Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 855 Jätehuollon yhtiöittämishankkeen toisen vaiheen käynnistäminen

PRIDno-2021-5593

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi
  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Jätelaki asettaa kunnan tehtäväksi järjestää ja tuottaa jätehuollon palveluita kunnan asukkaille. Kunnallinen jätehuoltotoiminta tulee muuttumaan voimakkaasti tulevaisuudessa jätelainsäädännön uudistamisen myötä. Kesällä 2021 voimaan tullut uusi jätelaki lisää kuntien vastuuta jätehuollosta ja esimerkiksi tuo osan jätteenkuljetusten järjestämisestä kuntien vastuulle lähivuosina. Jäteala on muutoinkin voimakkaassa murroksessa jätteen raaka-aine- ja käyttöarvon merkityksen kasvamisen ja kiertotalousajattelun myötä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.11.2020 § 643 käynnistää toimenpiteet, ​ joiden tarkoituksena on perustaa jätehuollon palvelutehtävien hoitamiseksi kuntaomisteinen jätehuoltoyhtiö, johon tarjotaan osakkuutta jätehuollon yhteistyössä oleville yhteistyökunnille asukasluvun mukaisella osuudella.

Yhtiöittämistä valmistelevan hankkeen ensimmäisessä vaiheessa laaditun yhtiöittämisselvityksen perusteella yhteisen kunnallisen jätehuoltoyhtiön perustaminen on paras vaihtoehto jätehuoltopalveluiden toteuttamiseen tulevaisuudessa.

Yhtiöittäminen keskittää jätehuollon palvelut ja henkilöstön sekä selkeyttää tehtäviä, tavoitteita ja taloutta. Yhtiö pystyy vastaamaan nopeammin ja joustavammin uusiin haasteisiin. Se mahdollistaa toimintojen uudenlaisen kehittämisen ja strategisen painopisteen siirtämisen kohti kiertotaloutta. Tarkoituksena on kustannustehokkaiden ja sujuvien jätehuoltopalveluiden tarjoaminen yhtiön asiakkaille.

Lainsäädäntö rajaa kuntien mahdollisuutta tarjota jätehuoltopalveluita yrityksille, mutta yhtiöittämisen kautta yrityksille tarkoitettuja palveluita voidaan toteuttaa jatkossakin. Palveluiden karsimisella olisi negatiivisia vaikutuksia alueen elinkeinoelämälle ja ympäristölle.

KPMG Oy Ab:n tekemässä selvityksessä tarkasteltiin lainsäädännön reunaehtoja jätehuoltotoiminnan järjestämiselle, yhtiöittämisen toteutusvaihtoehtoja ja verotuksellisia vaikutuksia sekä tehtiin taloudellisia mallinnuksia.

Suositeltava toteutusmalli vaikuttaa olevan jätehuollon järjestämis- ja neuvontatehtävien siirtäminen yhtiöön kirjanpitoarvoin veroneutraalina liiketoimintasiirtona. Jätehuollon viranomaistehtävät säilyvät kaupungin tehtävänä elinvoima- ja ympäristötoimialan alaisuudessa, kuten myös kuntien yhteinen jätehuoltoviranomaisena toimiva toimielin. Liiketoimintasiirron yhteydessä Porin kaupungin palveluksessa oleva jätehuollon henkilöstö siirtyisi yhtiöön vanhoina työntekijöinä. Siirtyvä omaisuus muodostuu jätehuoltotoiminnan käytössä olevista rakennuksista, rakennelmista, koneista ja kalustosta sekä muusta irtaimesta omaisuudesta ja kassavaroista. Maa-alueet jäisivät kaupungin omistukseen. Yhtiöittämisen yhteydessä purettaisiin Porin kaupungin kirjanpitoon jätemaksuista kertynyt ylijäämä ja sitä käytettäisiin yhtiön pääomittamiseen.

Hankkeen toisessa vaiheessa käynnistetään yhtiön perustamiseen ja liiketoiminnan siirtämiseen liittyvät käytännön toimenpiteet kuten järjestelmien, sopimusten ja tietojen siirtämisen valmistelu sekä neuvottelut yhtiön osakkuudesta yhteistyökuntien kanssa. Kuntayhteistyön merkitys on tulevaisuudessa entistä suurempi tehtävien lisääntyessä ja kokonaisuuden hallinnan korostuessa.

KPMG Oy Ab toimii hankkeen toisessa vaiheessa yhtiöittämisen toteuttamisessa asiantuntijana ja hankeorganisaation tukena. Kaupunginhallituksen hyväksymässä (9.8.2021 § 542) konsulttipalveluita koskevassa tarjouksessa on toisen vaiheen palveluista sovittu optio, joka olisi tarkoitus nyt ottaa käyttöön.

Lopullinen päätös yhtiöittämisestä tehdään kaupunginvaltuustossa. Tavoitteena tuoda yhtiön perustamista ja osakkuutta koskeva päätös Porin ja yhteistyökuntien valtuustojen ratkaistavaksi kevään aikana siten, että jätehuoltotoiminnot siirtyvät uuteen perustettavaan yhtiöön 1.7.2022. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että yhtiöittämisen valmistelua jatketaan ja osana jatkovalmistelua käynnistetään neuvottelut yhteistyökuntien kanssa. Lisäksi kaupunginhallitus päättää käyttää 9.8.2021 § 542 tehtyyn konsulttipalveluiden hankintapäätökseen sisältyvän option hankkeen toisen vaiheen palveluiden hankkimisesta KPMG Oy Ab:lta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tekninen lautakunta, Elinvoima- ja ympäristölautakunta, KPMG Oy Ab, jätehuoltoyhteistyössä olevat kunnat

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.