Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 868 Täyttölupapyyntö, palveluohjaajan viransijaisuus 1.1.-31.12.2022, iäkkäiden ennaltaehkäisevät palvelut

PRIDno-2021-5363

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Iäkkäiden ennaltaehkäisevien palveluiden omaishoidon tuen palveluohjaajan tehtävää hoitaa määräaikaisesti viransijainen 1.1.2021- 31.12.2021. Vakituinen viranhaltija on edelleen virkavapaalla 1.1.2022- 31.12.2022. Pyydetään lupaa täyttää iäkkäiden ennaltaehkäisevien palveluiden omaishoidon tuen palveluohjaajan määräaikainen viransijaisuus 1.1.2022-31.12.2022. Sijaiseksi tehtävään ehdotetaan edelleen nykyistä viransijaista, joka on hoitanut tehtävää 1.1.2021 alkaen. Määrärahavaraus tehtävään on.

Porin perusturvan tuottavuusohjelman yhtenä tavoitteena on iäkkäiden palveluiden palvelurakenteen keventäminen. Kaikenikäisten omaishoidon tuen kehittäminen ja 75-vuotta täyttäneiden omaishoidon asiakkaiden määrällinen kasvu edellyttää omaishoidettavien palvelutarpeen arviointia ja omaishoitajien tukemista ja säännöllistä yhteydenpitoa.

Omaishoidon tuen palveluohjaaja käsittelee saapuvat omaishoidon tuen hakemukset, tekee palvelutarpeen arvioinnit kotikäynnillä sekä tekee päätökset, hoitaa tarvittavien omaishoidon tuen sopimusten tekemisen ja toimittamisen palkkahallintoon palkkion maksamiseksi. Lisäksi palveluohjaaja hoitaa lakisääteisten vapaapäivien ajaksi tehtävät lyhytaikaishoidon järjestelyt ja on säännöllisesti yhteydessä omaishoitajiin. Palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa omaishoitajia erilaisissa omaishoidon aikana eteen tulevissa tilanteissä ja on myös mukana mm. mahdollisen kotihoidon tai ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arviointi prosessissa.

Kelpoisuusehtona vanhuspalveluiden palveluohjaajan tehtävään on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 02SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2451,59€/kk.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää  palveluohjaajan määräaikaisen viransijaisuuden 1.1.2022-31.12.2022.täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi siten, että nykyinen viransijainen jatkaa tehtävässä. Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viransijaisuuden täyttöluvan kokouksessaan 25.11.2021 § 301.

Iäkkäiden ennaltaehkäisevien palveluiden omaishoidon tuen palveluohjaajan tehtävää hoitaa määräaikaisesti viransijainen 1.1.2021-​ 31.12.2021. Vakituinen viranhaltija on edelleen virkavapaalla 1.1.2022-​ 31.12.2022. Pyydetään lupaa täyttää iäkkäiden ennaltaehkäisevien palveluiden omaishoidon tuen palveluohjaajan määräaikainen viransijaisuus 1.1.2022-​31.12.2022. Sijaiseksi tehtävään ehdotetaan edelleen nykyistä viransijaista,​ joka on hoitanut tehtävää 1.1.2021 alkaen. Määrärahavaraus tehtävään on.

Porin perusturvan tuottavuusohjelman yhtenä tavoitteena on iäkkäiden palveluiden palvelurakenteen keventäminen. Kaikenikäisten omaishoidon tuen kehittäminen ja 75-​vuotta täyttäneiden omaishoidon asiakkaiden määrällinen kasvu edellyttää omaishoidettavien palvelutarpeen arviointia ja omaishoitajien tukemista ja säännöllistä yhteydenpitoa.

Omaishoidon tuen palveluohjaaja käsittelee saapuvat omaishoidon tuen hakemukset,​ tekee palvelutarpeen arvioinnit kotikäynnillä sekä tekee päätökset,​ hoitaa tarvittavien omaishoidon tuen sopimusten tekemisen ja toimittamisen palkkahallintoon palkkion maksamiseksi. Lisäksi palveluohjaaja hoitaa lakisääteisten vapaapäivien ajaksi tehtävät lyhytaikaishoidon järjestelyt ja on säännöllisesti yhteydessä omaishoitajiin. Palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa omaishoitajia erilaisissa omaishoidon aikana eteen tulevissa tilanteissä ja on myös mukana mm. mahdollisen kotihoidon tai ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arviointi prosessissa.

Kelpoisuusehtona vanhuspalveluiden palveluohjaajan tehtävään on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,​25 tuntia viikossa,​ hinnoittelukohta 02SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2451,​59€/kk.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan palveluohjaajan määräaikaiseen viransijaisuuteen 1.1. - 31.12.2022 siten, että nykyinen viransijainen jatkaa tehtävässä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Iäkkäiden palveluiden päällikkö/ennaltaehkäisevät palvelut, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.