Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 417 Porin teatterin ja Pori Sinfonietan yhtiöittäminen, valtuustoaloite, Mikael Ropo

PRIDno-2020-5872

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Taustaa: 

Porin kaupunginhallitus on käynnistänyt selvityksen Pori Sinfonietan ja Porin teatterisäätiön 
yhdistämisestä. Useat kunnat Suomessa ovat yhtiöittäneet kulttuuritoimintaansa. Yhtiöittämisen taustalla 
on ajatus tarjota entistä laadukkaampia kulttuuripalveluita mahdollisimman joustavasti. Yhtiöittäminen toisi 
toimijoilleen vapautta ja vastuuta, sekä mahdollistaisi joustavan päätöksenteon. Omistaja-ohjauksen 
kautta olisi myös mahdollisuus määritellä tavoitteet ja tahtotila entistä laajemmin.

Esitys:

Esitän, että Porin kaupunki teettää selvityksen Porin teatterisäätiö sr:n muuttamiseksi osakeyhtiöksi. 
Samalla selvitetään Pori Sinfonietan siirtämistä tämän osakeyhtiön alle. Selvityksessä tulee huomioida 
myös vaikutukset Porin Teatteritalo Oy:hyn.

Selvityksessä tulee huomioida organisaatiovaikutukset, päätöksentekovaikutukset, TES-vaikutukset, 
vaikutukset kaupungin suuntaan, toiminnan joustavuus, talousvastuullisuus, valtionosuuksien 
tuloutuminen, kaupungin rahoitus ja omistajaohjaus, sekä johtajuus. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo on 2.11.2020 tehnyt seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porin teatterin ja Pori Sinfonietan yhtiöittäminen, valtuustoaloite, Mikael Ropo 

Taustaa: 

Porin kaupunginhallitus on käynnistänyt selvityksen Pori Sinfonietan ja Porin teatterisäätiön  yhdistämisestä. Useat kunnat Suomessa ovat yhtiöittäneet kulttuuritoimintaansa. Yhtiöittämisen taustalla  on ajatus tarjota entistä laadukkaampia kulttuuripalveluita mahdollisimman joustavasti. Yhtiöittäminen toisi  toimijoilleen vapautta ja vastuuta, sekä mahdollistaisi joustavan päätöksenteon. Omistaja-ohjauksen kautta olisi myös mahdollisuus määritellä tavoitteet ja tahtotila entistä laajemmin.  

Esitys: 

Esitän, että Porin kaupunki teettää selvityksen Porin teatterisäätiö sr:n muuttamiseksi osakeyhtiöksi.  Samalla selvitetään Pori Sinfonietan siirtämistä tämän osakeyhtiön alle. Selvityksessä tulee huomioida  myös vaikutukset Porin Teatteritalo Oy:hyn.  

Selvityksessä tulee huomioida organisaatiovaikutukset, päätöksentekovaikutukset, TES-vaikutukset,  vaikutukset kaupungin suuntaan, toiminnan joustavuus, talousvastuullisuus, valtionosuuksien  tuloutuminen, kaupungin rahoitus ja omistajaohjaus, sekä johtajuus."

Kaupunginhallitus on päätöksellään 9.11.2020 § 625 päättänyt pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausuntoa 31.3.2021 mennessä. 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon:

"Sivistyslautakunta päätti (20.10.2020, § 230) perustaa työryhmän selvittämään Porin seudun kansalaisopiston, Porin taidekoulun, Palmgren-konservatorion ja Pori Sinfoniettan toiminnan järjestämisen malleja. Työryhmän jäseniksi nimettiin em. perusyksiköiden johtajat, opetusyksikön ja kulttuuriyksikön päälliköt sekä kuusi jäsentä sivistyslautakunnasta. Työryhmän puheenjohtajana toimii Sinikka Alenius.

Työryhmän tehtävänä on organisoida selvitys, josta saadun tiedon perusteella voidaan päättää olisiko toimintojen järjestämistapoihin mahdollisesti tehtävillä muutoksilla perusteita ja voitaisiinko niiden avulla saada hyötyjä, joita olisivat mm. toimintojen tehostamisen kautta saatavat kustannussäästöt sekä mahdolliset synergiaedut ko. perusyksiköiden tuottamissa palveluissa.

Selvitystä on alettu toteuttaa kuluneen kevään 2021 aikana ja ensimmäinen väliraportti selvitystyön etenemisestä esitellään sivistyslautakunnalle toukokuussa 2021. Pori Sinfonietta on yksi selvityksen kohteena olevista toimijoista ja näin ollen selvityksessä tullaan huomioimaan myös valtuustoaloitteessa esitetyt mahdollisuudet Pori Sinfoniettan ja Porin teatterisäätiön muodollisesta fuusiosta, uuden toimijan järjestämismuodosta ja em. toimenpiteiden vaikutuksista."

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Valmistelija

Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksellään 9.11.2020 § 625 päättänyt pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon.

Porin teatteri, Porin Teatterisäätiö ja Porin Teatteritalo Oy

Porin Teatteri on suomenkielinen ammattiteatteri, joka on perustettu vuonna 1931, kun Porin Näyttämö ja Porin Työväen Teatteri yhdistettiin. Teatteri toimii vuonna 1884 valmistuneessa teatteritalossa.

Porin Teatterisäätiö on perustettu 1964 Porin Teatteri ry:n ja Porin kaupungin toimesta. Säätiö omistaa nykyään osakkeista yli 99,99%.

Nykyään Porin Teatterisäätiö ja Porin Teatteritalo Oy muodostavat säätiölain mukaisen säätiökonsernin. Osakeyhtiö omistaa teatterikiinteistön ja harjoittaa ravintolatoimintaa. Teatterikiinteistön 2017 toteutunut peruskorjaus toteutettiin kokonaan Porin Teatteritalo Oy:n toimesta. Molemmat ovat myös erikseen yhdisteltynä Pori-konsernin tilinpäätökseen.

Porin Sinfonietta

Pori Sinfonietta on Satakunnan ainoa ammattisinfoniaorkesterina.

Porin Soitannollinen Seura, Musikaliska sällskapet i Björneborg, perusti orkesterin Poriin vuonna 1877, orkesterin toiminta jatkui vuoteen 1915. Porin kaupunginorkesteri, vuodesta 1993 alkaen Pori Sinfonietta, syntyi v. 1938, kun kaupungissa tuolloin toimineiden Porin amatööriorkesterin eli Porin työväenorkesterin ja Porin orkesteriyhdistyksen Porin Orkesterin soittajistot oli yhdistetty. Musiikkilautakunnan alainen kunnallinen orkesteri Porin kaupunginorkesterista tuli vuonna 1955, 1970-luvun lopulla kaikki soittajat olivat päätoimisia ammattimuusikoita. Nykyään toiminta organisatorisesti sivistystoimialan kulttuuriyksikköön.

Mikael Ropo esittää:

  • Porin kaupunki teettää selvityksen Porin teatterisäätiö sr:n muuttamiseksi osakeyhtiöksi.

Toimialajohtaja Kohtamäki on pyytänyt rahoitusjohtaja Jouni Lampista selvittämään asia. Alla on tiivistelmä lausunnosta ja koko lausunto on liitteenä.

Jouni Lampisen laatiman selvityksen mukaan säätiölain mukaiset perusteet säätiön lakkauttamiseksi eivät toteudu Porin teatterisäätiön osalta. Lausunnossa käsitellään myös Porin teatterisäätiön ja Porin Teatteritalon Oy:n sulauttamista. Sulauttaminen edellyttäisi koko osakekannan omistamista. Osa Porin Teatteritalo Oy:n osakkeista on Porin kaupungin omistuksessa. Mahdollisen sulauttamisen osalta tulee harkittavaksi saavutettavat edut ja vaikutukset esimerkiksi verotuksen näkökulmasta.

Lisäksi Jouni Lampinen toteaa omistajaohjauksesta seuraavaa:

”Valtuustoaloitteessa pyydettiin selvityksessä huomioimaan myös omistajaohjauksellinen näkökulma. Lyhyesti loppuun voidaan todeta, että sinällään osakeyhtiö yhteisömuotona on paljon joustavampi kuin säätiö, koska säätiöllä ei ole omistajia eikä jäseniä. Osakeyhtiössä kaupunki pystyy käyttämään omistajuuteen perustuvaa valtaa paljon helpommin esim. yhtiökokouksen kautta. Koska säätiöön toimintaan tehtävät muutokset ovat vahvasti säänneltyjä, tulee omistajaohjauksen kannalta uusien säätiöiden perustamista harkita aina hyvin tarkkaan.”

Mikael Ropo esittää:

  • Selvityksessä tulee huomioida organisaatiovaikutukset, päätöksentekovaikutukset, TESvaikutukset, vaikutukset kaupungin suuntaan, toiminnan joustavuus, talousvastuullisuus, valtionosuuksien tuloutuminen, kaupungin rahoitus ja omistajaohjaus, sekä johtajuus."

Toiminnan näkökulmasta mitään merkittävää vaikutusta ei saavuteta yhtiöittämällä säätiö ja Sinfoniettan yhdistämisellä perutettavaan yhtiöön. Säätiön ja sitä myötä säätiökonsernin purkaminen ja vastuiden uudelleenjärjestelyt olisivat melkoinen kustannus ja muutoksen vaikutus esimerkiksi verotuksen näkökulmasta tulisi selvittää tarkemmin. Muutos osakeyhtiöksi olisi lähinnä tekninen, sillä uuden säätiölain (2015) myötä toiminnallinen säätiö ja voittoa tavoittelematon osakeyhtiö eroavat toisistaan vain hyvin vähän. Merkittävin ero on se, että säätiöiden toimintaa valvoo erikseen Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteri, jonne säätiöt toimittavat vuosi-ilmoitukset.

Organisaatiovaikutukset, päätöksentekovaikutukset, TES-vaikutukset, vaikutukset kaupungin suuntaan, toiminnan joustavuus, talousvastuullisuus ja valtionosuuksien tuloutuminen pysyisivät ennallaan, samoin kaupungin rahoitus. Porin Teatterisäätiö ja Porin Teatteritalo Oy kuuluvat jo nyt konserniin ja omistajaohjauksen. Johtajuuden osalta ei tulisi merkittävää muutosta. Hallinnollisen henkilöstön yhdistämisen kautta voitaisiin mahdollisesti saavuttaa tulevien vuosien aikana henkilöstövähennyksiä toimintojen digitalisoinnin ja eläköitymisten myötä.

Kulttuuriyksikkö ja Porin Teatterin edustajat ovat aloittaneet yhteisneuvottelut toiminnallisen yhteistyön edistämiseksi. Keskusteluissa on selvitetty yhteisproduktioiden, markkinoinnin, lipunmyynnin ja tilojen yhteiskäytön mahdollisuuksia. Lipunmyyntiin liittyvä sopimus ulkopuolisen toimijan kanssa on Sinfoniettan kohdalla päättymässä vuoden 2022 lopussa.

Sivistyslautakunta katsoo, että muutoksia tällä hetkellä tulee edistää yhteistyön lisäämisellä mutta ei katso, että yhtiöittämisellä saavutettaisiin edistettäviä etuja.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.11.2020 § 134 valtuustoaloitteen koskien Porin Teatterin ja Porin Sinfonietan yhtiöittämistä. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan  9.11.2020 § 625 pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 31.3.2021 mennessä. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 11.5.2021 § 131.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista. Asiaan on liitettynä rahoitusjohtajan lausunto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.