Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 407 Ehdotusvaihe- Vähärauma 25. kaupunginosan korttelia 115 (osa) ja Kylväjänpuistoa (osa) koskeva asemakaavan muutos 609 1745

PRIDno-2019-2472

Valmistelija

  • Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Asemakaavamuutos sijaitsee Vähäraumalla Vähäraumantien, Korpraalintien ja Ojurintien rajoittamalla alueella. Kaavamuutosalue muodostaa olennaisen osan Vähärauman liikekeskuksesta. Sillä sijaitsee mm päiväkoti, päivittäistavarakauppa, ravintola ja muita liiketiloja sekä asuntoja. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,04 ha. Asemakaavamuutos laaditaan maanomistajan hakemuksesta ja kaavakonsultin toimesta.

Kaavamuutosalueella on voimassa vuonna 1988 laadittu asemakaava 609 980, jossa alue on varattu pääosin kaupallisten palveluiden korttelialueeksi (K). Kaavamerkinnöin on lisäksi mahdollistettu osalle aluetta prosenttimääräinen osuus asuintilojen ja yleisten toimintojen rakentamista. Kylväjänpuisto on osoitettu puistoalueeksi.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on monipuolistaa muutosalueella sijaitsevien rakennusten käyttömahdollisuuksia ja saada käyttötarkoitukset vastaamaan paremmin tämän hetken ja tulevaisuuden vaatimuksia ja markkinatilannetta.

Tonttien 5 ja 6 alueella sijaitsevissa rakennuksissa käyttötarkoitukset ovat muuttuneet asemakaavan hyväksymisen ajalta. Rakennuksissa on niiden pääkäyttötarkoituksen lisäksi sijainnut erilaisilla järjestelyillä (mm. määräaikaiset poikkeusluvat) koulutiloja, päiväkoti ja asuntoja. Näiden toimintojen käytössä olleet ja olevat tilat eivät vastaa nykyisen asemakaavan määräyksiä. Nykyisessä asemakaavassa asuntojen kerrosalaksi on sallittu vain 10 % rakennusten kerrosalasta ja julkisten toimintojen kerrosalaksi vain 30 % rakennusten kerrosalasta. Tälläkin hetkellä ko. määräyksestä on poikettu mm. määräaikaisella poikkeusluvalla.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueena (AL) on varattu 0,2468 hehtaaria. Rakennusoikeus on 1 600 k-m2. Tälle alueelle sijoittuvat nykyisin kuntosali ja ravintola sekä toiseen kerrokseen asuntoja. Rakennusoikeus nousee 200 k-m2.

Lähipalvelurakennusten korttelialueena (PL) on varattu 0,2540 hehtaaria. Rakennusoikeus on 1 600 k-m2, ja se nousee 200 k-m2. Rakennuksessa sijaitsee päiväkoti.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueena (K) on varattu 0,4073 hehtaaria. Rakennusoikeus on 2 400 k-m2. Rakennusoikeus ei kaavassa muutu. Alueella sijaitsee päivittäistavarakauppa.

Päiväkodin käytössä oleva osa Kylväjänpuistosta on kaavamuutoksessa osoitettu leikkipuistoksi.

Vireilletulo ja luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1.-30.10.2020. Samalla kertaa on julkaistu asemakaavaluonnos selostuksineen. Vireilletulosta ja asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin 30.9.2020 kaupungin ilmoituslehdissä ja verkkosivuilla sekä ilmoitettiin kirjeellä asianosaisille. Osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteitä ja täydennysehdotuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana ei jätetty yhtään mielipidettä. Ennakkolausunnot saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialalta sekä Porin Vedeltä. Porin Vedellä ei ollut huomauttamista kaavamuutoksesta. Muiden ennakkolausuntojen johdosta on kaavaehdotusta ja selostusta täydennetty.

Kaikki ennakkolausunnot ovat nähtävissä kokonaisuudessaan kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Kaavaselostuksen liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaavahanketta valmistelevan konsultin vastineet luonnosvaiheen ennakkolausuntoihin.

Kaavamuutoksesta ei aiheudu alueen maanomistajalle sellaista merkittävää hyötyä, jonka johdosta tulisi neuvotella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maankäyttösopimuksesta.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Vähärauma 25. kaupunginosan korttelin 115 (osa) ja Kylväjänpuiston (osa) asemakaavan muutoksen 609 1745, päivätty 18.5.2021 nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Pori Energia Oy Energiayksiköltä, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta Rakennustoimisto Kiilholma Oy:ltä peritään kaavan käsittelykuluja 2500 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 1250 euroa ja loput, kun kaavamuutos on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt ja muut asianosaiset

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.