Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 409 Porin kaupungin museopalveluiden kokoelmakeskuksen tarveselvitys

PRIDno-2021-2124

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Taustaa

Satakunnan Museo ja Porin taidemuseo (nyk. Porin kaupungin museopalvelut) ovat viime vuosikymmeninä useaan otteeseen selvittäneet mahdollisuuksia saada kokoelmilleen asianmukaiset varastotilat. 2010-luvulla tilannetta yritettiin ratkaista alueellisen kokoelmakeskuksen selvityshankkeessa vuonna 2011, kolmessa erillisessä kilpailutusprosessissa vuosina 2014 ja 2016 sekä viimeisimpänä Porin Aarre -hankkeessa
(2018- ), jonka suunnittelu on koronapandemian aikana viivästynyt.

Vaikutukset

Porin museoissa on maakunnan merkittävimmät taide- ja esinekokoelmat. Museoiden kokoelmat ovat pääomaa tiedolle, innovaatioille, uudelle ajattelulle, hyvinvoinnille ja identiteetille – niissä tiivistyy porilaisuuden ydin. On tärkeää huomata, että vain Porin kaupungin museot huolehtivat porilaisen kulttuuriperinnön ja taiteen keräämisestä ja säilyttämisestä. Porin taidemuseolla ja Satakunnan Museolla on myös lakisääteinen aluevastuumuseotehtävä, joka velvoittaa Satakunnan alueen kulttuuriperinnön keräämiseen ja säilyttämiseen. Tarveratkaisun taloudellisten vaikutuket tarkentuu hankesuunnittelun aikana. Selvää on, että tilakustannukset tai poistot kasvavat nykyisestä. 

Nykytila

Kokoelmien säilytysolosuhteet eivät vastaa Museolain (319/2019) tai alueellisen vastuumuseoaseman edellyttämiä perusvaatimuksia. Lika, tuholaiset ja epävakaat olosuhteet tuhoavat parhaillaan osaa esineistä, eikä kokoelmia voida tilanpuutteen vuoksi enää kartuttaa. Ahtaissa tiloissa työskentely ei ole tehokasta tai turvallista ihmisille eikä kokoelmille. Tilanne on kriittinen: kaupungin kulttuuriomaisuus ja korvaamaton kulttuuriperintö on vaarassa tuhoutua ratkaisujen viivästyessä, ja tilanteen laiminlyönti voi johtaa myös museoiden valtionosuuksien merkittävään supistamiseen.

Museoiden kokoelmia on säilössä seitsemässä eri kohteessa, yksi on vuokrattu konsernin ulkopuolelta ja kaksi konsernin sisältä. Loput ovat omassa taseessa tilayksikön hallinoitavina. Ulkoa vuokrattujen vuokrakustannukset ovat vuodessa 238 800€. Välttävimmässä kunnossa ja suuremmassa korjaustarpeessa on kaupungin omassa taseessa oleva Varikko-rakennus, jonka kustannukset ovat vuodessa 38 000€ sisältäen poistot 1500 euroa. Kokoelmien säilytystilojen yhteenlaskettu laajuus on 8007m2.

Tavoitteet

Museoiden tavoitteena on kokoelmakeskus, johon keskitetään museokokoelmat eri puolilla kaupunkia sijaitsevista, osin ulkoa vuokratuista tiloista. Kokoelmakeskukseen kuuluvat myös asianmukaiset työskentelytilat esineiden ja teosten käsittelylle, tutkimukselle ja konservoinnille. Hanke varmistaa arvokkaiden kokoelmien säilymisen tuleville sukupolville vuosikymmeniksi eteenpäin. Kokoelmakeskus parantaa yleisön mahdollisuuksia nähdä ja käyttää kokoelmia eri tavoin, myös digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Keskitetty kokoelmakeskus tulee olemaan porilaisten yhteinen muisti, joka auttaa kaupunkilaisia ja kaikkia Porista kiinnostuneita tutustumaan kaupungin taidekokoelmiin ja koko maakunnan kulttuuriperintöön.

Kokoelmakeskuksen toimintaan tarvittavat tilat ovat ohjelma-alaltaan yhteensä 7316 m² sisältäen tarvittavat tekniset tilat (käytävät, ilmastointikonehuone, siivous-komerot jne.). Kokelmat vaativat ominaisuuksien mukaan erilaista olosuhdevaatimusta tiloilta, kuten ilmanvaihtoon ja kosteuteen liittyvää vaatimusta. Optimaalinen säilytysratkaisu edellyttää korkeaa tilaa 3703m2 ja matalaa tilaa 2897m2.

Alustavat ratkaisuvaihtoehdot

Aiemmissa kokoelmakeskushankkeissa on selvitetty eri vaihtoehtoja museoiden kokoelmatilojen toteuttamiselle. Vuonna 2011 toteutetussa hankkeessa selvitettiin edellytyksiä alueen museoiden yhteiselle kokoelmakeskukselle. Vuosien 2014 ja 2016 tarjouskilpailuissa etsittiin kokoelmakeskukselle sopivia vuokratiloja tarjouskilpailun avulla. Lisäksi hankkeen eri vaiheissa on kartoitettu useaan otteeseen kaupungin olemassa olevia kiinteistöjä ja niiden soveltuvuutta kokoelmakeskuksen käyttöön. Porin Aarre -hankkeessa esitettiin kokoelmavarastojen yhdistämistä kaupunkikeskustaan rakennettavaan uudisrakennukseen yleisölle avoimien kokoelmatilojen kautta.

Hankesuunnitteluvaiheessa on arvioitava vaikutuksien arviointien kautta hankkeen toteutusvaihtoehtoja tarkemmin. Alustavasti konserniyhtiöiltä voisi vapautua tiloja lähivuosina kokoelmien säilykseen. Tämä mahdollistaisi esim. Ulasoorin alueelle keskittyneen Kokoelmakampus-ratkaisun vuosien 2023-2024 aikana. Alustavan aikataulun mukaan tarveselvitys on valmis 2021. Hankesuunnitelma valmistuisi vuonna 2022. Hankeratkaisusta riippuen voisi uusi kokoelmakeskus olla valmis aikaisintaan vuosien 2023 ja 2024 aikana.

Tarveselvitys on laadittu yhteistyössä teknisen toimialan kanssa.  Tilahankkeiden suunnitteluohjeen mukaan Kaupunginhallitus hyväksyy tarveselvitykset osana investointiohjelmaa kevään talousarvion kehysvaiheen yhteydessä sekä liittää ne perusteluiksi esittäessään hankkeita otettavaksi kaupungin taloussuunnitelmaan. Pelkän tarveselvityksen perusteella talousarvion investointiosan voidaan varata vain hankesuunnitteluun tarvittavat määrärahat.  

Liitteet: Tarveselvitys ja tilaluettelo

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä tarveselvityksen ja lähettää laaditun tarveselvityksen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi hankesuunnittelun käynnistämistä varten.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: ”Sivistyslautakunta päättää hyväksyä tarveselvityksen ja lähettää laaditun tarveselvityksen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi hankesuunnittelun käynnistämistä varten sekä toteaa, että sivistyslautakunta on huolissaan kokoelmakeskuksen pitkittyneestä tilanteesta ja toivoo asian kiireellistä edistämistä.”

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli 11.5.2021 Porin kaupungin museopalveluiden kokoelmakeskuksen tarveselvitystä.

Asian tarkempi käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä laaditun tarveselvityksen hankesuunnittelun käynnistämistä varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Esa Kohtamäki, Mikko Nurminen, Mikko Viitala, Miika Pennanen, Anni Venäläinen, Johanna Jakomaa, Jyri Träskelin, Paula Kauppila

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi