Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 862 Johtavassa asemassa olevat viranhaltijat/työntekijät

PRIDno-2021-5451

Valmistelija

 • Timo Jauhiainen, Henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikakorvauksia koskevat rajoitukset ovat muuttuneet 1.5.2018 alkaen. Itsenäisessä asemassa olevien viranhaltijoiden/työntekijöiden määrittelystä on luovuttu. Työaikakorvausten rajoitukset koskevat vain johtavassa asemassa olevia viranhaltijoita/työntekijöitä. KVTES:n soveltaminen edellyttää, että työnantaja on määritellyt johtavassa asemassa olevat viranhaltijat/työntekijät.

KVTES:n III luvun 21 §:n 2 momentin mukaan 1 momentin työaikakorvauksia ei makseta:

 1. kunnanjohtajalle, apulaiskunnanjohtajalle tai vastaavassa asemassa olevalle
 2. kuntayhtymän johtavalle viranhaltijalle (kuntalain 64 §)
 3. kunnan/kuntayhtymän johtoryhmän jäsenelle, virastopäällikölle, tulosalueen johtajalle tai vastaavassa asemassa olevalle
 4. kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen tai toimialan/viraston/tulosalueen johtoryhmän jäsenelle
 5. tulosyksikön johtajalle, joka hoitaa pääasiallisesti hallinnollisia tehtäviä, tai tulosyksikön hallinto- tai talousjohtajalle

jollei kunnan/kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen harkitse sitä kohtuulliseksi.

Kyseessä olevan pykälän soveltamisohjeen mukaan arvioitaessa sitä, onko viranhaltijan/työntekijän katsottava olevan johtavassa asemassa, tulee kiinnittää huomiota henkilön asemaan organisaatiossa. Johtavassa asemassa olevan viranhaltijan/työntekijän tehtävän luonne on sellainen, ettei työajan käyttöä yleensä voida valvoa tai työajan tarkka valvonta ei ole tarkoituksenmukaista. Päätöksessä tulee ottaa huomioon toimialan/tulosalueen koko, johtoryhmän jäsenten asema työnantajanorganisaatiossa ja muut asiaan vaikuttavat seikat, kuten kunnan asukasmäärä ja kunnan koko. Johtavassa asemassa voivat olla kunnanjohtaja, kunnan johtoryhmän jäsenet, toimialuejohtajat, tulosalueen johtajat tai vastaavassa asemassa olevat, joilla on hallinnollista ja taloudellista vastuuta tulosyksikön tehtävien hoitamisesta.

KVTES:n III luvun 21 §:n 2 momentin tarkoittamiksi johtavassa asemassa oleviksi viranhaltijoiksi/työntekijöiksi määritellään 1.1.2022 lukien seuraavat Porin kaupungin viranhaltijat/työntekijät:

Kaupunginhallitus

 • Kaupunginjohtaja
 • Kaupunginlakimies
 • Perusturvan tuottavuusohjelman projektijohtaja
 • Sidosryhmäpäällikkö

Tarkastustoimi

 • Tarkastusjohtaja

Konsernipalvelut

 • Henkilöstöjohtaja
 • Rahoitusjohtaja
 • Talous- ja hallintojohtaja
 • Viestintäjohtaja
 • Toimialan johtoryhmään kuuluva controller
 • Hallintopäällikkö
 • Strategiapäällikkö
 • Turvallisuuspäällikkö

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

 • Toimialajohtaja

Yksiköiden päälliköt

 • ICT-yksikön päällikkö
 • Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö
 • Matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö
 • Rakennusvalvontayksikön päällikkö
 • Suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö
 • Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö

Johtoryhmään kuuluvat toimintayksiköiden päälliköt

 • Kaupungineläinlääkäri
 • Kaupunkisuunnittelupäällikkö
 • Joukkoliikennepäällikkö
 • Työllisyyspäällikkö

Perusturva

 • Perusturvajohtaja
 • Iäkkäiden palveluiden johtaja
 • Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
 • Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja
 • Yhteiset palvelut -yksikön päällikkö

Sivistystoimiala

 • Toimialajohtaja
 • Kulttuuriyksikön päällikkö
 • Liikunta ja nuorisyksikön päällikkö
 • Opetusyksikön päällikkö
 • Varhaiskasvatusyksikön päällikkö
 • Yhteiset palvelut -yksikön päällikkö

Tekninen toimiala

 • Toimialajohtaja
 • Infrayksikön päällikkö
 • Tilayksikön päällikkö
 • Hallintopäällikkö

Porin Palveluliikelaitos

 • Palveluliikelaitoksen johtaja
 • Talouspäällikkö

Porin Vesi

 • Porin Veden johtaja
 • Verkostopäällikkö
 • Laitospäällikkö

Satakunnan pelastuslaitos

 • Pelastusjohtaja
 • Pelastuspäällikkö
 • Hallintopäällikkö

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Johtavassa asemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät vahvistetaan kuvauksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Toimialojen ja laitosten yksiköt

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi