Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 422 Pyörätien rakentamiseen tarvittavien kaavoitus yms. toimenpiteiden käynnistäminen, valtuustoaloite Ari Jalonen ja Simo Korpela

PRIDno-2021-1405

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Ari Jalonen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: 

Viasvedelle vievän tien liikennemärät ja ajoneuvojen koko on merkittäviä suhteessa tien kapeuteen ja mutkaisuuteen, muistaen ettei tien vieressä ole pyörätietä ja kaikki liikenne kulkee samaa mutkaista tietä pitkin.

Olen aikaisemminkin tehnyt vastaavan aloitteen ja vastaus siihen kuului kiteytetysti, tie kuuluu valtion alaisten toimijoiden vastuulle. Vastaavasti olen kansanedustajan työssä nostanut Pori-Viasvesi pyörätien rakentamisen samassa yhteydessä, kuin Söörmarkku-Noormarkku pyörätien. Tässä yhteydessä olisi ollut rahaa tarjolla, mutta rahaa ei voida valtion suunnalta työntää kunnan suuntaan, mikäli suunnitelmat ja kaavoitukset puuttuvat. Käsittääkseni tälläkin hallituskaudella olisi tarjolla pyöräilyn edistämiseksi suunnattuja rahoja. Porissa on paljon hyviä pyöräilyreittejä, joita tulisi kehittää edelleen ja laajentaa nykyisestään.

Kyseinen tie on merkitty pyöräilyverkostoon, vaikkei siinä ole pyörätietä ja tie on todella vaarallinen. Mielestäni kaupungilla on velvollisuus huolehtia pyöräilyreittien turvallisuudesta, mikäli ko. reittiä suositellaan. Onnettomuuden sattuessa on suuri mahdollisuus joutua selvittämään vastuukysymyksiä.

Kun on oletettavaa, että valtion suunnalta on tulevaisuudessakin saatavissa rahoitusta pyöräilyn edistämiseen, on järkevää panostaa liikkumismuotoon, joka terveyshyötyjen kautta pienentää kunnan menoja. Tämä on mahdollista vain, mikäli kaavoitus, yms. järjestelyt ovat kunnossa.

Esitän tehtäväksi selvitystä ja toteutusta Pori-Viasvesi-Hakkiluoto pyörätien rakentamiseksi vaadittavien kaavoitusten yms. toimenpiteiden toteuttamiseksi. Rahoitusikkunan johdosta työ on käynnistettävä pikaisesti ja varauduttava kaupungin maksuosuuteen, joka tulee takaisin kuntalaisten terveyshyötyinä.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Sinisten valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen pyörätien rakentamiseen tarvittavien kaavoitus- yms. toimenpiteiden käynnistämiseksi Viasvedelle johtavan Viasvedentien osalta.

Aloitteessa todetaan, että Viasvedelle vievän tien liikennemärät ja ajoneuvojen koko on merkittäviä suhteessa tien kapeuteen ja mutkaisuuteen, muistaen ettei tien vieressä ole pyörätietä ja kaikki liikenne kulkee samaa mutkaista tietä pitkin. Kyseinen tie on merkitty pyöräilyverkostoon, vaikkei siinä ole pyörätietä ja tie on todella vaarallinen.

Aloitteen laatijat näkevät, että kaupungilla on velvollisuus huolehtia pyöräilyreittien turvallisuudesta, mikäli ko. reittiä suositellaan. Onnettomuuden sattuessa on suuri mahdollisuus joutua selvittämään vastuukysymyksiä. Kun on oletettavaa, että valtion suunnalta on tulevaisuudessakin saatavissa rahoitusta pyöräilyn edistämiseen, on järkevää panostaa liikkumismuotoon, joka terveyshyötyjen kautta pienentää kunnan menoja. Tämä on mahdollista vain, mikäli kaavoitus yms. järjestelyt ovat kunnossa.

Aloitteessa esitetään tehtäväksi selvitystä Pori-Viasvesi-Hakkiluoto pyörätien rakentamiseksi vaadittavien kaavoitusten yms. toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen ja selvittänyt asiaan vaikuttavia taustatekijöitä.

Vanha Raumantie on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima väylä, jonka liikennemäärä on noin 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Leppäkorven ja Hakkiluodon välisen tieosuuden pituus on noin 9 km. Poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia on viimeisen viiden vuoden aikana (2016-2020) tapahtunut 11 kpl, joista yksittäisonnettomuuksia 5 kpl ja eläinonnettomuuksia 2 kpl. Jalankulku- tai pyöräilijäonnettomuuksia ei ole poliisin tietoon tullut lainkaan. Yhtä eläinonnettomuutta lukuun ottamatta onnettomuudet eivät myöskään ole johtaneet henkilövahinkoihin.

Porin seudulle laadittiin vuonna 2019 kävelyn ja pyöräilyn kehittämisstrategia. Viasvedentie ei sisälly strategiassa esitettyyn Porin seudun pyöräväylien tavoiteverkkoon. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimesta ei myöskään ole laadittu tarveselvitystä tai toimenpidesuunnitelmaa pyörätien toteuttamiseksi Viasvedentielle. Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen mukaan tieosuuden liikennemäärä ei ole riittävä erillisen pyörätien rakentamiseksi.

Pyörämatkailutarpeita palveleva ns. Euro-Veloreitti kulkee Viasvedentien kautta. Reitistön tavoitteena on hyödyntää myös haja-asutusalueella sijaitsevia vähän liikennöityjä maanteitä, joilla ei ole erillisiä kevyen liikenteen väyliä.

Nykyinen valtion tukirahoitus pyöräteiden rakentamiseksi kohdistuu asemakaavoitetulle katuverkolle, ei haja-asutusalueille. Pyörätien rakentaminen Viasvedentielle välillä Leppäkorpi - Hakkiluoto tulisi karkeasti arvioituna maksamaan noin 2,5 miljoonaa euroa riippuen alueen maaperästä.

Koska kyseessä on valtion väylä, suunnittelusta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta vastaa lähtökohtaisesti ELY-keskus. Kunta ei voi omatoimisesti ryhtyä laatimaan tiesuunnitelmaa. Jos kunta haluaa omaehtoisesti edistää kohteen suunnitelmavalmiutta, edellyttäisi se suunnittelusopimuksen laatimista ELY:n kanssa ja maantielain mukaista suunnittelu- ja hyväksymisprosessia.

Edellä esitettyihin seikkoihin perustuen Infrajohtamisen toimintayksikkö ei puolla Viasvedentien pyörätiehanketta.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Risto Reipas, vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Ari Jalonen ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt valtuustoaloitteen Pyörätien rakentamiseen tarvittavien kaavoitus yms. toimenpiteiden käynnistäminen. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen seuraavanlaisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Porin kaupunkiseudulle on laadittu 2019 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Ohjelmassa todetaan mm:  

kävely ja pyöräily ovat edullisia kulkumuotoja sekä yhteiskunnalle että liikkujalle itselleen. Lihasvoimin liikkuminen parantaa asukkaiden terveydentilaa ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia yhteiskunnalle. Kulkijoille itselleen kävely on ilmaista ja pyöräilykin halpaa, ja omin voimin kulkiessa terveys kohenee ja mieli virkistyy. Kävely- ja pyörämatkojen korvatessa automatkoja liikenteen sujuvuus paranee ja investointitarpeet autoliikenteen väyliin ja pysäköintiin vähenevät. Samalla liikenteen ympäristöhaitat vähenevät ja asuinympäristön viihtyisyys paranee. Kun liikenne sujuu, keskustat elävöityvät ja ympäristö on viihtyisämpää, koko seudun vetovoima ja kilpailukyky kasvavat.” 

Kevyenliikenteen väylien kehittäminen Porin kaupungin alueella on kaikin puolin kannatettavaa. Asemakaavoittaminen on kuitenkin liian raskas toimenpide kevyenliikenteen väylien rakentamisen edistämiseen haja-asutusalueella.  

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. ” (MRL 7/50§). 

Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Maankäytön ohjaustarvetta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti asuntotuotannon tarve ja elinkeinoelämän toimivan kilpailun edistäminen.”  (MRL 7/51§). 

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.”  (MRL 7/54§). 

Pori-Viasvesi tien lähiympäristössä ei ole nykytilanteessa asemakaavaa kuin Leppäkorven kaupunginosan kohdalla. Tällä osuudella ko. tien vierellä kulkee myös kevytväylä. Kyseinen kevytväylä kulkee kuitenkin asemakaavoittamattomalla osuudella Leppäkorven kohdalla.

Asemakaavan laadinnan yhteydessä (maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla) yhdyskuntarakenne pitää suunnitella toimivaksi kokonaisuudeksi. Pelkän kulkuväylän asemakaavoittaminen ei täytä lain edellytystä. 

Asemakaavoituksen myötä kaavoitetulle alueelle muodostuu kaupungille myös asemakaavan toteuttamisvelvoitteet kattavien kunnallisteknisten verkostojen osalta sekä niiden kunnossapitovelvoite. 

Yhdyskuntarakenteen laajentuminen Viasveden suuntaan on luonteeltaan haja-asutuksen muotoista.  Asemakaavan laatimisedellytysten mukaista tarvetta suunnitteluun ei Viasveden suuntaan ole tällä hetkellä todettu. Kevytväylän rakentaminen ei edellytä asemakaavan laadintaa. 
Myös vuonna 2020 valmistunut kevytväylä Söörmarkku – Noormarkku välille, VT23 rinnalle on rakennettu asemakaavoittamattomalle alueelle.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.
 

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutetut Ari Jalonen ja Simo Korpela ovat jättäneet kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.3.2021 § 69 valtuustoaloitteen koskien Pori-Viasvesi-Hakkiluoto -pyörätien rakentamiseen tarvittavien kaavoitus- yms. toimenpiteiden käynnistämistä. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.3.2021 § 233  pyytää asiassa teknisen lautakunnan ja elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnot. Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 18.5.2021 § 144 ja elinvoima- ja ympäristölautakunta kokouksessaan 26.5.2021 § 115.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.