Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 866 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Sivistystoimiala

PRIDno-2020-6094

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, vakituinen työsuhde, varhaiskasvatusyksikkö, PORI-03-132-21
  • Vakinaistaminen. Työntekijä ollut määräaikaisissa työsuhteissa lähes keskeytyksettä yli kolme vuotta. Perustetta määräaikaisuuteen ei ole. Päiväkoti Veturitallissa tarvitaan lastenhoitajia.
 • Kolme perhepäivähoitajaa, vakituinen työsuhde, varhaiskasvatusyksikkö, PORI-03-147-21
  • Perhepäivähoitajat ovat olleet määräaikaisissa perhepäivähoitajan työsopimussuhteissa yli kolme vuotta kesätaukoa lukuunottamatta. Määräaikaisuuksille ei ole jatkossa perustetta.
 • 15 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, vakituinen työsuhde, varhaiskasvatusyksikkö, PORI-03-150-21
  • Kaikilla on yli kolme vuotta määräaikaisia työsopimussuhteita. Määräaikaisuudelle ei ole perusteita. Kaikille on osoittaa tehtävä, osa sijoittuu aluksi vakinaiseen varahenkilöstöön.
 • Liikkuva kirjastonhoitaja, vakituinen työsuhde, kulttuuriyksikkö, PORI-03-152-21
  • Nakkilan vastaava kirjastonhoitaja on siirtynyt toiselle työnantajalle ja seutukirjastosopimus velvoittaa täyttämään toimen. Nakkila maksaa tästä. Toimeen on löytynyt pätevä tekijä talon sisältä. Hänen tilalleen pääkirjastoon tarvitaan työntekijä, jotta nykyiset palvelut saadaan Porissa ja Nakkilassa turvattua. Haemme liikkuvaa kirjastovirkailijaa, koska laaja kirjastoverkko aiheuttaa jatkuvaa sijaistarvetta, jotta toimipisteet pystytään pitämään auki myös akuutisti.
 • Uimavalvoja-liikunnanohjaaja, vakituinen työsuhde, liikunta- ja kulttuuriyksikkö, PORI-03-146-21
  • Haetaan täyttölupaa uimavalvoja-liikunnanohjaajan tehtävään, aikaisemman työntekijän irtisanouduttua 1.11.2021 alkaen. Keskustan uimahallissa on tarve kolmelle kokoaikaiselle valvojalle per vuoro, jotta halli voidaan pitää avoinna yleisölle. Viimeistään 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

 • varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, vakituinen työsuhde, varhaiskasvatusyksikkö, PORI-03-132-21
 • Kolme perhepäivähoitajaa, vakituinen työsuhde, varhaiskasvatusyksikkö, PORI-03-147-21
 • 15 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, vakituinen työsuhde, varhaiskasvatusyksikkö, PORI-03-150-21
 • Liikkuva kirjastonvirkailija, vakituinen työsuhde, kulttuuriyksikkö, PORI-03-152-21
 • Uimavalvoja-liikunnanohjaaja, vakituinen työsuhde, liikunta- ja kulttuuriyksikkö, PORI-03-146-21

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, sivistystoimiala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.