Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 842 Edustajan uudelleen valitseminen joukkoliikennejaostoon

PRIDno-2021-3130

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 10 §:n mukaan elinvoima- ja ympäristölautakunnalla on joukkoliikennejaosto, jonka lautakunta asettaa toimikaudekseen. Joukkoliikennejaostossa on 9 jäsentä, joista Porin kaupunki valitsee 5.

Hallintosäännön 10 §:ssä on edelleen todettu, että jaoston jäsenenä voi toimia myös toimielimen varajäsen ja että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Kuntalain 51 §:ssä tarkoitettujen yhteisten toimielinten porilaiset jäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 joukkoliikennejaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.8.2021.

Asian esittely ja käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 joukkoliikennejaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021–2025 joukkoliikennejaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.

Jäsen                                                                             Varajäsen

puheenjohtaja Jussi Ihamäki, KOK                                Ilkka Holmlund, KOK

Jussi Viertola, SDP                                                        Jyrki Kartastenpää, SDP

Tarja Grönblom, PS                                                        Mirjam Helo, PS

Mirva Virtanen, VIHR                                                      Krista Virtanen-Olejniczak, VIHR

Rasmus Forssell, VAS                                                     Ilpo Kyllönen, VAS

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungilla, Ulvilan kaupungilla, Harjavallan kaupungilla, Kokemäen kaupungilla sekä Nakkilan kunnalla on voimassa oleva yhteistoimintasopimus Porin seudun joukkoliikenteen viranomaistoiminnan järjestämisestä.

Sopimuksen mukaisesti seudullisen joukkoliikenneviranomaisen tehtävistä vastaa Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan (nyk. elinvoima- ja ympäristölautakunta) alainen Porin seudun sopijakunnista muodostettu joukkoliikennejaosto. Jaostossa on 9 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jaostoon Pori nimeää 5, Ulvila yhden, Nakkila yhden, Harjavalta yhden ja Kokemäki yhden jäsenen. Puheenjohtajan nimeää Pori ja varapuheenjohtajan vuorovuosin muut kunnat.

Porin kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 20.9.2021 (§ 186) valtuustokaudeksi 2021–2025 joukkoliikennejaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi. Valittu kokoonpano löytyy asian historiatiedoista.

Sopijakuntien tekemien edustajavalintojen jälkeen on huomattu virhe, joka estää elinvoima- ja ympäristölautakuntaa asettamasta joukkoliikennejaoston ja edelleen jaoston toiminnan aloittamisen. Nimetty kokoonpano ei täytä tasa-arvolain (609/1986) tasa-arvosäännöstä varajäsenten osalta. Nimetyissä varajäsenissä on kuusi miestä ja kolme naista, kun vähimmäismäärä yhdeksän jäsenisessä kokoonpanossa on molempien sukupuolten osalta neljä henkilöä.

Yllä mainittua ongelmaa on pyritty ratkaisemaan sopijakuntien välisissä viranhaltijaneuvotteluissa. Porin kaupunginvaltuuston päätöstä esitetään muutettavaksi neuvotteluissa sovitun ratkaisuehdotuksen mukaisesti. Ratkaisuehdotuksen mukaisesti Porilla olisi varajäsenenä kolme naista ja kaksi miestä. Valtuuston aikaisemman päätöksen mukaan suhde on ollut kaksi naista ja kolme miestä.

Asiasta on neuvoteltu valittujen luottamushenkilöiden kanssa. Jaoston varajäseneksi valittu Ilkka Holmlund (KOK) on antanut suostumuksensa valtuuston päätöksen muuttamiseen ja toimittanut eroanomuksen kyseisestä luottamustoimesta. Hänen tilalleen tulee siten valita naisedustaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että

  • Ilkka Holmlundille myönnetään ero joukkoliikennejaoston varajäsenen tehtävästä
  • kaupunginvaltuusto valitsee Ilkka Holmlundin tilalle joukkoliikennejaostoon uuden varajäsenen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.