Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 852 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry

PRIDno-2021-3516

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunki käy parhaillaan neuvotteluja kumppanuussopimuksen solmimiseksi Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n kanssa. Yhdistys on aiemmin saanut kaupunginhallituksen myöntämää yleishallinnon avustusta (19.300 euroa vuosina 2018-2020). Yleishallinnon avustuksista luovuttiin avustusuudistuksessa, ja sitä saaneet yhdistykset voivat nyt hakea toiminta-avustusta, mikäli niiden kanssa ei tehdä kumppanuussopimusta. Yhdistys ei hakenut toiminta-avustusta, koska kumppanuussopimusprosessi oli käynnistymässä.

Tänä vuonna tehtävien avustuspäätösten aikataulut poikkeavat tavanomaisesta avustusuudistuksen vuoksi. Tämä oli etukäteen tiedossa ja siksi yhdistyksille tarjottiin vuoden vaihteessa mahdollisuutta hakea siirtymäajan avustusta alkuvuodeksi. Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry ei hakenut siirtymäajan avustusta, ja sen taloudellinen tilanne on nyt käynyt haastavaksi kumppanuussopimusneuvotteluiden ollessa vielä kesken. Jotta yhdistyksen toiminta voi jatkua edelleen syksyyn asti ilman häiriöitä, esitetään yhdistykselle myönnettäväksi ennakkoavustuksena 10 000 euroa. Ennakkoavustuksilla turvataan esimerkiksi palkka- ja vuokrakustannusten maksaminen.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:lle 10 000 euron ennakkoavustuksen. Ennakko sisältyy myöhemmin päätettävään avustussummaan ja se vähennetään täysimääräisesti tulevista maksatuksista. Vaikka kumppanuussopimusta ei solmittaisi, ei ennakkoon maksettua avustusta peritä yhdistykseltä takaisin.

Ennakkoavustus maksetaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida alueella asuvia mielenterveyskuntoutujia sekä jakaa tietoa mielenterveysongelmista. Yhdistys ylläpitää Porin keskustassa sijaitsevaa mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa Hyvän Mielen Taloa ja tukee näin mielenterveyskuntoutujien hyvinvointia, omatoimisuutta ja arjen hallintaa sekä tarjoaa mahdollisuuksia osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemiseen.

Yhdistys on aiemmin saanut kaupunginhallituksen myöntämää yleishallinnon avustusta (19.300 euroa vuosina 2018-2020). Yleishallinnon avustuksista luovuttiin avustusuudistuksessa, ja sitä saaneet yhdistykset voivat nyt hakea toiminta-avustusta, mikäli niiden kanssa ei tehdä kumppanuussopimusta. Yhdistys ei hakenut toiminta-avustusta, koska kumppanuussopimusprosessi oli käynnistymässä.

Kaupunginhallitus teki elokuussa päätöksen ennakkoavustuksen maksamisesta yhdistyksen toimintaedellytysten turvaamiseksi (10.000 euroa). Jo maksettu avustus tulee vähentää kumppanuussopimukseen liittyvästä avustusmäärästä kuluvan vuoden osalta.

Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä, osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut Hyviksen toiminnanjohtaja ja projektityöntekijä sekä yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Kaupungin puolelta neuvotteluissa ovat olleet mukana avustustyöryhmän puheenjohtaja, psykososiaalisten palveluiden päällikkö, kiinteistöpalvelupäällikkö ja työvoimasuunnittelija. Neuvotteluiden tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimusluonnos.

Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää mielenterveyden ja mielenterveyskuntoutujien hyväksi tehtävää yhteistyötä. Kaupunki sitoutuu tukemaan taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2021-24 ja tarjoaa vastikkeettomat toimitilat yhdistyksen käyttöön.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti ja esittää yhdistyksen hallituksen kokouksiin nimettäväksi asiantuntijaksi toimialaltaan psykososiaalisten avopalveluiden esimiehen Mari Sanilan ja hänen varahenkilökseen psykososiaalisten palveluiden päällikön Matti Järvisen.

Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Esteellisyys

Mirva Heino

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta (16.9.2021 § 241) esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen solmimista Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n kanssa.

Asian tarkempi esittely on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä Porin kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta;
  • budjetoida vuosille 2021-24 yhdistykselle 30.000 euron vuosittaisen avustuksen, minkä lisäksi yhdistys saa veloituksetta hallintaoikeuden kaupungin omistamaan toimitilaan osoitteessa Valtakatu 9, jonka käyväksi vuokraksi (sis. sähkö) katsotaan 13 000 euroa vuodessa; sekä
  • nimetä yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuvaksi asiantuntijaksi psykososiaalisten avopalveluiden esimiehen Mari Sanilan ja hänen varahenkilökseen psykososiaalisten palveluiden päällikön Matti Järvisen.

Vuoden 2021 avustuksen maksatuksesta vähennetään yhdistyksen aiemmin tänä vuonna saama avustus 10.000 euroa, jolloin maksettavaksi jää 20.000 euroa. Avustus maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Kokouskäsittely

Esittelijä ehdotti, että asia poistetaan esityslistalta.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n kanssa on neuvoteltu kumppanuussopimuksen solmimisesta vuosille 2021-2024. Yhdistyksen toiminnan jatkumiseksi ilman häiriöitä asian käsittelyn aikana on yhdistykselle on myönnetty ennakkoavustusta 10 000 euroa.

Kumppanuussopimusta koskevan päätöksen edelleen viipyessä on tarpeen turvata ennakkoavustusta lisäämällä yhdistyksen toimintaedellytykset ja esimerkiksi palkan- ja vuokranmaksukyky.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:lle 10.000 euron ennakkoavustuksen. Maksetut ennakot sisältyvät myöhemmin päätettävään avustussummaan ja ne vähennetään täysimääräisesti tulevista maksatuksista. Vaikka kumppanuussopimusta ei solmittaisi,​ ei ennakkoon maksettuja avustuksia peritä yhdistykseltä takaisin.

Ennakkoavustus maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta (16.9.2021 § 241) esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen solmimista Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n kanssa. Yhdistyksen kanssa on neuvoteltu sopimuksen solmimisesta vuosille 2021-24, mutta koska sote-uudistus voi tuoda muutoksia yhdistyksen toimintaan ja rahoitukseen, on yhdistyksen kanssa sovittu sopimuksen kestävän 31.12.2022 saakka.

Asian tarkempi esittely on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä Porin kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta;​
  • budjetoida vuosille 2021-​22 yhdistykselle 30.000 euron vuosittaisen avustuksen,​ minkä lisäksi yhdistys saa veloituksetta hallintaoikeuden kaupungin omistamaan toimitilaan osoitteessa Valtakatu 9,​ jonka käyväksi vuokraksi (sis. sähkö) katsotaan 13 000 euroa vuodessa;​ sekä
  • nimetä yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuvaksi asiantuntijaksi psykososiaalisten avopalveluiden esimiehen Mari Sanilan ja hänen varahenkilökseen psykososiaalisten palveluiden päällikön Matti Järvisen.

Vuoden 2021 avustuksen maksatuksesta vähennetään yhdistyksen aiemmin tänä vuonna saamat ennakkoavustukset 20.000 euroa,​ jolloin maksettavaksi jää 10.000 euroa. Avustus maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturvalautakunta, Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry, Mari Sanila, Matti Järvinen, talouspalvelut/Pia Markkanen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi