Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 411 Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta

PRIDno-2021-1887

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022.

Hyvinvointialueista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan 1.7.2021. Tämän ajankohdan ja 1.1.2022 välisenä aikana hyvinvointialueen ylintä päätöksentekovaltaa käyttäisi aloitusvaiheessa väliaikainen valmistelutoimielin ja 1.3.2022 alkaen vaaleilla valittu aluevaltuusto.

Voimaanpanolaissa säädetään hyvinvointialueelle sen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten rahoittamisesta ennen vuotta 2023.Toiminnan rahoitus vuosina 2021 ja 2022 perustuu valtion varoista maksettavaan valtionavustukseen. Vuoden 2021 yleisavustus on tarkoitus maksaa hyvinvointialueille voimaanpanolain tultua voimaan valtiovarainministeriön päätöksen perusteella. Avustus myönnettäisiin valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain mukaisena yleisavustuksena 1.7.2021 lukien valmistelusta aiheutuneiden kustannusten kompensoimiseksi.

Valtioneuvoston asetusluonnos ja sen perustelumuistio ovat esityslistan liitteenä. Perusturvatoimiala on antanut lausunnon. Esityslistan liitteenä on myös Satasoten työryhmän valmistelema lausunto asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta perusturvatoimialan ja Satakuntaliiton kannanottojen mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ennen asian käsittelyä Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 16.17.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö / lausuntopalvelu.fi /1.6.2021

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.