Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 849 Talousarviomuutos vuodelle 2021, toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät

PRIDno-2021-5549

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Talousarviossa 2021 toimialoille kohdistamattomien erien toimintakate on määritelty valtuustoon nähden sitovaksi eräksi. Tehtäväkohdalle budjetoiduista toimintamenoista merkittävin osa koostuu Kelalle maksettavista työmarkkinatuen kuntaosuuksista. Kunnan maksuosuuteen vaikuttaa pitkäaikaistyöttömien määrä sekä aktivointiaste. Kunta on velvollinen maksamaan Kelalle 50 prosenttia työmarkkinatuesta niiden työnhakijoiden osalta, joille on maksettu 300 päivää työmarkkinatukea ja 70 prosenttia niiden osalta, joille työmarkkinatukea on maksettu jo yli 1000 päivää. Maksuosuutta ei tarvitse maksaa, jos työnhakija on ns. aktiivitoimenpiteissä kuten esim. kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa, työvoimakoulutuksessa tai palkkatuetussa työssä. Porissa aktivoinnin taso on hyvä verrattuna vastaaviin kokoisiin kaupunkeihin.

Pandemian aikana erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut merkittävästi ja vastaavasti aktivointitoimenpiteiden järjestäminen on rajoitusten aikana ollut hieman vähäisempää. Tästä syystä myös maksuosuuslistalla olevien määrät ovat kahden viime vuoden aikana kasvaneet. Lokakuussa 2021 Porin työttömyysaste on laskenut koronaa edeltävälle tasolle (10,9 %) mutta pitkäaikaistyöttömyys ei ole laskenut samassa suhteessa. Tilanne on valtakunnallisesti kaikkialla sama. Pitkäaikaistyöttömiä oli Porissa lokakuussa 1618 henkilöä. Maksuosuuslistalla oli lokakuussa 1458 henkilöä. Se on enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2020 (1324 hlö) mutta vähemmän kuin syyskuussa 2021 (1519 hlö).

Talousarviossa 2021 työmarkkinatuen kuntaosuuksiin on varattu 4 950 000 euroa ja lokakuun lopun kirjanpidollinen kertymä on jo 5 265 910 euroa. Kela laskuttaa maksamansa työmarkkinatuen kunnilta jälkikäteen, joten lokakuun kirjanpidollisessa toteumassa on mukana kuntaosuus tammi-syyskuulta. Näin ollen loppuvuoden aikana tehtäväkohdalle kirjataan vielä lokakuun, marraskuun ja joulukuun kuntaosuudet. Lokakuun kuntaosuus on Kelalta marraskuussa saapuneen laskun mukaan 556 257 euroa, mikä huomioiden toteuma ennen marras-joulukuun kuntaosuuksia on 5 822 167 euroa. Olettaen että loppuvuoden maksuosuudet pysyvät samalla tasolla tai laskevat hieman, on lopullinen toteuma vuonna 2021 hieman alle seitsemän miljoonaa euroa ja ylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin kaksi miljoonaa euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää toimialoille kohdistamattomiin eriin vuoden 2021 talousarvioon talousarviomuutoksena 2 miljoonan euron määrärahan lisäyksen. Perusteena on työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.