Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 425 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Konsernipalvelut

PRIDno-2020-6247

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020,​ että vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia,​ on tullut voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.12.2020 § 714 päättänyt täsmentää 11.5.2020 päätöstä antamalla toimialajohtajan/perusturvajohtajan/pelastusjohtajan/liikelaitoksen johtajille toimivallan seuraaviin täyttölupiin:

  • Tehtäväjärjestelyihin perustuva sisäinen siirto voidaan tehdä johtajan luvalla ja täyttölupa haetaan,​ mikäli tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös lisärekrytointi
  • Sisäinen määräaikainen oppisopimuspäätösoikeus
  • Olemassa oleva palvelusopimus ulkopuolisen tahon kanssa edellyttää määräaikaista rekrytointia

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavaa  täyttölupaa: 

Palvelussuhdepäällikkö, vakinainen virkasuhde, HR-yksikkö, PORI-01-8-21
Perustelut:
Palvelussuhdepäällikön virkoja on kaupunkiorganisaatiossa yhteensä kaksi. Työnjaon mukaan toisen tehtävän painopisteenä on työnantajan neuvottelutoiminta ja paikallisten sopimusten hallinnointi sekä palkkausjärjestelmien kehittäminen. Toisen tehtävän pääpaino on hr-prosessien kehittämisessä, ohjeistuksen ylläpidossa ja perusprosessien turvaamisessa.  Tehtävän täyttäminen on henkilöstöhallinnon toimivuuden turvaamiseksi sekä toiminnan kehittämisen kannalta välttämätöntä.
Edellinen palvelussuhdepäällikkö Kristiina Uutela irtisanoutui.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavan täyttöluvan:

  • Palvelussuhdepäällikkö, vakinainen virkasuhde, HR-yksikkö, PORI-01-8-21

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.