Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 424 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Porin Vesi

PRIDno-2021-2086

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020,​ että vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia,​ on tullut voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.12.2020 § 714 päättänyt täsmentää 11.5.2020 päätöstä antamalla toimialajohtajan/perusturvajohtajan/pelastusjohtajan/liikelaitoksen johtajille toimivallan seuraaviin täyttölupiin:

  • Tehtäväjärjestelyihin perustuva sisäinen siirto voidaan tehdä johtajan luvalla ja täyttölupa haetaan,​ mikäli tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös lisärekrytointi
  • Sisäinen määräaikainen oppisopimuspäätösoikeus
  • Olemassa oleva palvelusopimus ulkopuolisen tahon kanssa edellyttää määräaikaista rekrytointia

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavaa  täyttölupaa:

Laitosmies (oppisopimus), määräaikainen työsuhde 16.8.2021 - 15.8.2023, Harjakankaan tekopohjavesilaitos, PORI-08-10-21
Perustelut:
Porin Veden talousveden tuotannon kolmesta yleistyöajalla työskentelevästä laitosmiehestä yksi on irtisanoutunut 7.5.2021. Laitosmiehet hoitavat vesilaitosten ja varavesilaitosten kunnossapito-, laiteasennus- ja säätötehtäviä sekä sijaistavat keskeytymättömässä kolmivuorotyössä kaupungin vedentuotannon ja -jakelun valvomohenkilökuntaa. Irtisanoutumisen vuoksi syntyy 33 %:n vajaus laitosmiestöitä tekevään henkilöstöön. Jatkuvaa henkilökunnan paikallaoloa edellyttävän valvomon toimivuus on erityisesti vuosilomien ja muiden poissaolojaksojen vakavasti uhattuna ilman tätä rekrytointia. Tämä on selvä uhka sekä veden toimitusvarmuudelle että laadulle. Ilman uuden laitosmiehen rekrytointia töitä on teetettävä jäljelle jääneillä kahdella laitosmiehellä huomattavasti normaalityötä kalliimpina ylitöinä ja lisäksi hankittava ostopalveluina työsuorituksia ulkopuolisilta toimijoilta. Toinen laitosmiehistä on myös vielä oppisopimussuhteinen määräaikainen työntekijä. Ylitöiden teettämiselle on myös selkeä työsuojeluperusteinen rajansa. Työsuoritusten teettäminen ulkopuolisella toimijalla ei aina ole mahdollista tehtävien vaativien erityisosaamisten vuoksi, eikä se ole toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. Porin Veden johtaja puoltaa rekrytoinnin aloittamista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavan täyttöluvan:

  • Laitosmies (oppisopimus), määräaikainen työsuhde 16.8.2021 - 15.8.2023, Harjakankaan tekopohjavesilaitos, PORI-08-10-21

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porin Vesi, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.