Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 406 Porin kaupungin henkilökunnan stipendit 2021

PRIDno-2020-6107

Valmistelija

  • Sirkka-Liisa Varjus, kehittämispäällikkö, sirkka-liisa.varjus@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin palveluksessa olevalla henkilöstöllä on mahdollisuus hakea ammattipätevyyden edistämiseen tarkoitettuja stipendejä omaehtoisesta kouluttautumisesta henkilökunnan stipendirahastosta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Porin kaupungin stipendirahaston uudistetut säännöt 27.3.2006 § 66. Aikaisemmin toiminut henkilöstöjaosto päätti kokouksessaan 10.12.2012, että stipendejä myönnetään vain tutkintotodistuksen, kurssitodistuksen tai suoritetun opintokokonaisuuden perusteella. Työnantajan kokonaan maksamasta koulutuksesta sekä oppisopimuskoulutuksesta, johon työntekijä osallistuu työaikana, ei myönnetä stipendiä. Stipendiä ei myöskään myönnetä ennen opintojen aloitusta.

Stipendirahaston tuotto-osuudesta jaetaan vuosittain tietty osuus stipendeinä. Henkilökunnan stipendirahaston vuoden 2020 tuotosta on omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön ilmoituksen mukaan jaettavissa 9 400 €. Yksittäiset myönnetyt stipendisummat ovat vaihdelleet vuosittain hakijamäärän, suoritettujen opintojen ja jaossa olevan summan vuoksi. Jotta henkilöstön yhdenvertaisuus opintosuoritusten osalta kyettäisiin turvaamaan aikaisempaa paremmin, on myös HR-yksikkö osoittanut omaa määrärahaansa käytettäväksi stipendien jakoon. Stipendeihin käytettiin yhteensä 10 950 €.

Henkilökunnan stipendien hakuaika päättyi 30.4.2021. Hakuajan päättymisestä ilmoitettiin Intrassa ja sähköpostitse kirjeellä toimialoille ja laitoksiin. Hakemuksensa lähetti 63 hakijaa. Stipendin hakijoita on tänä ja viime vuonna ollut aikaisempaa enemmän.

Stipendi esitetään myönnettäväksi 53 hakijalle. Esitykset ovat liitteessä. Syitä, miksi stipendiä ei myönnetä vuonna 2021 ovat seuraavat: keskeneräiset tutkintoon tähtäävät opinnot tai keskeneräiset opintokokonaisuudet sekä jo päättynyt palvelussuhde. Lisäksi stipendiä ei myönnetä, koska työnantaja on tukenut opintoja sekä työajallisesti että rahallisesti ylittäen suurimman kyseisistä opinnoista myönnettävän stipendisumman.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että ammattipätevyyden edistämiseen tarkoitetun stipendin saavat liitteessä esitetyt henkilöt.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi