Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 413 Lausuntopyyntö / pienvenesataman kunnossapitoruoppaus sekä aallonmurtajan leventäminen ja jatkaminen / Porin kaupunki / AVI:n päätös / valitus Vaasan hallinto-oikeudelle

PRIDno-2020-2743

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kaupungin lausuntoa kaupungin omasta hakemuksesta Uniluodon pienvenesataman kunnossapitoruoppaamisesta sekä aallonmurtajan leventämisestä ja jatkamisesta.

Hankkeen tarkoituksena on ruopata Uniluodon pienvenesataman alue ja pidentää alueella olevaa aallonmurtajaa alueen uudelleen sedimentoitumisen hidastamiseksi. Aiotun työn toteutuessa pienvenesataman käyttöä pystytään jatkamaan.Tällä hetkellä alue on niin merkittävästi mataloitunut, että pienvenesatama on osittain jouduttu poistamaan käytöstä. Porin kaupungilla on velvollisuus ylläpitää alueella pienvenesatamaa ja kunnossapitää sitä niin, että venepaikkoja on riittävästi ja niiden toimivuus voidaan varmistaa myös matalan veden aikana.

 Ruopattava massa on hiekkaa, joten merkittävää vesistön samentumista ei ole odotettavissa. Ruopattu hiekka läjitetään Yyterin hiekkarannan alueella olevalle vanhalle uimakuopalle. Alueen viimeisessä asemakaavamuutoksessa uimakuoppa tuli osaksi E16 aluetta, joka on määritelty tapahtumien alueeksi. Läjittäminen alueelle edistää asemakaavan toteutumista, koska uimakuopan täyttö on otettu yhdeksi Yyterin alueen kehittämisen kohteeksi.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö on antanut lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Uniluodon pienvenesataman kunnossapitoruoppausta sekä aallonmurtajan leventämistä ja jatkamista koskevan lupahakemuksen johdosta ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön valmisteleman lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on hakenut vesilain mukaista lupaa Uniluodon pienvenesataman vesialueen ruoppaamiseen sekä aallonmurtajan leventämiseen ja jatkamiseen merialueella.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.11.2020 myöntänyt kaupungille vesilain mukaisen luvan Uniluodon pienvenesataman vesialueen ruoppaamiselle ja aallonmurtajan laajentamiselle merialueella hakemuksen mukaisesti. Ennalta arvioiden hankkeesta ei aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 12.11.2020 nro 399/2020 Uniluodon pienvenesataman vesialueen ruoppaamisesta ja aallonmurtajan laajentamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 12.11.2020 Porin kaupungille luvan Uniluodon pienvenesataman vesialueen ruoppaamiseen sekä aallonmurtajan leventämiseen ja jatkamiseen merialueella Porin kaupungissa.

As Oy Porin Mäntymaija valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeus on julkisella kuulutuksella 17.3.2021 varannut asianosaisille tilaisuuden vastineen antamiseen.

Elinvoima-ja  ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö on antanut lausunnon asiasta.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Vaasan hallinto-oikeudelle As Oy Porin Mäntymaijan valituksen johdosta seuraavan vastineen:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.11.2020 myöntänyt luvan Uniluodon pienvenesataman vesialueen kunnossapitoruoppaukselle sekä aallonmurtajan muuttamiselle vesilain nojalla.

Uniluodon voimassa olevassa asemakaavassa hankealue on kaavoitettu venesatama-alueeksi (LV-6) ja hanke toteutetaan vesiliikenteen ja satama-alueen käytön mahdollistamiseksi. Hanke edistää alueen virkistyskäyttöä ja ruopattavan hiekan läjittäminen Yyterin alueelle edistää asemakaavan toteutumista ja Yyterin alueen kehittämistä.

Hankkeesta ei aiheudu olennaista haittaa kalastukselle eikä sanottavaa haittaa virkistyskäytölle, kun se toteutetaan virkistyskauden ulkopuolella. Hankkeesta yleisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yksityisille eduille koituviin menetyksiin.Hanke ei aiheuta haittaa Natura-alueelle, alueen luonnonarvoille eikä myöskään meren- ja vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiselle.

Valituksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja tai perusteita, jotka antaisivat aihetta aluehallintoviraston päätöksen muuttamiselle.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.11.2020 myöntänyt Porin kaupungille vesitalousluvan Uniluodon pienvenesataman vesialueen kunnossapitoruoppaukseen sekä aallonmurtajan laajentamiseen.

As.Oy Porin Mäntymaija on valittanut AVI:n päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeus on varannut luvan hakijalle tilaisuuden antaa vielä vastine valituksen johdosta. 

Kaupunginhallitus on jo 19.4.2021 kuulutuksen perusteella antanut vastineen valituksen johdosta. Käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto ovat ilmoittaneet, että heillä ei ole lisättävää aikasemmin annettuihin vastineisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta Vaasan hallinto-oikeudelle, että Porin kaupungilla ei ole lisättävää kaupunginhallituksen 19.4.2021 antamaan vastineeseen, joka koskee Uniluodon pienvenesataman vesialueen kunnossapitoruoppaukselle ja aallonmurtajan muuttamiselle myönnettyä vesitalouslupaa.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus / 31.5.2021

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.