Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 427 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Elinvoima- ja ympäristötoimiala

PRIDno-2020-5305

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020,​ että vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia,​ on tullut voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.12.2020 § 714 päättänyt täsmentää 11.5.2020 päätöstä antamalla toimialajohtajalle/perusturvajohtajalle/pelastusjohtajalle/liikelaitoksen johtajille toimivallan seuraaviin täyttölupiin:

  • Tehtäväjärjestelyihin perustuva sisäinen siirto voidaan tehdä johtajan luvalla ja täyttölupa haetaan,​ mikäli tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös lisärekrytointi
  • Sisäinen määräaikainen oppisopimuspäätösoikeus
  • Olemassa oleva palvelusopimus ulkopuolisen tahon kanssa edellyttää määräaikaista rekrytointia

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavaa täyttölupaa:

ICT-pääsuunnittelija, tiedolla johtaminen ja raportointi,  vakinainen työsuhde 19.7.2021 lukien, ICT-yksikkö, PORI-06-25-21
Perustelut:
Tietohallinnosta siirtyy eläkkeelle tietohallinnon jatkuvan toiminnan kannalta kriittistä osaamista, jonka tilalle tarvitaan uutta voimaa ja osaamista. Tätä kyvykkyyttä ei voi kokonaistaloudellisesti korvata ostopalveluilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää seuraavan täyttöluvan:

  • ICT-pääsuunnittelija, tiedolla johtaminen ja raportointi, vakinainen työsuhde 19.7.2021 lukien, ICT-yksikkö, PORI-06-25-21

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristötoimiala, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.