Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 856 Aiesopimus yhteistyösopimuksen laatimisesta Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa

PRIDno-2021-5417

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Ammattikorkeakoululain neljännen pykälän mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin korkeakouluopetusta ja mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistava soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.
Maakunnan ja kaupunkien sekä korkeakoulun elinvoimaisuuden ja kestävän toiminnan kannalta on tärkeää vahvistaa osapuolten vuorovaikutusta ja yhteistyötä tavoitteellisesti ja rakenteellisesti.
Diakonia ammattikorkeakoulun ja Porin kaupungin vahvojen yhteistyörakenteiden ja -käytänteiden luominenon osapuolten vetovoiman, kilpailukyvyn ja tuloksellisuuden sekä laadukkuuden ja vaikuttavuuden kannalta keskeistä. Osapuolet kehittävät verkostomaista yhteistyön ekosysteemiä hyödyntämällä
digitaalisia ratkaisuja.
Tämän aiesopimuksen tarkoituksena on sopia osapuolten yhteisestä tahtotilasta neuvotella yhteistyösopimuksesta, jonka puitteissa osapuolet voivat rakentaa pitkäaikaista strategista yhteistyötä, toimintamalleja ja käytänteitä osapuolten strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tämä aiesopimus ohjaa jatkoneuvotteluja, selvittelyjä ja pilotointeja strategisen yhteistyösopimuksen solmimiseksi.
Strategisen yhteistyösopimuksen tavoitteena on löytää toimintamalleja, jotka saadaan konkretisoitua osapuolten strategiatyöhön ja operatiivisiin vuosisuunnitelmiin. Lisäksi strategisen yhteistyösopimuksen puitteissa on tavoitteena laatia vuositason toimintasuunnitelma, jota voidaan
arvioida ja tarkentaa sovituilla tavoilla ja foorumeilla.
Strategisella yhteistyösopimuksella on tarkoitus sopia yhteistyön luonteesta, sisällöistä, tavoitteista ja tuloksista, toteuttamisvastuista ja kustannuksista sekä niiden seuraamisesta ja arvioinnista. Edellä mainitut asiat on tarkoitus avata tarkemmalla tasolla strategisen yhteistyösopimuksen mukaisissa
vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.  
Strategisen yhteistyösopimuksen solmimisen tavoitteena on kiinnittyä entistä vahvemmin osaksi osapuolten kannalta merkittäviä oppimisen ja innovaatioiden ekosysteemejä.  
Strategisessa yhteistyösopimuksessa voidaan sopia mm. seuraavista yhteistyön malleista:   
- alueen koulutuksen ennakointityö yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden ennakointityötä tekevien kanssa
- korkeakoulun profiilin ja vetovoimaisuuden vahvistaminen alueella
- alueen ja kaupungin osaajatarpeeseen vastaaminen laadukkailla koulutuspalveluilla
- opiskelijoiden harjoittelu-, opinnäytetyö- ja muiden työelämäyhteistyömahdollisuuksien turvaaminen alueella
- koulutuspolkujen kehittäminen toiselta asteelta korkeakoulutukseen sekä ammattikorkeakoulutuksesta tohtoriopintoihin
- alueen ja työelämän kehittäminen innovatiivisella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla
- yhteisten palvelujen kehittäminen/hyödyntäminen
- rahoitusten hakeminen ja muun taloudellisen kestävyyden vahvistaminen
- alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen laajentaminen
- fyysisten ja virtuaalisten tilojen tai muiden fasiliteettien yhteiskäyttö
- osapuolten omien organisaatioiden/henkilöstön osaamisen kehittäminen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan aiesopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.11.2021 § 246.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan aiesopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Esa Kohtamäki

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi