ja ympäristötoimialan määrärahakehys vuodelle 2021 on -19.719.788 euroa. Kehys on muodostettu yhdistämällä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan vuoden 2020 muutettu kustannussuunnitelma sekä konsernihallinnosta ja Visit Pori Oy:stä siirtyneet toiminnot. Kehyspohjaan on lisätty joukkoliikenteen kustannusnousuun liittyen 500.000 euroa verrattuna vuoteen 2019 ja henkilöstömenojen muutokseen liittyen 133.153 euroa. Kehyksessä on huomioitu eläkemenoperusteisen maksun muutos aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi, mikä pienentää toimialan osalta kehystä 486.461 eurolla. Tämä muutos ei kuitenkaan edellytä toimialalta säästötoimenpiteitä, koska eläkemenoperusteiset maksut kirjataan keskitetysti talousarvion mukaisesti. Henkilöstötyövuosien säästövelvoite on 688.468 euroa, ja tämä on vähennetty kehyksestä, minkä lisäksi kehyksestä on karsittu 500.000 euroa. Toimialalta on edelleen siirretty koulutusrahoja 48.000 euroa HR-yksikköön.

Henkilöstön jakautuminen konsernipalveluiden ja elinvoima- ja ympäristötoimialan kesken ei ole ollut kaikilta osin selvää laadittaessa talouden kehystä vuosille 2021-23. Tämä saattaa näkyä kehyksen epätarkkuutena.

Talousarvioehdotuksesta on ympäristöterveydenhuollon, jätehuoltoviranomaisen ja joukkoliikenneviranomaisen osalta pyydetty lausunnot yhteistoiminta-alueen kunnilta. Lausunnot ovat pykälän liitteenä.

Tilannekuva ja riskiarviot

Toimialan tilannekuva ja toiminnalliset muutokset on kuvattu liitteessä yksiköittäin kattavan kuvan antamiseksi uuden toimialan kokonaisuudesta. Keskeiset riskit liittyvät lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamiseen tarvittavan osaavan henkilöstön riittävyyteen, koko kaupunkiorganisaatiota hyödyttävien palveluiden ja tarvikkeiden kustannusten nousuun sekä suunnitteilla oleviin merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin.

Investoinnit vuonna 2021

Toimialan merkittävimmät investointitarpeet liittyvät ICT-hankintoihin ja Yyterin kehittämiseen. ICT-hankinnoissa tietokoneohjelmistojen ja laitteiden investointitarve vuonna 2021 on 1,4 M euroa, joka on ollut käytössä myös edellisinä vuosina. Yyterin kehittämiseen liittyvä tilainvestointi on Piletti-rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen, jonka suunnittelukustannukset vuonna 2021 ovat 180.000 euroa. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-23 ja sen kustannukset ovat 1,7 M euroa. Elinkeinoelämää tukevien investointien kokonaisuus Yyterissä on 0,4 M euroa vuonna 2021. Näistä merkittävimpiä toimenpiteitä ovat Yyterin aukion ensimmäisen vaiheen rakentaminen, pitkittäissuuntaisen lankonkin rakentaminen sekä WC-kontin hankinta rannan eteläpäähän.

Nuorten työpajan koneisiin ja kalustoon varataan 20.000 euroa ja Rehti-hankkeen aineellisiin hyödykkeisiin 10.000 euroa. Toimialan irtaimiston hankintaan esitetään varattavaksi 20.000 euroa.

Henkilötyövuosiin liittyvän säästövelvoitteen täyttäminen

Toimialaan kohdistuu 14 henkilötyövuoden (0,7 M euron) vuosittainen säästövelvoite, joka on leikattu toimialan vuoden 2021 kehyksestä ja edelleen taloussuunnitelmavuosilta. Rekrytointikielto pakottaa tarkastelemaan kriittisesti erinäisten syiden johdosta aukeavia tehtäviä ja virkoja. Koska tarkastelujakson aikana päättyvistä palvelussuhteista ei vielä ole tietoa esimerkiksi eläköitymisilmoitusten muodossa, on tässä vaiheessa tehty ICT-yksikön henkilöstökustannuksiin 0,3 M euron vähennys ensi vuodelle. Säästöihin on voitu jo kirjata irtisanoutuneen ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohtajan lisäksi yksittäisiä eläkkeelle siirtyneitä ja irtisanoutuneita henkilöitä. HTV-säästöjen lopullinen kohdistuminen tarkentuu syksyn aikana.

Talousarvioon sisältyvät esitykset

Toimialan talousarvioehdotus noudattaa annettua kehystä. Kehys on kuitenkin tiukka, eikä se kaikilta osin huomioi aikaisempiin ratkaisuihin liittyviä, toimialaan kohdistuvia kustannuksia ja kustannusten nousua. Tämän vuoksi esitetään annetun kehyksen ulkopuolelle jääneiden kustannusten lisäämistä toimialan kehykseen. Näitä ovat työllistämispalkkojen nostaminen 1 M eurolla, ICT-palveluiden sovellushankintoihin varautuminen 0,25 M eurolla, robotiikan 0,1 M euron kehittämiskustannusten lisääminen sekä työllisyyden kuntakokeiluun liittyvä 0,6 M euroa vuosille 2021-22 ja 0,3 M euroa vuonna 2023.

Toimialalla havaitut säästömahdollisuudet liittyvät eläinlääkinnän toiminnallisiin muutoksiin, ICT-yksikön toiminnalliseen uudelleenjärjestelyyn mukaan lukien osittaiseen liikkeenluovutukseen ja Prizztech Oy:n ostopalvelusopimuksen muuttamiseen. Näiden säästöjen toteuttaminen edesauttaa nousseiden kustannusten sovittamisen muilta osin talousarvioesitykseen.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä toimialan talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Lautakunta esittää annettuun selvitykseen perustuen, että toimialaa sitova toimintakate vuodelle 2021 on 21.669.788 euroa (lisäys 1,95 M euroa).

Toimialalle asetettujen säästövelvoitteiden toteuttamiseksi lautakunta päättää seuraavaa:

 1. Lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan yhteistyössä ICT-yksikön päällikön kanssa valmistelemaan ICT-yksikön toiminnallisen uudelleen järjestelyn ja aloittamaan neuvottelut mahdollisesta IT-palveluiden liikkeenluovutuksesta Kuntien Tiera Oy:n ja 2M-IT Oy:n kanssa siten, että kaupungille jää tietohallinnon johto- ja kehittämistehtävät. Valmistelu tulee toteuttaa yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Asia ratkaistaan vasta valmistelun perusteella.
 2. Lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan yhteistyössä eläinlääkintäyksikön päällikön käymään yksikön sisäiset yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on 150.000 euron kustannussäästö vuositasolla.
 3. Lautakunta toteaa, että joukkoliikenteen kustannustehokkuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä koskeva asia ja Prizztech Oy:n kanssa solmittava ostopalvelusopimus käsitellään erillisinä tässä kokouksessa.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Eläinlääkintäyksikön päällikkö Elina Sipilä saapui kokoukseen klo 18.09 esittelemään tarkemmin asiaa.

Jarno Joensuu poistui kokouksesta klo 18.27 asian käsittelyn aikana.

Elina Sipilä poistui kokouksesta klo 18.28.

Lautakunta päätti pitää kokoustauon klo 18.28-18.33.

ICT-yksikön päällikkö Juha Seppänen saapui kokoukseen klo 18.33 esittelemään tarkemmin asiaa ja poistui kokouksesta klo 19.17.


Keskustelun kuluessa esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä toimialan talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Lautakunta esittää annettuun selvitykseen perustuen, että toimialaa sitova toimintakate vuodelle 2021 on 21.669.788 euroa (lisäys 1,95 M euroa).

Toimialalle asetettujen säästövelvoitteiden toteuttamiseksi lautakunta päättää seuraavaa:

 1. Lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan yhteistyössä eläinlääkintäyksikön päällikön käymään yksikön sisäiset yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on 150.000 euron kustannussäästö vuositasolla.
 2. Lautakunta toteaa, että joukkoliikenteen kustannustehokkuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä koskeva asia ja Prizztech Oy:n kanssa solmittava ostopalvelusopimus käsitellään erillisinä tässä kokouksessa.

Valmistelija

Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvion valmisteluun on saatu keskushallinnosta alustavat kehykset. Kaupunginhallitus päättää lopullisista kehyksistä 24.8.2020.

 

Alustavat kehykset ovat Porin Vedelle seuraavat:

Porin Veden kehys (tulot – menot tai tulos ennen poistoja) on 7, 876 M€ vuodelle 2021, 8,066 M€ vuodelle 2022 ja 8,257 M€ vuodelle 2023. Kuluvan vuoden kehys on 7,834 M€.

Investointikehys on 4 M€ vuodelle 2021, jossa on vähennystä 1 M€ kuluvaan vuoteen.

Kaupungille maksettava peruspääoman korko on edelleen 5 % eli 2,21 M€/v.

Liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle. Liikelaitokselle ei makseta korkoa kaupungin käytössä oleville liikelaitoksen varoille.

Lyhytaikaisen velan korkoprosentti                                        3 %

Kaupungin kassaan tehtyjen sijoitusten korkoprosentti        0 %

Lyhytaikaisen velan kassalimiitti                                           1 M€

 

Kaupunginhallituksen päätös lopullisista kehyksistä ilmoitetaan kokouksessa.

Porin Veden yksityiskohtainen talousarvioesitys laaditaan annettavan kehyksen pohjalta ja tuodaan johtokunnan käsittelyyn 23.9.2020. Keskushallinnossa tapahtuvan talousarviokäsittelyn ja kaupunginvaltuuston talousarviokokouksen jälkeen johtokunta hyväksyy Porin Veden lopullisen talousarvion joulukuun kokouksessaan.

Ehdotus

Esittelijä

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta käy yleiskeskustelun Porin Vesi liikelaitoksen talousarvion lähtökohdista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Kaikki kunnat ovat antaneet lausuntonsa talousarvioehdotuksesta. Honkajoki on kuntaliitoksen takia antanut lausuntonsa Kankaanpään kanssa. Lausunto on käsitelty yhdistymishallituksessa.

Kuntien kannoissa on aiempaa enemmän eriävyyttä. Esityslistan liitteenä ovat kuntien lausunnot alkuperäisinä, lausunnoista tehty tiivistelmä sekä taulukko, jossa on erikseen kuntien mielipide taloudesta ja palvelutasosta. Kuntien todellinen tahto ilmenee parhaiten alkuperäisistä lausunnoista.

Talousarvio on syötetty järjestelmään johtokunnan viime kokouksen päätöksen mukaisesti nykyisen palvelutason mukaisena. Liitteenä olevat tuloslaskelmat ovat tämän mukaisia. Toiminta jatkuu palvelutasopäätöksen mukaisena entisillä toimipaikoilla ja vahvuuksilla. Ensihoitoa tuotetaan pienin muutoksin sopimusperusteisesti Satasairaalalle. Ensihoito on nollakatteista.

Syötetty talousarvio perustuu kuntalaskutukseen, joka on 22.367.449 €, ja päättyy vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.

Jos kuntalaskutuksen tasoa lasketaan, niin se tarkoittaa palvelutason laskemista, joka taas edellyttää palvelutasopäätöksen muuttamista. Palvelutasopäätös tulisi joka tapauksessa päivittää kuluvana vuotena.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta arvioi kuntien lausuntojen kokonaisvaikutuksen ja tekee sen mukaisen päätöksen vuoden 2021 talousarviosta eli lähinnä kuntalaskutuksen tasosta. Talouden supistaminen tarkoittaa palvelutason laskemista ja siten palvelutasopäätöksen muokkaamista.

Päätös

Johtokunta hyväksyi muutetun päätösesityksen.

Kokouskäsittely

Johtokunta kävi talousarviosta rakentavan keskustelun, jonka yhteydessä esittelijä täydensi päätösehdotusta seuraavasti:

Johtokunta arvioi kuntien lausuntojen kokonaisvaikutuksen ja kuntalaskutuksen tason ja tekee sen mukaisen päätöksen vuoden 2021 talousarviosta. 

Pelastuslaitoksen kustannustason alentaminen edellyttää voimassa olevan pelastuslaitoksen palvelutason laskua, eikä johtokunta voi tehdä sitä päätöstä ensin kuulematta kuntia.

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen valmistelu on käynnissä ja siinä tullaan huomioimaan pelastuslaitoksen ulkoisia palveluita tarkastelevan selvityksen tulokset.

Johtokunta päättää esittää Porin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi pelastuslaitoksen talousarvion, jonka kuntalaskutus on 22.367.449 € ja joka päättyy vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 24.8.2020 tehnyt päätöksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka-ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien.  Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Talousarvioon kuvataan toimialan tilannekuva, josta esitetään tiiviisti pääkohdat, jotka kuvaavat muutamalla rivillä toimialan tilannetta ja erityisesti nähtävissä olevia palvelutarpeiden muutoksia ja muita merkittäviä trendejä, jotka vaikuttavat palvelujen järjestämiseen. Tilannekuvassa tulee erityisesti kuvata 
talousarvioon kirjattuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. 

Merkittävänä muutoksena aiempien vuosien talousarviorakenteeseen ovat toimialojen yhteistyössä talous- ja hallintoyksikön controller-toiminnon kanssa valmistelemat prosessikuvaukset. Sivistystoimialalla on kolme toimintakatteeltaan 11 suurimmasta kaupunkitasoisesta prosessista – perusopetus, varhaiskasvatus ja lukiokoulutus. Liitteenä ovat kustakin kolmesta prosessista tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet, vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet ja mittarit. Toimialakohtaisista palvelulupauksista ja tunnusluvuista on luovuttu. Tunnusluvut käsitellään lautakuntatasolla.

Talousarvioesitykset palautetaan talousyksikköön 25.9.2020 mennessä.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Sivistystoimialan määrärahakehys vuodelle 2021 on -105.508.523 € (muutettu käyttösuunnitelma 2020 -112.090.771 € ). Kehyslisäyksenä on otettu huomioon henkilöstömenojen muutos -749.668 €, vähennetty eläkemenoperusteisen maksun muutos aiheuttamisperiaatteelle 1.615.885 €, säästövelvoite vähennys henkilöstömenoista 2.576.031 €, muu kehyskarsinta 3.000.000 € ja koulutusrahojen siirto HR-yksikölle 140.000 €.

Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2021, mikä on 0,9 % sekä organisaatiomuutoksena liikuntapaikkojen hoitajien ja kouluisäntien siirto tekniselle toimialalle.

Palvelujen ostoissa ovat muun muassa Palveluliikelaitoksen veloitukset ateria- ja siivouspalveluista, iltapäivätoiminnan ostopalvelut, koulukuljetukset ja kotikuntakorvaukset.

Tarvikeostot on arvioitu vuoden 2020 talousarvion ja kuluvan vuoden toteutumiin perustuen.

Avustuksissa ovat kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä palvelusetelimenot.

Muut kulut on arvioitu kuluvan vuoden toteutumiin perustuen.

Toimintatuotot koostuvat varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista, pääsymaksuista, lukukausi- ja kurssimaksuista, tuista ja avustuksista (hankerahoitus) sekä tilojen käyttömaksuista ja vuokrista. 

Toiminnalliset muutokset

Organisaatiomuutoksena talousarviossa on otettu huomioon liikuntapaikkojen ja kouluisäntien siirtyminen tekniselle toimialalla määrärahoineen ja kustannuksineen. Nuorten ohjaamotoiminta siirtyy elinvoima- ja ympäristötoimialalta sivistystoimialalle vuoden 2021 alusta lukien määrärahoineen. Sen sijaan valtion mahdollista päätöstä oppivelvollisuusiän laajentamisesta ja sen vaikutuksia toimintaan ja kustannuksiin ei talousarviossa ole otettu huomioon. Myöskään joukkoliikenteen mahdollisten reittimuutosten vaikutuksia koulukuljetuksiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin ei ole tässä vaiheessa pystytty arvioimaan.

Edellä mainituilla perusteilla laadittu sivistystoimialan talousarvioesitys ylittää annetun määrärahakehyksen 4,4 miljoonalla eurolla. Talousarvion tasapainottamiseksi on tehty seuraavat säästötoimenpiteet:

Opetusyksikkö yhteensä 1.800.000 € 

Perusopetus 

 •  tuntimäärän muuttaminen valtioneuvoston asetuksen mukaiseen 224 tunnin tasoon nykyisestä 226 tunnista (8/2021 alkaen) 100.000 €        

 • tuntikehyksen 4% karsinta (8/2021 alkaen) 541.000 € 

 • koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta (1/2021 alkaen) 228.000 € 

 • iltapäivätoiminnan maksujen korotus 20 €:lla (8/2021 alkaen): 50.000 € (tulojen lisäys)

 • koulunkäynnin ohjaajien määrän 32% karsinta 8/2020 verrattuna 8/2021 338.200 €  

 • toimintamenojen yleinen karsinta: 129.000 € 

 • oppilaaksiottoalueiden määrittely niin, että koulupiirien rajoilla vuosittain määritellään oppilaan lähikoulu (vaikutusta yksittäisten koulujen tuntikehykseen 8/2021 alkaen): 42.000 €  

  Lukiokoulutus 

 • johtamisjärjestelmän uudistaminen (8/2021 alkaen) 75.000 € 
 • tuntikehyksen 7% karsinta (8/2021 alkaen) 172.000 € 

 • koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta (1/2021 alkaen) 14.000 € 

 • toimintamenojen yleinen karsinta 15.000 € 

 Sivistävä koulutus 

 • kansalaisopiston tuntimäärän karsinta 1000 tuntia: 15.100 €  
 • kansalaisopiston toimintamenojen yleinen karsinta: 4.000 € 

 • kesäyliopiston lakkauttaminen: 64.000 € 

 • Palmgren-konservatorion taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 420 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta: 6.000 € 

 • Palmgren-konservatorion toimintamenojen yleinen karsinta: 4.600€ 

 • taidekoulun taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 80 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta: 1.100 € 

 • taidekoulun toimintamenojen yleinen karsinta: 1.000€ 

Varhaiskasvatusyksikkö yhteensä 2.236.000 € 

 • Tuottavuuden tehostaminen/ käyttöprosentin nosto: 540.000 € 

Mitoituksessa huomioitava hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän optimointi suhteessa lasten määrään. Henkilöstön vähennys tulee olemaan vähintään 15 työntekijää vuosittain. 

 • Muun kuin em. lakisääteisen henkilöstön vähennys lasten määrän vähentyessä. 

Kahden päiväkodinjohtajan palkka: 100.000 € 

10 määräaikaisen lastenhoitajan vähennys varahenkilöstöstä ja kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten avustamisesta: 376.000 € 

 • Kotihoidon tuen kuntalisän poisto: 570.000 € 

Kuntalisä ollut 75 €/perhe, jos jompikumpi vanhemmista hoitaa lasta kotona.   

 • Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poisto: 275.000 € 

Kuntalisä ollut 270 €/kk alle 3-vuotias lapsi ja 170 €/kk 3 -vuotias, mutta alle 5-vuotias lapsi.  

 • Avoimien päiväkotien sulkeminen (8 työntekijää): 280.000 € 

 • Kesäleikkikenttätoiminnan lakkauttaminen: 25.000 € 

 • Käyttömenojen leikkaus (mm. osin koulutus, teatterikäynnit, päiväkotien käyttörahat): 70.000 € 

Kulttuuriyksikkö yhteensä 244.256 €

Kirjastopalvelut

 • Rosenlew-museon ja luontotalo Arkin muuttaminen "tilausmuseoiksi" 1.8.2021 alkaen, (avoinnapidosta) laskennallinen henkilöstösäästö 2021 50.000 €  
 • Irtisanoutuneen kirjastohoitajan paikan täyttämättä jättäminen 65.000 €
 • toiminnan säästöt, jotka kohdentuvat palvelujen ostoihin ja aineisto- ja tarvikehankintoihin 55.700 € (aineiston hankinta, ulkomaiset lehdet, kirjastokinon loppuminen)

Pori Sinfonietta

 • konserttitoiminnan supistaminen, vierailevien kapellimestarien ja solistien sekä konserttikohtaisten avustajien määrän vähentäminen, konserttikohtaisten materiaalikulujen säästöt muun muassa nuottien ostot ja vuokrat  28.950 €

Satakunnan museo

 • suurin säästö kaikkien yksiköiden (Satakunnan Museo, Rosenlew-museo, Luontotalo Arkki, Rakennuskulttuuritalo Toivo) vaihtuvien näyttelyiden tuotantokuluissa (suunnittelu, rakennus, markkinointi)  20.190 €

Porin taidemuseo

 • suurin säästö kohdistuu näyttelytoiminnan suunnitteluun (taitelijapalkkiot ja ostopalvelut) 16.250 €

Lasten kulttuurikeskus Kruunupää ja kulttuuritalo Annis

 • säästö tilapäisen henkilöstön palkkaamisesta ja palveluiden ostoista 8.166 €

Liikunta- ja nuorisoyksikkö yhteensä 61.500 €

 • Meri-Porin uimahallin aukiolojärjestelyt, vaikutus henkilöstökuluihin 41.000 € 
 • ostopalveluna toteutettavien testausten ja ohjausten sekä erillisten tapahtumien järjestämisen käyttörahat 5.000 € 
 • nuorisotiloilla avustavien tuntityöntekijöiden määrän vähentäminen 9.500 € 
 • nuorisotyössä tarvittavien kalusteiden ja välineiden hankintoihin käytettävien määrärahojen supistaminen 6.000 € 

Yhteiset palvelut -yksikkö yhteensä 72.445 €

 • palveluiden ja tavaroiden hankintojen karsinta 20.000 €
 • avustusten karsinta 52.445 €

Edellä lueteltujen toimenpiteiden ja niiden kustannusvaikutusten myötä on sivistystoimialan talousarvioesitys määrärahakehyksen mukainen.  Säästötoimenpiteiden jälkeenkin toimialan talousarvioesitys on määrärahoiltaan tiukka. Valtion budjettiriihen tuloksena toteutetaan oppivelvollisuusiän laajentaminen sekä päivähoitomaksujen alentaminen. On selvää, että sivistystoimialan määrärahakehyksen sisältä toimenpiteiden kustannusvaiktuksia ei kyetä kattamaan vuonna 2021.

Lisäksi henkilöstöä kannustetaan vaihtamaan vapaaehtoisesti lomarahoja vapaaksi. Sivistyslautakunnalle esitetään työryhmän perustamista selvittämään Pori Sinfonietan, Porin seudun kansalaisopiston sekä Palmgren-konservatorion toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Määräaika työtyhmälle olisi 31.3.2021.

Irtaimen investoinnit 2021

Irtaimen omaisuuden investointikehys on 700.000 €. Määrärahalla hankitaan 4. ja 7.  luokkalaisten henkilökohtaisia päätelaitteita sekä tehdään yksiköiden kaluston ja laitteiden uus- ja korvaushankintoja.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi sivistystoimialan vuoden 2021 talousarvion.

Lisäksi sivistyslautakunta päättää nimetä työryhmän selvittämään Pori Sinfonietan, Porin seudun kansalaisopiston sekä Palmgren-konservatorion toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Työryhmän määräaika on 31.3.2021

Päätös

Sivistyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleenvalmisteltavaksi ja asia käsitellään 29.9.2020 kello 16:30 pidettävässä kokouksessa.

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § 6 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

"valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä."

Kaupunginhallitus on 24.8.2020 tehnyt päätöksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka-ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien.  Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Talousarvioon kuvataan toimialan tilannekuva, josta esitetään tiiviisti pääkohdat, jotka kuvaavat muutamalla rivillä toimialan tilannetta ja erityisesti nähtävissä olevia palvelutarpeiden muutoksia ja muita merkittäviä trendejä, jotka vaikuttavat palvelujen järjestämiseen. Tilannekuvassa tulee erityisesti kuvata 
talousarvioon kirjattuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. 

Merkittävänä muutoksena aiempien vuosien talousarviorakenteeseen toiminnallisten tavoitteiden osuus painottuu toimialoilta nostettuihin taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Talousyksikön controller-tiimi valmistelee 11 toimintakatteeltaan suurimman prosessin tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Nämä prosessikuvaukset liitetään prosessista vastaavan toimialan käyttötalousosan yhteyteen.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Tarkastustoimen määrärahakehys vuodelle 2021 on -502 042 € (muutettu käyttösuunnitelma 2020 -500 846 € ). Kehyslisäyksenä on otettu huomioon henkilöstömenojen muutos -3 430 € ja eläkemenoperusteisen maksun muutos aiheuttamisperiaatteelle -2 766 € ja koulutusrahojen siirto HR-yksikölle 5 000 €.

Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2021. Vakinaisten työsuhteisten henkilöiden palkkoja ei ole enää lainkaan tarkastustoimen kuluvan tai tulevien vuosien talousarvioissa. 

Palvelujen ostoissa suurimman erän muodostaa lakisääteinen tilintarkastus.

Toiminnalliset muutokset

Tarkastustoimessa vakituisen henkilöstön määrä on jo kuluvana vuonna 2020 ollut 20 prosenttia edellistä vuotta pienempi. 

Tarkastustoimen talousarvioehdotus noudattaa kaupunginhallituksen päättämää määrärahakehystä -502 042 €.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan tarkastustoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 
 2. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa välittömästi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 24.8.2020 tehnyt päätöksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka-ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Laskennallinen palkkasumman kasvu, johon esityksessä tulee varautua, on yhteensä n. 2,6%vuoden 2019 palkkatasoonverrattuna. Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Merkittävänä muutoksena aiempien vuosien talousarviorakenteeseen toiminnallisten tavoitteiden osuus painottuu toimialoilta nostettuihin taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Talousyksikön controller-tiimi valmistelee 11 toimintakatteeltaan suurimman prosessin tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Nämä prosessikuvaukset liitetään prosessista vastaavan toimialan käyttötalousosan yhteyteen.

Talousarvioesitykset palautetaan talousyksikköön 25.9.2020 mennessä.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Perusturvan määrärahakehys vuodelle 2021 on -302 994 722 € (muutettu käyttösuunnitelma 2020   -291 707 565 € v. 2020). Kehyslisäyksenä on otettu huomioon henkilöstömenojen muutos -1 075 150 €, vähennetty eläkemenoperusteisen maksun muutos aiheuttamisperiaatteelle 323 732 €, säästövelvoite vähennys henkilöstömenoista 4 164 261 €, kehys lisäystä -14 900 000 €, koulutusrahojen siirto HR-yksikölle 200 000 €. Perusturvan vuoden 2020 ennuste on -304,3 M€.

Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2021, mikä on 0,9 %

Palvelujen ostot ja aineet tarvikkeet ovat arvioitu vuoden 2020 talousarvion ja kuluvan vuoden toteumien perusteella sekä palvelujen ostojen kohdalla on otettu huomioon mahdolliset sopimuskorotukset.

Avustuksissa ovat omaishoidontuet ja palvelusetelimenot eri palvelualueilta. Perusturvalautakunnan vuonna 2020 hyväksymät omaishoidontuen muutokset on huomioitu talousarvioehdotuksessa.  

Toimintatuotot koostuvat asiakas- ja hoitomaksuista, vuokrista sekä yhteistoiminta-alueen laskutuksen tuotoista ja muista tuotoista. Toimintatuottoja laskevana on otettu huomioon lakiluonnoksena oleva uuden asiakasmaksulain muutokset koskien esimerkiksi suunterveydenhuollon maksujen sisältymisestä maksukattoon, jonka taloudellinen vaikutus on 0,7 M€.

Toiminnalliset muutokset

Valtion päätöksistä, jotka vaikuttaisivat perusturvan palveluihin, ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa ja vain asiakasmaksulain muutos on otettu huomioon. Talousarvioesityksessä ei ole voitu ottaa huomioon mahdollisia tulevia toiminnan laajuuteen tai kustannuksiin vaikuttavia muutoksia.

Edellä mainituilla perusteilla laadittu toimialan talousarvioesitys ylittää annetun määrärahakehyksen 8,5 M€:lla. Alla olevassa listassa on koottuna toimialan yksiköiden valmistelemat säästötoimenpiteet. Säästövaikutukset on arvioitu vuoden 2021 osalta.

Sosiaali- ja perhepalvelut

 • Kahden asukastuvan toiminnan päättäminen, Pormestarinluoto ja Pihlava. Taloudellinen vaikutus 0,1 M€.
 • Tilapäishoitoyksikkö Poijun toiminnan muutos pitkäaikaiseksi asumiseksi ja tilapäishoito ostetaan ostopalveluna. Taloudellinen vaikutus 0,4 M€.
 • Aikuissosiaalityön asuntojen välivuokraustoiminnan supistaminen. Taloudellinen vaikutus 0,05 M€.
 • Kotiranta I toiminnan lopettaminen. Taloudellinen vaikutus 0,2 M€.
 • Eläköityvien henkilöiden tilalle ei rekrytoida uusia henkilöitä. Taloudellinen vaikutus 0,3 M€.

Terveys- ja sairaalapalvelut

 • Saattohoidon ulkoa ostaminen loppuu. Taloudellinen vaikutus 0,1 M€.
 • Suljetaan Akuutti lyhytaikaishoito Noormarkku. Taloudellinen vaikutus 0,1 M€.
 • Psykososiaalisten palveluiden asumispalvelujen ostoja karsitaan. Taloudellinen vaikutus 0,3 M€.
 • Psykososiaaliset palvelut tilamuutokset. Taloudellinen vaikutus 0,2 M€.
 • Asiakkaiden neuvontapalvelujen toimintamallin painopistettä muutetaan ja neuvontayhteistyötä 3. sektorin kanssa vahvistetaan.  Taloudellinen vaikutus 0,3 M€.

Vanhuspalvelut

 • Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon yksiköiden Himmelin ja Kyläsaaren toimintojen hallittu lopettaminen vuoden 2021 loppuun mennessä. Vaikutus 9 HTV vuodelle 2021. Taloudellinen vaikutus 0,4 M€.
 • Noormarkun vanhuspalveluiden lähipalvelukeskus lakkautetaan vuoden 2020 loppuun. Taloudellinen vaikutus 1,8 M€.
 • Kotiranta II lopetetaan vuoden 2020 loppuun. Taloudellinen vaikutus 0,1 M€.
 • Uudenkoiviston vanhustentalon vuokraustoiminnasta luopuminen vanhuspalveluiden toimesta. Taloudellinen vaikutus 0,3 M€.

Sisäiset palvelut

 • Eläköityvien toimistohenkilöiden tilalle ei rekrytoida. Taloudellinen vaikutus 0,1 M€.

Erikoissairaanhoito

 • Satasairaalan tuottavuusohjelman tuottavuuden potentiaali yhteistyötä lisäämällä. Taloudellinen vaikutus 2,5 M€.

Edellä lueteltujen toimenpiteiden ja niiden kustannusvaikutusten myötä on perusturvan talousarvioesitys määrärahakehyksen mukainen. Säästötoimenpiteet sisältää säästövelvoite vähennyksen henkilöstömenoista 4,2M€. Porin perusturvan osalta HTV vähennys ei toteudu kokonaisuudessaan vaan tavoitteesta jäädään 0,9 M€, koska uusi lastensuojeluyksikkö avautuu kesällä 2021. Vastaava summa on kuitenkin vähennetty lastensuojelun ostopalveluista.   Säästötoimenpiteiden jälkeenkin perusturvan talousarvioesitys on määrärahoiltaan kriittinen. Sen toteuttaminen edellyttää säästäväistä ja taloudellista toimintatapaa eikä mahdollista palvelujen lisäyksiä.

Irtaimen investoinnit 2021

Irtaimen omaisuuden investointikehys on 823 000 €. Määrärahaa käytetään tietojärjestelmien päivittämiseen 600 000 € ja irtaimiston investointeihin 223 000 €.

Tuottavuusohjelma 2021

Porin perusturvassa laadittua tuottavuusohjelmaa. Tuottavuusohjelma on laadittu yhdessä NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa vuoden 2019 aikana ja lisäksi sitä on viimeistelty kevään 2020 aikana. Suunnittelutyön loppuraportti esiteltiin kaupunginhallitukselle 2.12.2019 ja perusturvalautakunnan toimenpidesuunnitelma 16.3.2020, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi toimenpidesuunnitelman ja edellytti mm., että tuottavuusohjelma otetaan huomioon valmisteltaessa vuoden 2021 talousarviokehystä.

Perusturvan tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi tarvitaan vuodelle 2021 lisämäärärahaa seuraavasti:

Yhteistyö ESH:n, sivistystoimen, yksityisen ja 3. sektorin kanssa

 • Moniammatillinen tiimityö tukeminen kehitysvaiheessa, 0,5 M€
 • Paljon palveluita tarvitsevien prosessin kehittäminen, 0,3 M€

- Palvelurakanteen keventäminen:

 Vanhuspalvelut

 • Kotihoito 24/7: 23 hoitajan palkkaus kotihoitoon, 1,2 M€
 • Kaikenikäisten omaishoidon kehittäminen ja tukiluokkien korotukset 0,7 M€
 • Kuntoutuspalvelujen kehittäminen 1,4 M€
 • Kotihoidon palvelusetelin ja suorahankinnan käyttöönotto 0,1 M€
 • Perhehoidon kasvattaminen 0,2 M€
 • Iäkkäiden kotona järjestettävän sairaanhoidon vahvistaminen 0,2 M€

Vammaispalvelut

 • Kotiin vietävien palveluiden vahvistaminen, 0,2 M€

 

Lastensuojelu

 • Moniammatilliset koulutukset vaikuttavista menetelmistä, 0,05 M€
 • Verkkoauttaminen, 0,1 M€

Psykososiaaliset palvelut

 • Psykososiaalisten omien asumispalvelun vahvistaminen 0,05 M€

 

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen 1,7 M€, joka sisältää esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia sähkölukot asiakkaiden koteihin, hoitotarvikejakelun Smart Post, hoitotyötä tukevat ja helpottavat mobiilisovelluksia, eri palveluiden toiminnanohjaus ja asiakkuudenhallinta tietojärjestelmiä sekä tiedolla johtamisen kokonaisuuksia.

Henkilöstö kokonaisuus 0,5 M€, joka sisältää projektipäällikön, esimiehien työnohjaus valmennus, työterveyshuollon ekstrapanostus ja hyvinvointiagentit.

Yhteensä tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2021 tarvitaan lisämäärärahaa 7,2 M€.

Talousarvion liitteet lisätään esityslistalle myöhemmin.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi perusturvan vuoden 2021 talousarvion.

Lisäksi tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2021 esitetään lisämääräraha tarpeeksi 7,2 M€.

 

 

Päätös

Äänestyksien jälkeen päätettiin seuraavasti:
Pihlavan asukastupa jatkaa toimintaa entiseen malliin. Pormestarinluodon asukastuvan toiminnasta voidaan pyrkiä tekemään yhteistyösopimus esimerkiksi Pormestarinluodon asukasyhdistyksen kanssa. Toiminta ei Pormestarinluodossakaan saa kuitenkaan loppua.
 
Noormarkun akuutin lyhytaikaishoidon yksikön tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta.

Himmelin pitkäikaishoidon yksikön toiminnut lopetetaan hallitusti vuoden 2021 loppuun mennessä. Kyläsaaren pitkäaikaishoidon yksikön tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta. Päätöksissä tulee huomioida Kyläsaaren eri osastojen toiminnot.

Noormarkun vanhuspalveluiden lähipalvelukeskuksen tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta.

Lautakunnan yksimielisellä päätöksellä lisätään kirjaus tilapäishoitoyksikkö Poijun toiminnan muutokseen pitkäaikaseksi asumiseksi ja tilapäishoidon ostamisesta ostopalveluna seuraavasti: Muutoksen yhteydessä varmistetaan tilapäishoidon ja äkillisten tilanteiden hoitokapasiteetin riittävyys.

 Loput korjatun päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä jätti eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan: korjataan esittelytekstissä ollut kirjoitusvirhe koskien Noormarkun akuutti lyhytaikaishoito sulkemisen taloudellista vaikutusta. Akuutti lyhytaikaishoidon taloudellinen vaikutus on 1,1 M€. Lisäksi korjataan irtaimistoinvestointeja käsittelevään kohtaan irtaimen omaisuuden investointikehykseksi 1 355 000 €. Määrärahat käytetään tietojärjestelmien päivittämiseen 1 132 000 € ja irtaimiston investointeihin 223 000 €. Korjaus ei vaikuta kokonaissäästösummaan vaan on jo sisältynyt 8,5 M€ summaan.

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 29%

  Bia Kaski, Hanna Hildén, Marja Sillanpää, Sakari Aalto, Heidi Teinonen

 • Ei 12 kpl 71%

  Jyri Astokari, Irma Roininen, Mika Aho, Mirva Heino, Anne Granholm, Tuomas Koivisto, Simo Korpela, Rauli Taimi, Hannu Peltomäki, Sonja Myllykoski, Anne Mäntylä, Pirjo Koivukorpi

 • Jaa 12 kpl 71%

  Hanna Hildén, Bia Kaski, Sonja Myllykoski, Marja Sillanpää, Tuomas Koivisto, Anne Granholm, Jyri Astokari, Rauli Taimi, Mika Aho, Mirva Heino, Heidi Teinonen, Anne Mäntylä

 • Ei 5 kpl 29%

  Hannu Peltomäki, Irma Roininen, Simo Korpela, Pirjo Koivukorpi, Sakari Aalto

 • Jaa 2 kpl 12%

  Bia Kaski, Hanna Hildén

 • Ei 15 kpl 88%

  Hannu Peltomäki, Sakari Aalto, Mirva Heino, Marja Sillanpää, Sonja Myllykoski, Anne Granholm, Mika Aho, Rauli Taimi, Irma Roininen, Tuomas Koivisto, Jyri Astokari, Anne Mäntylä, Heidi Teinonen, Simo Korpela, Pirjo Koivukorpi

 • Jaa 5 kpl 29%

  Jyri Astokari, Heidi Teinonen, Hanna Hildén, Bia Kaski, Sakari Aalto

 • Ei 12 kpl 71%

  Mika Aho, Mirva Heino, Anne Mäntylä, Irma Roininen, Hannu Peltomäki, Tuomas Koivisto, Rauli Taimi, Anne Granholm, Sonja Myllykoski, Marja Sillanpää, Simo Korpela, Pirjo Koivukorpi

 • Jaa 2 kpl 12%

  Hanna Hildén, Bia Kaski

 • Ei 15 kpl 88%

  Hannu Peltomäki, Irma Roininen, Tuomas Koivisto, Mirva Heino, Sonja Myllykoski, Sakari Aalto, Mika Aho, Rauli Taimi, Simo Korpela, Anne Mäntylä, Anne Granholm, Jyri Astokari, Heidi Teinonen, Marja Sillanpää, Pirjo Koivukorpi

Valmistelija

Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Talousarvioprosessi

Johtokunta käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessaan 26.8.2020.

Kaupunginhallitus on pyytänyt esitykset talosarviosta 25.9.2020 mennessä. Johtokunnan esitys kh:lle on tarkoitus päättää tässä kokouksessa. Kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on syksyn aikana ja valtuuston talousarviokokous marras-joulukuussa. Johtokunta hyväksyy Porin Veden lopullisen talousarvion valtuustokäsittelyn jälkeen joulukuun kokouksessaan.

Kehys

Porin Veden kehys (tulot – menot tai tulos ennen poistoja) on 7,876 M€ vuodelle 2021, 8,066 M€ vuodelle 2022 ja 8, 257 M€ vuodelle 2023. Kuluvan vuoden kehys on 7,834 M€.

Investointikehys on 4 M€ vuodelle 2021 samoin kuin kahdelle jatkovuodelle. Tässä on vähennystä 1 M€ verrattuna kuluvaan vuoteen.

Kaupungille maksettava peruspääoman korko on edelleen 5 % eli 2,21 M€/v.

Liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle. Liikelaitokselle ei makseta korkoa kaupungin käytössä oleville liikelaitoksen varoille.

Lyhytaikaisen velan korkoprosentti                                       3 %

Kaupungin kassaan tehtyjen sijoitusten korkoprosentti        0 %

Lyhytaikaisen velan kassalimiitti                                           1 M€

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että liikelaitokset laativat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.

Käyttötalous

Talousarvioesitys on tehty annetun kehyksen mukaisena. Hyvä palvelutaso vesi- ja viemärilaitostoiminnassa pyritään ylläpitämään.

Toimintakate (tulot – menot) on kehyksen mukainen 7,876 M€, samoin peruspääoman korko 2,21 M€.

Vuokra jätevedenpuhdistamon kiinteistöyhtiölle on 1,4 M€.

Laskutettavan vesi- ja jätevesimäärän ennakoidaan pysyvän ennallaan tai vähenevän hieman.

Talousarvioesitys ei sisällä taksankorotuksia vuonna 2020.

Investoinnit

Vuoden 2021 investointeihin esitetään raamin mukainen 4 M€. Sama raamin mukainen summa esitetään myös jatkovuosille 2022 ja 2022.Vuonna 2021 suunnitellut laajennusinvestoinnit ovat 1,1 M€ ja saneerausinvestoinnit 2,9 M€.

Ehdotus

Esittelijä

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioesityksen ja lähettää sen kh:n käsittelyyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Laadintaohjeiden mukaan toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset vuosille 2021-2023 tulee käsitellä lautakunnassa syyskuun aikana.

Talousarvio-, henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessin ohjauksen tavoitteena on aikaansaada kestävä, organisaation strategisiin tavoitteisiin pohjautuva talousarvio, joka huomioi mahdolliset tulevat toiminnan ja toimintaympäristön muutokset sekä varmistaa organisaation ketteryyden.  Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta henkilöstörakenteen ja –määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon.

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen talousarvion laadintaa ohjaavasta sitovasta kehyksestä 24.8.2020. Teknisen toimialan nettomäärärahakehys vuodelle 2021 on -27 292 853 euroa (muutettu käyttösuunnitelma 2020 -30 024 843 euroa). Kehyksessä on huomioitu 1.9.2020 voimaan astunut organisaatiouudistus, jonka suurimpina muutoksina oli kiinteistönhoidon siirtyminen Palveluliikelaitokselta (nettovaikutus 0 eur) sekä liikuntapaikkojen, kouluisäntien ja perusturvan kirvesmiesten siirtyminen sivistystoimialalta (lisäys menoihin n. 3,8 milj. eur)  teknisen toimialan organisaatioon. Henkilöstötiimi puolestaan siirtyy tekniseltä toimialalta HR-yksikköön 1.1.2021 alkaen (vähennys menoihin n. 0,2 milj. eur). Organisaatiossa tapahtuneiden muutosten lisäksi kehyksessä varaudutaan yleiseen palkkamenojen nousuun vuonna 2021 (kehysvaikutus 168 895 euroa) ja eläkemenoperusteisen maksun muutokseen (kehysvaikutus 585 734 euroa).

Vähennyksinä kehyksessä on lisäksi huomioitu teknisen toimialan henkilöstömenojen säästövelvoite (kehysvaikutus 1 386 620 euroa) ja aiemman auditointiprojektin tuottama kehysvähennys 2 000 000 euroa, joka perustui auditoijan tulkintaan rakentamisen lopettamisen säästövaikutuksesta (ei toteutunut). Lisäksi toimialakohtaisten koulutusmäärärahojen siirto HR-yksikölle aiheuttaa teknisen toimialan osalta 100 000 euron kehysvähennyksen. Nettona näiden kehysvaikutus on -2 731 991 euroa. Kun ei huomoida palkkamuutoksia ym., on teknisen toimialan kehys vuodelle 2021 noin 3,3 miljoonaa euroa kuluvaa vuotta 2020 pienempi. Lisäksi teknisen toimialan tilayksikön ulkoisten vuokrien menot nousevat merkittävästi, eikä sitä on huomioitu kehyksessä.

Tekninen toimiala esittää, että vyöhykkeiden pysäköintimaksuja korotetaan kutakin 50 senttiä, jolla olisi noin 200 000 euron vaikutus pysäköintimaksutuottoihin.

Merkittävänä muutoksena aiempien vuosien talousarviorakenteeseen ovat toimialojen yhteistyössä talous- ja hallintoyksikön controller-toiminnon kanssa valmistelemat prosessikuvaukset. Teknisellä toimialalla on yksi toimintakatteeltaan 11 suurimmasta kaupunkitasoisesta prosessista – tilahallinta. Liitteenä on prosessin tilannekuva, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet, vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet ja mittarit.

Teknisen toimialan käyttötalouden talousarvioesitys on vahvistetun kehyksen mukainen.

Talousarvion ja säästöjen toteutumisen varmistamiseksi toimialalla pidättäydytään tehtyjen päätösten mukaisesti ulkopuolisista rekrytoinneista. Eläköitymisen ja muun poistuman johdosta vähenevään henkilöstöön sopeudutaan huolehtimalla eristyisesti rakennetun infran ja kiinteistöjen kunnossapidosta. Resursseja keskitetään välttämättömiin ydintoimintoihin. Kehittämisen perustana on toimintojen sekä töiden uudelleen organisointi ja suunnittelu. Tilatehokkuutta parannetaan luopumalla mahdollisimman monesta ulkoa vuokratusta tilasta, myydään edelleen tarpeettomia kiinteistöjä ja tehostetaan yhteistyössä toimialojen kanssa tilojen käyttöä. Kiinteistöjen energiankäyttöä vähennetään investoinnein ja ylläpidon toimin. Liäksi tarkistetaan hoidettavan infran laajuutta sekä hoitotasoa. Katuvalojen uusiminen ledeiksi tuo merkittävää taloudellista säästöä toteutuessaan. Muutokset toteutetaan hyvällä viestinnällä ja kaupungilaiset osallistaen. 

Investointiohjelma sisältää sekä infrastruktuuriin että tiloihin kohdistuvat investoinnit. Kehyksen mukainen investointitaso on 25 000 000 euroa. Teknisen toimialan esittämä investointisuunnitelma on arvoltaan 28 605 000 euroa. Infraan kohdistuvien investointien osuus on 11 800 000 euroa. Tilainvestointien osuus on 16 805 000 euroa, josta uudiskohteiden osuus on 12 785 000 euroa. Investointiesitys poikkeaa siten kehyksestä 3 605 000 euroa. Jokikeskushankkeen viivästymisestä johtuvaa vuoden 2020 käyttämättä jäänyttä määrärahaa (3,4 miljoonaa euroa) ei ole sisällytetty kehykseen, vaan se tulee kehyksen päälle.

Suurimmat tilainvestoinnit vuonna 2021 ovat Vähärauman koulun ja Pohjoisporin monitoimitalon uudisrakennukset. Infrainvestoinneista merkittävimmät kokonaisuudet kohdistuvat katujen perusparantamiseen ja uudelleen asfaltointiin sekä asunto- ja teollisuuskatuihin. Yksittäisistä hankkeista suurimmat ovat Jokikeskus ja Led-valojen vaihtourakka.

Teknisen toimialan talousarvio muodostuu liitteinä olevista käyttötalousosasta, investointiosasta selvityksineen ja toimialan tilannekuvasta.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi teknisen toimialan talousarvion. Lautakunta esittää investointiohjelmiin perustuen, että nettoinvestointikehys vuodelle 2021 on 28 305 000 euroa lisättynä Jokikeskuksen käyttämättä jääneellä määrärahalla 3 400 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 23.8.2020 kokouksessaan päättänyt talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 – 2023 toimialakohtaiset sitovat käyttötalouden kehykset. Ohjeen mukaan talousarvioesityksessä tulee varautua kustannustason nousuun. Henkilöstökulujen arvioinnissa tulee ottaa huomioon 1.4.2020 – 28.2.2022 voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkojen korotukset. Palveluliikelaitoksen palkkakustannukset on budjetoitu henkilöstösuunnitelmaan perustuen.

Palveluliikelaitoksen sitova erä vuosikate on aikaisempina vuosina ollut 634 412 €. Talousarvion 2021 kehyksen vuosikate on 1 148 499 € ja suunnitelmavuosille 2022 ja 2023 vuosikatteet ovat 1 522 959 € ja 1 897 420 €. Talousarvio on suunniteltu vuosikatteisiin.

Palveluliikelaitokselle asetettu henkilötyövuosien vähennysvaatimus vuodelle 2022 on -12 ja vuodelle 2023 se on –24 henkilötyövuotta. Vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa suunnitellut henkilötyövuodet ovat 628,5. Vuodelle 2021 henkilötyövuodet on suunniteltu 562,5 (muutos -66 htv). Vähennyksestä kiinteistönhoitajien siirtyminen Tekniselle toimialalle on 55 htv. Vuodelle 2022 henkilöstösuunnitelman htv-luku on 550,5 ja vuosille 2023 – 2024 se on 526,5.

Palveluliikelaitoksen investointisuunnitelma on yhteensä 320 000 €. Siitä keittiöiden osuus on 270 000 € ja puhtauden 50 000 €.

Liikelaitoksen toiminta ja talousarvio on suunniteltava niin, että pitkällä aikavälillä tulorahoituksen tulee kattaa kaikki toiminnan kustannukset.

Palveluliikelaitoksen sitovat erät ovat kaupungille maksettava peruspääoman korko 324 996 €, lyhytaikaisen velan korkoprosentti 3 %, kaupungin kassaan tehtyjen sijoitusten korkoprosentti 0 % ja lyhytaikaisen velan kassalimiitti 1 M€.

Palveluliikelaitoksen talousarvio 2021 käsittely yhteistyötoimikunnassa 28.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Palveluliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus on 24.8.2020 tehnyt päätöksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka-ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien.  Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Talousarvioon kuvataan toimialan tilannekuva, josta esitetään tiiviisti pääkohdat, jotka kuvaavat muutamalla rivillä toimialan tilannetta ja erityisesti nähtävissä olevia palvelutarpeiden muutoksia ja muita merkittäviä trendejä, jotka vaikuttavat palvelujen järjestämiseen. Tilannekuvassa tulee erityisesti kuvata 
talousarvioon kirjattuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. 

Merkittävänä muutoksena aiempien vuosien talousarviorakenteeseen ovat toimialojen yhteistyössä talous- ja hallintoyksikön controller-toiminnon kanssa valmistelemat prosessikuvaukset. Sivistystoimialalla on kolme toimintakatteeltaan 11 suurimmasta kaupunkitasoisesta prosessista – perusopetus, varhaiskasvatus ja lukiokoulutus. Liitteenä ovat kustakin kolmesta prosessista tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet, vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet ja mittarit. Toimialakohtaisista palvelulupauksista ja tunnusluvuista on luovuttu. Tunnusluvut käsitellään lautakuntatasolla.

Talousarvioesitykset palautetaan talousyksikköön 25.9.2020 mennessä.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Sivistystoimialan määrärahakehys vuodelle 2021 on -105.508.523 € (muutettu käyttösuunnitelma 2020 -112.090.771 € ). Kehyslisäyksenä on otettu huomioon henkilöstömenojen muutos -749.668 €, vähennetty eläkemenoperusteisen maksun muutos aiheuttamisperiaatteelle 1.615.885 €, säästövelvoite vähennys henkilöstömenoista 2.576.031 €, muu kehyskarsinta 3.000.000 € ja koulutusrahojen siirto HR-yksikölle 140.000 €.

Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2021, mikä on 0,9 % sekä organisaatiomuutoksena liikuntapaikkojen hoitajien ja kouluisäntien siirto tekniselle toimialalle.

Palvelujen ostoissa ovat muun muassa Palveluliikelaitoksen veloitukset ateria- ja siivouspalveluista, iltapäivätoiminnan ostopalvelut, koulukuljetukset ja kotikuntakorvaukset.

Tarvikeostot on arvioitu vuoden 2020 talousarvion ja kuluvan vuoden toteutumiin perustuen.

Avustuksissa ovat kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä palvelusetelimenot.

Muut kulut on arvioitu kuluvan vuoden toteutumiin perustuen.

Toimintatuotot koostuvat varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista, pääsymaksuista, lukukausi- ja kurssimaksuista, tuista ja avustuksista (hankerahoitus) sekä tilojen käyttömaksuista ja vuokrista. 

Toiminnalliset muutokset

Organisaatiomuutoksena talousarviossa on otettu huomioon liikuntapaikkojen ja kouluisäntien siirtyminen tekniselle toimialalla määrärahoineen ja kustannuksineen. Nuorten ohjaamotoiminta siirtyy elinvoima- ja ympäristötoimialalta sivistystoimialalle vuoden 2021 alusta lukien määrärahoineen. Sen sijaan valtion mahdollista päätöstä oppivelvollisuusiän laajentamisesta ja sen vaikutuksia toimintaan ja kustannuksiin ei talousarviossa ole otettu huomioon. Myöskään joukkoliikenteen mahdollisten reittimuutosten vaikutuksia koulukuljetuksiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin ei ole tässä vaiheessa pystytty arvioimaan.

Edellä mainituilla perusteilla laadittu sivistystoimialan talousarvioesitys ylittää annetun määrärahakehyksen 4,4 miljoonalla eurolla. Talousarvion tasapainottamiseksi on tehty seuraavat säästötoimenpiteet:

Opetusyksikkö yhteensä 1.800.000 € 

Perusopetus 

 •  tuntimäärän muuttaminen valtioneuvoston asetuksen mukaiseen 224 tunnin tasoon nykyisestä 226 tunnista (8/2021 alkaen) 100.000 €        

 • tuntikehyksen 4% karsinta (8/2021 alkaen) 541.000 € 

 • koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta (1/2021 alkaen) 228.000 € 

 • iltapäivätoiminnan maksujen korotus 20 €:lla (8/2021 alkaen): 50.000 € (tulojen lisäys)

 • koulunkäynnin ohjaajien määrän 32% karsinta 8/2020 verrattuna 8/2021 338.200 €  

 • toimintamenojen yleinen karsinta: 129.000 € 

 • oppilaaksiottoalueiden määrittely niin, että koulupiirien rajoilla vuosittain määritellään oppilaan lähikoulu (vaikutusta yksittäisten koulujen tuntikehykseen 8/2021 alkaen): 42.000 €  

  Lukiokoulutus 

 • johtamisjärjestelmän uudistaminen (8/2021 alkaen) 75.000 € 
 • tuntikehyksen 7% karsinta (8/2021 alkaen) 172.000 € 

 • koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta (1/2021 alkaen) 14.000 € 

 • toimintamenojen yleinen karsinta 15.000 € 

 Sivistävä koulutus 

 • kansalaisopiston tuntimäärän karsinta 1000 tuntia: 15.100 €  
 • kansalaisopiston toimintamenojen yleinen karsinta: 4.000 € 

 • kesäyliopiston lakkauttaminen: 64.000 € 

 • Palmgren-konservatorion taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 420 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta: 6.000 € 

 • Palmgren-konservatorion toimintamenojen yleinen karsinta: 4.600€ 

 • taidekoulun taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 80 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta: 1.100 € 

 • taidekoulun toimintamenojen yleinen karsinta: 1.000€ 

Varhaiskasvatusyksikkö yhteensä 2.236.000 € 

 • Tuottavuuden tehostaminen/ käyttöprosentin nosto: 540.000 € 

Mitoituksessa huomioitava hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän optimointi suhteessa lasten määrään. Henkilöstön vähennys tulee olemaan vähintään 15 työntekijää vuosittain. 

 • Muun kuin em. lakisääteisen henkilöstön vähennys lasten määrän vähentyessä. 

Kahden päiväkodinjohtajan palkka: 100.000 € 

10 määräaikaisen lastenhoitajan vähennys varahenkilöstöstä ja kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten avustamisesta: 376.000 € 

 • Kotihoidon tuen kuntalisän poisto: 570.000 € 

Kuntalisä ollut 75 €/perhe, jos jompikumpi vanhemmista hoitaa lasta kotona.   

 • Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poisto: 275.000 € 

Kuntalisä ollut 270 €/kk alle 3-vuotias lapsi ja 170 €/kk 3 -vuotias, mutta alle 5-vuotias lapsi.  

 • Avoimien päiväkotien sulkeminen (8 työntekijää): 280.000 € 

 • Kesäleikkikenttätoiminnan lakkauttaminen: 25.000 € 

 • Käyttömenojen leikkaus (mm. osin koulutus, teatterikäynnit, päiväkotien käyttörahat): 70.000 € 

Kulttuuriyksikkö yhteensä 244.256 €

Kirjastopalvelut

 • Rosenlew-museon ja luontotalo Arkin muuttaminen "tilausmuseoiksi" 1.8.2021 alkaen, (avoinnapidosta) laskennallinen henkilöstösäästö 2021 50.000 €  
 • Irtisanoutuneen kirjastohoitajan paikan täyttämättä jättäminen 65.000 €
 • toiminnan säästöt, jotka kohdentuvat palvelujen ostoihin ja aineisto- ja tarvikehankintoihin 55.700 € (aineiston hankinta, ulkomaiset lehdet, kirjastokinon loppuminen)

Pori Sinfonietta

 • konserttitoiminnan supistaminen, vierailevien kapellimestarien ja solistien sekä konserttikohtaisten avustajien määrän vähentäminen, konserttikohtaisten materiaalikulujen säästöt muun muassa nuottien ostot ja vuokrat  28.950 €

Satakunnan museo

 • suurin säästö kaikkien yksiköiden (Satakunnan Museo, Rosenlew-museo, Luontotalo Arkki, Rakennuskulttuuritalo Toivo) vaihtuvien näyttelyiden tuotantokuluissa (suunnittelu, rakennus, markkinointi)  20.190 €

Porin taidemuseo

 • suurin säästö kohdistuu näyttelytoiminnan suunnitteluun (taitelijapalkkiot ja ostopalvelut) 16.250 €

Lasten kulttuurikeskus Kruunupää ja kulttuuritalo Annis

 • säästö tilapäisen henkilöstön palkkaamisesta ja palveluiden ostoista 8.166 €

Liikunta- ja nuorisoyksikkö yhteensä 61.500 €

 • Meri-Porin uimahallin aukiolojärjestelyt, vaikutus henkilöstökuluihin 41.000 € 
 • ostopalveluna toteutettavien testausten ja ohjausten sekä erillisten tapahtumien järjestämisen käyttörahat 5.000 € 
 • nuorisotiloilla avustavien tuntityöntekijöiden määrän vähentäminen 9.500 € 
 • nuorisotyössä tarvittavien kalusteiden ja välineiden hankintoihin käytettävien määrärahojen supistaminen 6.000 € 

Yhteiset palvelut -yksikkö yhteensä 72.445 €

 • palveluiden ja tavaroiden hankintojen karsinta 20.000 €
 • avustusten karsinta 52.445 €

Edellä lueteltujen toimenpiteiden ja niiden kustannusvaikutusten myötä on sivistystoimialan talousarvioesitys määrärahakehyksen mukainen.  Säästötoimenpiteiden jälkeenkin toimialan talousarvioesitys on määrärahoiltaan tiukka. Valtion budjettiriihen tuloksena toteutetaan oppivelvollisuusiän laajentaminen sekä päivähoitomaksujen alentaminen. On selvää, että sivistystoimialan määrärahakehyksen sisältä toimenpiteiden kustannusvaiktuksia ei kyetä kattamaan vuonna 2021.

Lisäksi henkilöstöä kannustetaan vaihtamaan vapaaehtoisesti lomarahoja vapaaksi. Sivistyslautakunnalle esitetään työryhmän perustamista selvittämään Pori Sinfonietan, Porin seudun kansalaisopiston sekä Palmgren-konservatorion toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Määräaika työtyhmälle olisi 31.3.2021.

Irtaimen investoinnit 2021

Irtaimen omaisuuden investointikehys on 700.000 €. Määrärahalla hankitaan 4. ja 7.  luokkalaisten henkilökohtaisia päätelaitteita sekä tehdään yksiköiden kaluston ja laitteiden uus- ja korvaushankintoja.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi sivistystoimialan vuoden 2021 talousarvion.

Lisäksi sivistyslautakunta päättää nimetä työryhmän selvittämään Pori Sinfonietan, Porin seudun kansalaisopiston sekä Palmgren-konservatorion toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Työryhmän määräaika on 31.3.2021

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen seuraavin lisäyksin.

Sivistyslautakunta kokee, että ei ole prosessin tässä vaiheessa järkevää alkaa äänestämään yksi asia kerrallaan. Säästöt etenevät kaupunginjohtajan esityksenä kaupunginhallitukselle ja siitä edelleen kaupunginvaltuustolle.

Sivistyslautakunta lisäksi toteaa, että sivistystoimiala ei voi kattaa mitään yllättäviä kustannuksia perusturvan tuottavuusohjelmasta. Budjettiin tulee lisätä resurssit, mikäli näitä syntyy.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösesitystään siten, että hän poisti päätösehdotuksestaan seuraavan kohdan: ”Lisäksi sivistyslautakunta päättää nimetä työryhmän selvittämään Pori Sinfonietan, Porin seudun kansalaisopiston sekä Palmgren-konservatorion toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Työryhmän määräaika on 31.3.2021.”

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginjohtajan ehdotus Porin kaupungin talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2021-2023 on esityslistan liitteenä.

Strategisten yhtiöiden tavoitteet liitetään talousarviokirjaan talousarvion II lukemiseen, kun ne on ensin käsitelty erikseen kaupunginhallituksessa 30.10.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvioehdotuksen käsittelyn ja jatkaa sitä talousarvion II lukemisessa 6.11.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ennen asian varsinaista käsittelyä valtuuston puheenjohtaja Krista Kiuru toi esille, että vallitsevan koronatilanteen vuoksi kaupunginvaltuuston kokous 2.11.2020 on syytä pitää etäkokouksena. Asiassa käytiin keskustelu ja kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston kokous 2.11.2020 on syytä pitää etäkokouksena.

Juha Vasama poistui klo 14.30. 

Talousarvion I lukemisen yhteydessä seuraavat poistuivat esteellisinä:

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, toimitusjohtajan läheinen)
Kiinteistö Oy Pakk: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Juha Kantola.
Kiinteistö Oy Porin Winnova: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Juha Kantola
Länsirannikon Koulutus Oy: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Juha Kantola.
Pori Energia Oy -konserni: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen). Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Mari Kaunistola.
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Sampolan Palvelukeskus Oy: Esa  J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Sampolan Palvelukeskus Oy, toimitusjohtajan läheinen) 
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
Porin YH-asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin YH-asunnot Oy, tytäryhtiöt: 
-Kiinteistö Oy Porin Päiväkodit: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteisto Oy Porin Päiväkodit, hallituksen puheenjohtaja)
-Kaarisillan koulu Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kaarisillan koulu Oy, hallituksen puheenjohtaja)
-Kiinteistö Oy Porin Annankatu 8: Petri Huru (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Annankatu 8, hallituksen jäsen)
-Porin Erityiskiinteistöt Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin Erityiskiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja)
-Porin Haka Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin Haka Oy), hallituksen puheenjohtaja
-Porin Haka Oy, tytäryhtiö: Otavan Kruunu: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin Haka Oy), hallituksen puheenjohtaja)
-Porin Palvelukiinteistöt Oy: Esa J. Wahlman, (yhteisöjäävi, Porin Palvelukiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja)​​​​​
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)
Kiint Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Porin YH-​Asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Kiint Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Jäähallin asiamiehen läheinen)
Suisto Kiinteistöt Oy (Kiinteistö Oy Porin Tiilimäen tytäryhtiö): Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Porin Winnova: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Juha Kantola
Länsi-Suomen PelastusharjoitusaluesäätiöMari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja), Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Juha Kantola.
Satakunnan sairaanhoitopiiri: Oili Heino (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, valtuuston puheenjohtaja)
Länsi-Suomen Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima Oy, hallituksen varajäsen)

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 15.49-15.59.

Erno Välimäki poistui klo 15.59. Välimäen sijaan saapui Mika Aho klo 15.59.

Juha Vasama saapui kokoukseen klo 16.10.

Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 16.47.

Valmistelija

Juha Seppänen, vt. yksikön päällikkö ICT-yksikkö, juha.seppanen@pori.fi

Perustelut

ICT-yksikkö palvelee tällä hetkellä koko Porin kaupungin toimintoja tarjoamalla laajat käyttö- ja tukipalvelut sekä voimavarojen mukaan kehitys- ja käyttöönottopalveluja kaupungin toimialoille ja sidosyhteisöille.

Yksikölle kohdistuvat vaatimukset ovat alati kasvaneet. Vaatimuksia kohdistuu sekä sisäisesti toimialoilta että ulkoisesti lainsäädännön muutoksista kohdistuen erityisesti tietohallintoon. Lisäksi järjestelmätoimitukset siirtyvät kasvavassa määrin kuukausimaksuperusteiseksi palveluiksi, joka vähentää järjestelmäpalveluiden merkitystä ajan mittaan.

Liitteessä on selvitys ICT-yksikön toiminnallisesta uudelleenjärjestelystä, jossa on esitetty neljä erilaista tulevaisuudenkuvaa. Jotta esitetyistä tulevaisuuskuvista voidaan muodostaa vertailukelpoiset suunnitelmat olisi syytä selvittää mahdollisten kumppanien kanssa millä ehdoilla mitäkin palvelua olisi hankittavissa. Tämä koskee erityisesti vaihtoehtoja 3 ja 4. Neuvottelujen yhteydessä tulisi ICT-yksikön valmistella sisäisesti, miten kussakin tulevaisuusvaihtoehdossa ICT-yksikkö järjestetään ja millaiset toiminnalliset hyödyt ja taloudelliset kustannukset kustakin vaihtoehdosta voidaan esittää päätöksenteon pohjaksi.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympräistölautakunta päättää valtuuttaa ICT-yksikön päällikön aloittamaan sopimusneuvottelut Kuntien Tiera Oy:n ja 2M-IT Oy:n edustajien kanssa. Neuvottelun tavoitteena on, että toimivaltainen toimielin voi tehdä tosiasioihin perustuvat päätökset ICT-yksikön toiminnallisen ja rakenteellisen uudelleen järjestelyn vaihtoehdoista. Neuvottelut eivät velvoita Porin kaupunkia solmimaan sopimusta minkään osapuolen kanssa.

Päätös

Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 4-9 lautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen  "ICT-yksikön sopimusneuvotteluja Kuntien Tiera Oy:n, 2M-IT Oy:n tai muidenkaan ulkopuolisten toimijoiden kanssa ei käynnistetä. ICT-yksikön toimintaa jatketaan Porin kaupungin omana toimintana ja sen kehittämisestä tehdään pitkäkestoinen suunnitelma, jonka ensimmäinen versio tuodaan lautakunnalle esiteltäväksi joulukuun 2020 kokoukseen. Kehittämissuunnitelma tulee tehdä yhdessä ICT-yksikön henkilöstön kanssa."

Kokouskäsittely

Merkitään, että Juha Seppänen saapui kokoukseen klo 17:04.

Keskustelun kuluessa Jarno Joensuu teki Sanna Grönmarkin kannattamana ehdotuksen "ICT-yksikön sopimusneuvotteluja Kuntien Tiera Oy:n, 2M-IT Oy:n tai muidenkaan ulkopuolisten toimijoiden kanssa ei käynnistetä. ICT-yksikön toimintaa jatketaan Porin kaupungin omana toimintana ja sen kehittämisestä tehdään pitkäkestoinen suunnitelma, jonka ensimmäinen versio tuodaan lautakunnalle esiteltäväksi joulukuun 2020 kokoukseen. Kehittämissuunnitelma tulee tehdä yhdessä ICT-yksikön henkilöstön kanssa." Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys.

Juha Seppänen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17:54.

Lautakunta päätti pitää kokoustauon asian käsittelyn jälkeen klo 17:54-17:59.

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Talousarvioon on tehty I lukemisen jälkeen seuraavat muutokset:

Yleisperustelut

 • Kaupungin elinvoima, päivitetty tiedot väestönkehityksestä.

Tavoitteiden asettaminen konsernille

 • Lisätty strategisten yhtiöiden tavoitteet kaupunginhallituksessa 2.10.2020 ja 30.10.2020 käsitellyn mukaisesti.

Käyttötalousosa, kaupunginhallitus

 • Lisätty 100 000 euroa Pelastusharjoitusaluesäätiön kumppanuussopimukseen jokaiselle suunnitelmavuodelle.

Käyttötalousosa, perusturva

 • Lisätty 200 000 euroa viiden perhetyöntekijän palkkaamiseksi kouluihin jokaiselle suunnitelmavuodelle.

Käyttötalousosa, sivistystoimiala

Poistettu seuraavat sivistyslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen sisältyneet karsinnat ja lisätty tarvittavat määrärahat (suluissa lisäys jokaiselle suunnitelmavuodelle):

Perusopetus

 • Tuntimäärän muuttaminen valtioneuvoston asetuksen mukaiseen 224 tunnin tasoon nykyisestä 226 tunnista 8/2021 alkaen. (100 000 euroa)
 • Tuntikehyksen 4% karsinta 8/2021 alkaen. (541 000 euroa)
 • Koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta 1/2021 alkaen. (228 000 euroa)
 • Koulunkäynnin ohjaajien määrän 32% karsinta 8/2020 verrattuna 8/2021. (338 200 euroa)

Lukiokoulutus

 • Tuntikehyksen 7% karsinta 8/2021 alkaen. (172 000 euroa)
 • Koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta 1/2021 alkaen. (14 000 euroa)

Sivistävä koulutus

 • Kansalaisopiston tuntimäärän karsinta 1000 tuntia. (15 100 euroa)
 • Palmgren-konservatorion taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 420 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta. (6 000 euroa)
 • Taidekoulun taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 80 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta. (1 100 euroa)

Varhaiskasvatus

 • Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poisto. Kuntalisä ollut 270 €/kk alle 3-vuotias lapsi ja 170 €/kk 3 -vuotias, mutta alle 5-vuotias lapsi. (275 000 euroa)
 • Avoimien päiväkotien sulkeminen, 8 työntekijää. (280 000 euroa)
 • Kesäleikkikenttätoiminnan lakkauttaminen. (25 000 euroa)

Käyttötalousosa, elinvoima- ja ympäristötoimiala

 • Lisätty 400 000 euroa  ICT-yksikön alkuperäiseen kehykseen.

Rahoitusosa

 • Kasvatettu pitkäaikaisten lainojen lisäystä 2,7 miljoonaa euroa käyttötalousosaan tehtyjen määrärahalisäysten kattamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeuttaa samalla konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön:

 • päivittämään top11-prosessien tekstit ja kuvaajat II lukemisessa tehtyjen päätösten mukaisiksi
 • päivittämään tuloslaskelmaosan perustelut vuoden 2020 uusimmat ennusteet huomioiden
 • tekemään muita ulkoasuun ja teksteihin liittyviä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan, asetettuihin tavoitteisiin tai laskelmiin

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti  jatkaa talousarvioehdotuksen käsittelyä talousarvion III lukemisessa kokouksessaan 30.11.2020.

 

Kokouskäsittely

Kaupunginhallituksen käsitellessä talousarvioehdotusta, asian käsittelyyn ja päätöksentekoon esteelliset poistuivat seuraavasti:

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, toimitusjohtajan läheinen)
Kiint Oy Pakk: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy)
Kiinteistö Oy Porin Winnova: Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy)
Länsirannikon Koulutus Oy: Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy)
Pori Energia Oy-konserni: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen)
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin Satama Oy: Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen)
Porin YH-asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja, Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen jäsen)
Sampolan Palvelukeskus Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Sampolan Palvelukeskus Oy, toimitusjohtajan läheinen)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)
Kiint Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Kiint Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Jäähallin asiamiehen läheinen), Ismo Läntinen (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Jäähalli, hallituksen jäsen)
Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki, hallituksen puheenjohtaja)
Suisto Kiinteistöt Oy (Kiinteistö Oy Porin Tiilimäen tytäryhtiö): Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö: Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy)
Porin YH-asunnot Oy:n tytäryhtiöt:
- Kiinteistö Oy Porin päiväkodit: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Päiväkodit Oy, hallituksen puheenjohtaja), Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Päiväkodit, hallituksen jäsen)
- Kaarisillan koulu Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kaarisillan koulu Oy, hallituksen puheenjohtaja)
- Kiinteistö Oy Porin Annankatu 8:  Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Annankatu 8, hallituksen jäsen)
Korjattu Kiinteistö Oy Porin Annankatu 8:n kohdalla esteellisyyksissä ollut kirjoitusvirhe hyväksytystä pöytäkirjasta 11.11.2020/tk (HL 51 §)
- Porin Erityiskiinteistöt Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin Erityiskiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja)
- Porin Haka Oy:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin Haka Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Porin Palvelukiinteistöt Oy: Esa J. Wahlman, yhteisöjäävi, Porin Palvelukiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Porin Haka Oy, hallituksen jäsen)
Satakunnan sairaanhoitopiiri: Oili Heino (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, valtuuston puheenjohtaja)
SataDiag: Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, SataDiag, johtokunnan varajäsen)
Länsi-Suomen Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima Oy, hallituksen varajäsen)
Pohjolan Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Pohjolan Voima Oy, hallituksen varajäsen)

Talousarvion II lukemiseen kohdistuivat seuraavat kirjaukset: 

Anne Liinamaa luovutti puheenjohtajuuden Juha Kantolalle klo 13.06.

Jouni Lampinen poistui klo 13.07.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 13.57 – 14.17.

Jouni Lampinen saapui klo 14.14.

Timo Jauhiainen poistui klo 13.57.

Valmistelija

 • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Talousarvioon on tehty II lukemisen jälkeen seuraavat muutokset:

Perusturva

 • Lisätty 50 000 euroa Pihlavan asukastuvan toiminnan jatkamiseen jokaiselle suunnitelmavuodelle.

Lisätty seuraavat kirjaukset perusturvan käyttötalousosaan:

 • Asukastupien toimintaa jatketaan Pihlavassa ja Pormestarinluodossa. Pormestarinluodon asukastuvan osalta selvitetään yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa mahdollisuutta yhdistää toimintoja saman katon alle esimerkiksi kumppanuussopimusmenettelyn kautta. Tavoitteena on toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen ja asukaspalveluiden kehittäminen.
 • Kyläsaaren pitkäaikaishoidon yksikön tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta. Päätöksissä tulee huomioida Kyläsaaren eri osastojen toiminnot.

Lisätty KH:n käyttöön merkittyä tuottavuusohjelman määrärahaa jokaiselle suunnitelmavuodelle seuraavasti:

 • Vammaispalveluiden kotiin vietävien palvelujen vahvistaminen 200 000 euroa.
 • Lastensuojelun moniammatilliset koulutukset vaikuttavista menetelmistä ja verkkoauttaminen 100 000 euroa.
 • Henkilöstökokonaisuus 200 000 euroa.

Sivistystoimiala

Kumottu seuraavat sivistyslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen sisältyneet karsinnat ja lisätty tarvittavat määrärahat (suluissa lisäys jokaiselle suunnitelmavuodelle):

Perusopetus

 • Iltapäivätoiminnan maksujen korotus 20 €:lla 8/2021 alkaen. (50 000 euroa)

Varhaiskasvatus

 • Kotihoidon tuen kuntalisän poisto. (570 000 euroa)

Museopalvelut

 • Rosenlew-museon ja luontotalo Arkin muuttaminen "tilausmuseoiksi" 1.8.2021 alkaen. (50 000 euroa)

Liikuntapalvelut

 • Meri-Porin uimahallin aukiolojärjestelyt. (41 000 euroa)

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

 • Lisätty 30 000 euroa vuodelle 2021 seniorimatkustamisen kokeiluun palvelulinjalla. Yli 80-vuotiaille ilmainen, yli 75-vuotiaat eurolla.

Tuloslaskelmaosa

 • Kunnallisveroprosentin korotus 21,00 prosenttiin. Vuoden 2021 verotulon lisäys 3 203 572 euroa, vuoden 2022 lisäys 4 087 788 euroa ja vuoden 2023 lisäys 3 932 029 euroa.
 • Perusteluteksteihin vuoden 2020 verotulo-, valtionosuus- ja tulosennusteiden päivitys.

Investointiosa

 • Infrastruktuuriin kohdistuviin investointeihin jokikeskus-hankkeelta 2 900 000 euron vähennys vuodelle 2021.
 • Infrastruktuuriin kohdistuviin investointeihin katujen perusparantamiseen 400 000 euron lisäys vuodelle 2021.
 • Tiloihin kohdistuviin investointeihin kiinteistöjen kunnossapitoon 2 400 000 euron lisäys vuodelle 2021.
 • Tiloihin kohdistuviin investointeihin Reposaaren kalasatamaan 100 000 euron lisäys vuodelle 2021.
 • Tiloihin kohdistuviin investointeihin PSYL- ja Lyseo-korttelin muutostöiden suunnitteluun 50 000 vuodelle 2021.
 • Tiloihin kohdistuviin investointeihin Isomäen palloiluhallin investointisuunnitelman aikaistus vuodella.
 • Tiloihin kohdistuviin investointeihin Noormarkun palolaitoksen investointisuunnitelman aikaistus 2 vuodella.

Rahoitusosa

 • Vähennetty pitkäaikaisten lainojen lisäystä 1 000 000 euroa vuonna 2021 veronkorotuksesta saadun tulolisäyksen ja käyttötalousosaan sekä investointiosaan tehtyjen määrärahamuutosten nettovaikutuksesta. Suunnitelmavuosien lainanlisäykset on oikaistu samaa periaatetta noudattaen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeuttaa samalla konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön:

 • päivittämään top11-prosessien tekstit ja kuvaajat III lukemisessa tehtyjen päätösten mukaisiksi
 • tekemään muita ulkoasuun ja teksteihin liittyviä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan, asetettuihin tavoitteisiin tai laskelmiin

Päätös

Kaupunginhallitus päätti tehdä vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaan seuraavat lisäykset ja muutokset ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Porin kaupungin vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti:

Käyttötalousosa, perusturva:

 • Lavian Kotiranta I toiminnan jatkamiseen 200 000 euroa.

Käyttötalousosa, sivistystoimiala:

 • Kirjaston henkilöstömenoihin lisätään 65 000 euroa.

Poistetaan teksti:

 • Perusopetus: Tilannekuva-kohdasta poistetaan kappale: Pienissä kouluissa on haasteita järjestää opetus normien ja nykytarpeiden tasolla. Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain syyskuun 20. päivä. Jos koulun oppilaiden määrä on alle 50 kahtena peräkkäisenä tarkastuspäivänä, koulun toiminta lopetetaan lukuvuoden viimeisenä päivänä. Jos koulu sijaitsee varhaiskasvatusyksikön välittömässä läheisyydessä, päätetään erikseen mahdollisuudesta yhdistää varhaiskasvatus ja luokkien 1-2 toiminta samaan rakennukseen.
 • Perusopetus: Pitkän aikavälin tavoite 1 – kohdasta poistetaan teksti : Tarkoituksenmukainen kouluverkko, sopeutetaan kouluverkkoa oppilasmäärien mukaan.
  Toimenpide: Koulun oppilasmäärä tarkistetaan lukuvuosittain syyskuun 20. päivä. Jos koulun oppilaiden määrä on alle 50 kahtena peräkkäisenä tarkastuspäivänä, koulun toiminta lopetetaan lukuvuoden viimeisenä päivänä. Jos koulu sijaitsee varhaiskasvatusyksikön välittömässä läheisyydessä, päätetään erikseen mahdollisuudesta yhdistää varhaiskasvatus ja luokkien 1-2 toiminta samaan rakennukseen.
  Mittari 1: Yli kahden ikäluokan yhdysluokkia ei ole yleisopetuksen kouluissa
  Mittari 2: Koulujen keskikoko säilyy tai kasvaa yleisopetuksessa
  Vastuuhenkilö: toimialajohtaja

Lisätään muutosesitys:

 • Perusopetus: Pitkän aikavälin tavoite 1: Pitkän aikavälin tavoitteeksi otetaan oppimistulosten sekä oppilaiden hyvinvoinnin parantuminen ja koulukiusaamisen vähentyminen. Sivistystoimiala valmistelee evästyksen pohjalta uuden pitkän aikavälin tavoite 1 mittareineen valtuuston talousarviokäsittelyyn mennessä.

Käyttötalousosa, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Lisätään teksti:

 • Oppisopimuksen kuntalisäkokeilu: selvitetään ja kokeillaan vuoden 2021 aikana mahdollisuutta tukea heikosti työllistyviä tai syrjäytymisuhan alla olevia nuoria tukemalla yrityksiä, jotka tarjoavat heille mahdollisuuden oppisopimuskoulutukseen. Kokeilun koordinoinnista vastaa työllisyysyksikkö ja sen etenemistä seuraa ja raportoi kaupunginhallitukselle elinvoima- ja ympäristötoimialan johtaja. Kokeilu toteutetaan talousarviota muuttamatta.

Kokouskäsittely

Talousarvion III lukemiseen kohdistuvat seuraavat kirjaukset:

Talousarvion yleisperustelut:

Satu Hatanpää teki Mari Kaunistolan kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen: Kokoomus ehdottaa, että  käynnistetään kaikkien toimialojen, Porin veden ja Palveluliikelaitoksen osalta yhteistoimintaneuvottelut talousarvion tasapainoon saattamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelujen ulkopuolelle rajataan sivistystoimialalta peruskoulun ja lukion opettajat, perusturvasta lääkärit, hoitohenkilöstö ja sosiaalityöntekijät sekä Satakunnan pelastuslaitoksen henkilöstö. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa noin kymmenen (10) miljoonan euron pysyvät säästöt.

Arja Laulainen vastusti lisäysehdotusta.

Puheenjohtaja Bergroth-Lampinen totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen:
JAA = pohjaehdotus, EI = Satu Hatanpään ehdottama ja Mari Kaunistolan kannattama muutosehdotus
Suoritussa sähköisessä äänestyksessä annettiin 11 ääntä: JAA-ääniä 6 (Arja Laulainen, Raisa Ranta, Diana Bergroth-Lampinen, Esa J. Wahlman, Arto Nurmi, Petri Huru) ja EI-ääniä 5 (Mari Kaunistola, Anne Liinamaa, Satu Hatanpää, Juha Kantola, Erno Välimäki).
Äänin 6-5 hyväksyttiin pohjaehdotus.

Tavoitteiden asettaminen konsernille:

Kaupunginhallituksen käsitellessä tavoitteiden asettamista konsernille asian käsittelyyn ja päätöksentekoon esteelliset poistuivat seuraavasti:

Strategiset tytäryhtiöt:
Länsirannikon Koulutus Oy: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy)
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin Satama Oy: Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen), Arto Nurmi (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin YH-asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)

Muut tytäryhtiöt:
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)
Domus Arctopolis Oy: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy),​ Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy), Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Satu Hatanpää (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Domus Arctopolis hallituksen jäsen)
Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, toimitusjohtajan läheinen)
Kiint Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Kiint Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Jäähallin asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki, hallituksen puheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Porin Winnova: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy)
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus, hallituksen puheenjohtaja)
Sampolan Palvelukeskus Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Sampolan Palvelukeskus Oy, toimitusjohtajan läheinen)
Yyterin Meriravintola Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Yyterin Meriravintola Oy, hallituksen jäsen)

Tytäryhtiöiden päätetyt ja suunnitteilla olevat investoinnit:
Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, toimitusjohtajan läheinen)
Kiint Oy Pakk: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen), Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy)
Kiinteistö Oy Porin Winnova: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy)​​​​​​​
Länsirannikon Koulutus Oy: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy)​​​​​​​
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin Satama Oy: Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen), Arto Nurmi (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin YH-asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Sampolan Palvelukeskus Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Sampolan Palvelukeskus Oy, toimitusjohtajan läheinen)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
Porin YH-asunnot Oy:n tytäryhtiöt:
- Kiinteistö Oy Porin päiväkodit: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Päiväkodit, hallituksen puheenjohtaja)

Tytäryhtiöiden lainakannan kehitys:
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)
Kiint Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Kiint Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Jäähallin asiamiehen läheinen)
Suisto Kiinteistöt Oy (Kiinteistö Oy Porin Tiilimäen tytäryhtiö): Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Porin Winnova: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy)​​​​​​​
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö: Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja), Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy)​​​​​​​
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin Satama Oy: Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen), Arto Nurmi (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin YH-asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Sampolan Palvelukeskus Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Sampolan Palvelukeskus Oy, toimitusjohtajan läheinen)
Porin YH-asunnot Oy:n tytäryhtiöt:
- Kaarisillan koulu Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kaarisillan koulu Oy, hallituksen puheenjohtaja)
- Kiinteistö Oy Porin Annankatu 8:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Annankatu 8, hallituksen puheenjohtaja)
- Kiinteistö Oy Porin päiväkodit: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Päiväkodit Oy, hallituksen puheenjohtaja)
- Porin Erityiskiinteistöt Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin Erityiskiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja)
- Porin Haka Oy:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin Haka Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Otavan Kruunu (Porin Haka Oy:n tytäryhtiö): Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin Haka Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Porin Palvelukiinteistöt Oy: Esa J. Wahlman, yhteisöjäävi, Porin Palvelukiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja).

Siltä osin kun Diana Bergroth-Lampinen oli esteellinen, hänen sijaansa puheenjohtajana toimi Anne Liinamaa.

Avustukset:

Arto Nurmi teki Petri Hurun kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Uusiin kumppanuussopimuksiin (kaupunginhallitus) varatusta 450 000 eurosta varataan 50 000 euroa Otsolan kansalaisopistolle.

Anne Liinamaa vastusti muutosesitystä.

Puheenjohtaja Bergroth-Lampinen totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen:
JAA = pohjaehdotus, EI = Arto Nurmen ehdottama ja Petri Hurun kannattama muutosehdotus
Äänestyksessä annettiin 11 ääntä: JAA-ääniä 8 (Arja Laulainen, Raisa Ranta, Esa J. Wahlman, Anne Liinamaa, Diana Bergroth-Lampinen, Satu Hatanpää, Mari Kaunistola, Erno Välimäki), EI-ääniä 2 (Arto Nurmi, Petri Huru) ja 1 tyhjä (Juha Kantola). 
Äänin 8-2, yksi tyhjä, hyväksyttiin pohjaehdotus.

Käyttötalousosa, Perusturva:

Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Sampolan Palvelukeskus Oy, toimitusjohtajan läheinen ja yhteisöjäävi, YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä siltä osin, kun asian käsittely ja päätöksenteko koski Himmeliä ja Lavian Kotiranta I:tä.

Juha Kantola teki Raisa Rannan kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen: Lavian Kotiranta I toiminnan jatkamiseen lisätään 200 000 euroa.

Puheenjohtaja Bergroth-Lampinen totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen:
JAA = pohjaehdotus, EI = Juha Kantolan ehdottama ja Raisa Rannan kannattama lisäysehdotus
Äänestyksessä annettiin 10 ääntä: JAA-ääniä 4 (Satu Hatanpää, Arto Nurmi, Petri Huru, Mari Kaunistola) ja EI-ääniä 6 (Anne Liinamaa, Raisa Ranta, Juha Kantola, Diana Bergroth-Lampinen, Arja Laulainen, Erno Välimäki).
Äänin 6-4 hyväksyttiin Juha Kantolan lisäysehdotus.

Käyttötalousosa, Sivistystoimiala
Perusopetus:

Diana Bergroth-Lampinen-Lampinen (yhteisöjäävi, TUL Satakunta, piirihallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä siltä osin kun asian käsittely koski iltapäivätoimintaa. Hänen sijaansa puheenjohtajana toimi Anne Liinamaa.

Raisa Ranta teki  Anne Liinamaan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Tilannekuva-kohdasta (s. 79) poistetaan viimeinen kappale: Pienissä kouluissa on haasteita järjestää opetus normien ja nykytarpeiden tasolla. Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain syyskuun 20. päivä. Jos koulun oppilaiden määrä on alle 50 kahtena peräkkäisenä tarkastuspäivänä, koulun toiminta lopetetaan lukuvuoden viimeisenä päivänä. Jos koulu sijaitsee varhaiskasvatusyksikön välittömässä läheisyydessä, päätetään erikseen mahdollisuudesta yhdistää varhaiskasvatus ja luokkien 1-2 toiminta samaan rakennukseen.

Puheenjohtaja Bergroth-Lampinen totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: 
JAA = pohjaehdotus, EI = Raisa Rannan ehdottama ja Anne Liinamaan kannattama muutosehdotus
Äänestyksessä annettiin 11 ääntä: JAA-ääniä 2 (Mari Kaunistola, Satu Hatanpää), EI-ääniä 9 (Raisa Ranta, Arja Laulainen, Esa J. Wahlman, Anne Liinamaa, Juha Kantola, Diana Bergroth-Lampinen, Erno Välimäki, Petri Huru, Arto Nurmi). Äänin 9-2 hyväksyttiin Raisa Rannan muutosehdotus.

Raisa Ranta teki Anne Liinamaan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

 • Poistetaan teksti Pitkän aikavälin tavoite 1 -kohdasta: Tarkoituksenmukainen kouluverkko, sopeutetaan kouluverkkoa oppilasmäärien mukaan.
  Toimenpide: Koulun oppilasmäärä tarkistetaan lukuvuosittain syyskuun 20. päivä. Jos koulun oppilaiden määrä on alle 50 kahtena peräkkäisenä tarkastuspäivänä, koulun toiminta lopetetaan lukuvuoden viimeisenä päivänä. Jos koulu sijaitsee varhaiskasvatusyksikön välittömässä läheisyydessä, päätetään erikseen mahdollisuudesta yhdistää varhaiskasvatus ja luokkien 1-2 toiminta samaan rakennukseen.
  Mittari 1: Yli kahden ikäluokan yhdysluokkia ei ole yleisopetuksen kouluissa
  Mittari 2: Koulujen keskikoko säilyy tai kasvaa yleisopetuksessa
  Vastuuhenkilö: toimialajohtaja.
 • Lisätään Pitkän aikavälin tavoite 1 -kohtaan seuraava teksti: Pitkän aikavälin tavoitteeksi otetaan oppimistulosten sekä oppilaiden hyvinvoinnin parantuminen ja koulukiusaamisen vähentyminen. Sivistystoimiala valmistelee evästyksen pohjalta uuden pitkän aikavälin tavoite 1 mittareineen valtuuston talousarviokäsittelyyn mennessä.

Puheenjohtaja Bergroth-Lampinen totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen:
JAA = pohjaehdotus, EI = Raisa Rannan ehdottama ja Anne Liinamaan kannattama muutosesitys pitkän aikavälin tavoitteesta 1
Äänestyksessä annettiin 11 ääntä: JAA-ääniä  2 (Satu Hatanpää, Mari Kaunistola) ja EI-ääniä 9 (Erno Välimäki, Anne Liinamaa, Petri Huru, Juha Kantola, Esa J. Wahlman, Raisa Ranta, Diana Bergroth-Lampinen, Arja Laulainen, Arto Nurmi).
Äänin 9-2 hyväksyttiin Raisa Rannan muutosehdotus.

Käyttötalousosa, Sivistystoimiala
Kirjastot:

Anne Liinamaa teki Arja Laulaisen kannattamana lisäysehdotuksen: Kirjaston henkilöstömenoihin lisätään 65000 euroa.

Puheenjohtaja Bergroth-Lampinen totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: 
JAA = pohjaehdotus, EI = Anne Liinamaan ehdottama ja Arja Laulaisen kannattama lisäysehdotus
Äänestyksessä annettiin 11 ääntä: JAA-ääniä 4 (Satu Hatanpää, Arto Nurmi, Mari Kaunistola, Petri Huru) ja EI-ääniä 7 (Anne Liinamaa, Arja Laulainen, Raisa Ranta, Juha Kantola, Diana Bergroth-Lampinen, Esa J. Wahlman, Erno Välimäki). 
Äänin 7-4 hyväksyttiin Anne Liinamaan lisäysehdotus.

Käyttötalousosa, elinvoima- ja ympäristötoimiala:

Erno Välimäki teki Esa J. Wahlmanin kannattamana lisäysehdotuksen: Oppisopimuksen kuntalisäkokeilu: selvitetään ja kokeillaan vuoden 2021 aikana mahdollisuutta tukea heikosti työllistyviä tai syrjäytymisuhan alla olevia nuoria tukemalla yrityksiä, jotka tarjoavat heille mahdollisuuden oppisopimuskoulutukseen. Kokeilun koordinoinnista vastaa työllisyysyksikkö ja sen etenemistä seuraa ja raportoi kaupunginhallitukselle elinvoima- ja ympäristötoimialan johtaja. Kokeilu toteutetaan talousarviota muuttamatta.

Tiedusteltuaan kaupunginhallituksen kantaa Välimäen tekemään lisäysehdotukseen, puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen totesi kaupunginhallituksen yksimielisesti kannattavan Erno Välimäen lisäysehdotusta. 

Investointiosa:

Kaupunginhallituksen käsitellessä investointiosaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon esteelliset poistuivat seuraavasti:
Kiint Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Jäähallin asiamiehen läheinen)
Satakunnan sairaanhoitopiiri: Oili Heino (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, valtuuston puheenjohtaja)
SataDiag: Petri Huru (yhteisöjäävi, SataDiag, johtokunnan jäsen) ja Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, SataDiag, johtokunnan varajäsen)
Länsi-Suomen Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima Oy, hallituksen varajäsen), Diana Bergroth-Lampinen (yhteisöjäävi, läheinen)
Pohjolan Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Pohjolan Voima Oy, hallituksen varajäsen), Diana Bergroth-Lampinen (läheinen)

Siltä osin kun Diana Bergroth-Lampinen oli esteellinen, hänen sijaansa puheenjohtajana toimi Anne Liinamaa.

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 55%

  Arja Laulainen, Raisa Ranta, Diana Bergroth-Lampinen, Esa Wahlman, Arto Nurmi, Petri Huru

 • Ei 5 kpl 45%

  Mari Kaunistola, Anne Liinamaa, Satu Hatanpää, Juha Kantola, Erno Välimäki

 • Jaa 8 kpl 73%

  Arja Laulainen, Raisa Ranta, Esa Wahlman, Anne Liinamaa, Diana Bergroth-Lampinen, Satu Hatanpää, Mari Kaunistola, Erno Välimäki

 • Ei 2 kpl 18%

  Arto Nurmi, Petri Huru

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Juha Kantola

 • Jaa 4 kpl 40%

  Satu Hatanpää, Arto Nurmi, Petri Huru, Mari Kaunistola

 • Ei 6 kpl 60%

  Anne Liinamaa, Raisa Ranta, Juha Kantola, Diana Bergroth-Lampinen, Arja Laulainen, Erno Välimäki

 • Jaa 2 kpl 18%

  Mari Kaunistola, Satu Hatanpää

 • Ei 9 kpl 82%

  Raisa Ranta, Arja Laulainen, Esa Wahlman, Anne Liinamaa, Juha Kantola, Diana Bergroth-Lampinen, Erno Välimäki, Petri Huru, Arto Nurmi

 • Jaa 2 kpl 18%

  Satu Hatanpää, Mari Kaunistola

 • Ei 9 kpl 82%

  Erno Välimäki, Anne Liinamaa, Petri Huru, Juha Kantola, Esa Wahlman, Raisa Ranta, Diana Bergroth-Lampinen, Arja Laulainen, Arto Nurmi

 • Jaa 4 kpl 36%

  Satu Hatanpää, Arto Nurmi, Mari Kaunistola, Petri Huru

 • Ei 7 kpl 64%

  Anne Liinamaa, Arja Laulainen, Raisa Ranta, Juha Kantola, Diana Bergroth-Lampinen, Esa Wahlman, Erno Välimäki

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.