Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 845 Porin tilastollisen osa-aluejaon päivittäminen

PRIDno-2021-5540

Valmistelija

  • Kirsi-Maria Viljanen, kirsi-maria.viljanen@pori.fi

Perustelut

Tilastollinen osa-aluejako on koko Porin käsittävä aluejakoluokitus, jota käytetään kunnan sekä Tilastokeskuksen tilastotuotantoa varten. Tilastollista osa-alueluokitusta on hyödynnetty aiemmin mm. Porin tilastollisen vuosikirjan laadinnassa. Tarkoituksenmukaisella osa-alueluokituksella saadaan kerättyä osa-aluekohtaista tilastotietoa, jota voidaan hyödyntää kaupungin suunnittelussa ja alueiden kehittämisessä. Osa-aluejako on kolmetasoinen, jakautuen tarkimmalla tasolla pienalueisiin, välitasolla tilastoalueisiin ja karkeimmillaan suuralueisiin.

Voimassa oleva Porin tilastollinen osa-aluejako on monin paikoin vanhentunut, eikä vastaa nykypäivän tilastoinnin ja suunnittelun tarpeita. Tilastollisen osa-aluejaon päivitystyö käynnistyi vuonna 2020, jolloin perustettiin työryhmä pohtimaan osa-aluejaon päivittämisen suuntaviivoja. Osa-alueluokituksen päivitystyötä on tehty yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Päivityksen yhteydessä on pyritty yhdenmukaistamaan suuralueluokitus ja kaupungin palvelualueet vastaamaan toisiaan. Yhdenmukaisella aineistorajauksella mahdollistetaan tilastollisten tarkastelujen mahdollisimman tehokas ja laadukas hyötykäyttö.

Päivitetty osa-aluejako korvaa Porin edellisen osa-aluejaon ja se tulee käyttöön vuonna 2022. Päivitetty osa-aluejako lähetetään Tilastokeskukselle. Osa-aluetieto päivitetään myös Porin kaupungin tietokantaan, jolloin osa-aluetieto liittyy tietokannassa oleviin tietoihin, kuten kiinteistö, rakennus ja väestötietoihin. Päivityksiä pyritään tekemään jatkossa mahdollisimman vähän, jotta vuosittainen tilastovertailu mahdollistuu.

Tilastollinen osa-aluejako tulee toimittaa Tilastokeskukselle 17.12.2021 mennessä, jotta aluejako tulee voimaan vuonna 2022. 

Tilastollisen osa-aluejaon mahdollisesta päivittämisestä vastaa kaupunkisuunnittelu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä Porin tilastollisen osa-aluejaon muutokset
  • valtuuttaa kaupunkisuunnittelun päivittämään tarvittaessa osa-aluejakoa

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

Tiedoksi

Tilastokeskus (viimeistään 17.12.2021 mennessä), Sivistystoimiala, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, Talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi