Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 861 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

PRIDno-2021-5426

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Suomen Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta. Kuntaliiton valtuuskunnan 76 jäsenestä ja 76 varajäsenestä 66 + 66 valitaan 15.11. - 31.12.2021 vaalipiireittäin toimitettavissa vaaleissa (ns. vaalipiiripaikat). Tasauspaikoilta valitaan 9 jäsentä ja 9 varajäsentä sekä Ahvenanmaan maakunnasta yksi jäsen ja yksi varajäsen.

Jäsenäänestyksenä toimitettavat vaalit ovat suljetut suhteelliset listavaalit. Äänioikeutettuja ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet eli Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenenä olevat kunnat. Kunnalla on vaaleissa asukaslukuaan (30.11.2020) vastaava äänimäärä. Kunta voi jakaa äänensä useammalle ehdokaslistalle. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.

Satakunnan vaalipiiristä valitaan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä. Porin äänimäärä on asukaslukua 30.11.2020 vastaava asukasmäärä, eli 83 810.

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalilautakunta on laatinut hyväksytyistä ehdokaslistoista vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmät.

Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole määräyksiä siitä, millä tavoin vaalit kunnassa suoritetaan. Vaalilautakunta ei siten myöskään tutki, millä tavoin päätös kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistojen kesken on syntynyt. Olennaista on, että viimeistään 31.12.2021 päätös on kunnassa tehty ja kunnan eri ehdokaslistoille antamat äänimäärät sekä mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänimäärät on syötetty vaalijärjestelmään.

Kuntalain 39 §:n nojalla kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Päätös kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistoille voi olla yksimielinen noudattaen esimerkiksi valtuuston poliittisia voimasuhteita. Jos yksimielisyyttä ei ole, asiasta päätetään vaalilla, jossa ääni annetaan ehdokaslistalle. Päätöksessä on kysymys yhdistyksen jäsenäänestykseen osallistumisesta, joten päätökseen ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valituksella.

Mahdollisessa vaalissa äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan.

Yksimielinen päätös tai vaalin tulos kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirjaan merkitään kunkin ehdokaslistan saamat äänet sekä asukasluvun perusteella lasketut kokonaislukuun pyöristetyt äänimäärät. Pöytäkirjaan merkitään vastaavasti myös mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänet ja kokonaislukuun pyöristetyt äänimäärät. Jos ensimmäinen desimaali on 1-4, luku pyöristetään alaspäin. Jos ensimmäinen desimaali on 5-9, luku pyöristetään ylöspäin.

Hallintopäällikkö vie kunnan äänestystuloksen Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Satakunnan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

Päätös

Kaupunginhallitus toimitti suljettuna lippuäänestyksenä Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. Annetut äänet jakautuivat seuraavasti:

Ehdokaslistan numero

Ehdokaslistan nimi

Annetut äänet

Äänimäärä

2

Suomen Keskusta

1

7619

3

Vasemmistoliitto

1

7619

4

Perussuomalaiset

2

15238

5

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

3

22857

6

Vihreä liitto

2

15238

7

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

0

0

8

Kansallinen Kokoomus

2

15238

 

Tyhjät äänet

0

0

 

Hylätyt äänet

0

0

 

YHTEENSÄ

11

83809

Kokouskäsittely

Merkitään, että Sanna Mustajoki poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 10.27.

Tiedoksi

Johanna Jokelainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.