Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 426 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Sivistystoimiala

PRIDno-2020-6094

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020,​ että vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia,​ on tullut voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.12.2020 § 714 päättänyt täsmentää 11.5.2020 päätöstä antamalla toimialajohtajan/perusturvajohtajan/pelastusjohtajan/liikelaitoksen johtajille toimivallan seuraaviin täyttölupiin:

  • Tehtäväjärjestelyihin perustuva sisäinen siirto voidaan tehdä johtajan luvalla ja täyttölupa haetaan,​ mikäli tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös lisärekrytointi
  • Sisäinen määräaikainen oppisopimuspäätösoikeus
  • Olemassa oleva palvelusopimus ulkopuolisen tahon kanssa edellyttää määräaikaista rekrytointia

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia  täyttölupia:

8 Koulunkäyntiohjaajaa, vakinainen työsuhde 9.8.2021 lukien, Perusopetus, PORI-03-82-21
Perustelut:
Haetaan täyttölupaa 8 koulunkäyntiohjaajan vakinaistamiseksi 9.8.2021 alkaen.
Perusteluna on, että koulunkäyntiohjaajat  ovat työskennelleet  määräaikaisissa työsuhteissa yli kolmen vuoden ajan, jolloin Porin kaupungin linjauksen mukaan työsuhde tulee vakinaistaa.  Henkilön nimen perässä on päivämäärä, jolloin aloittanut koulunkäyntiohjaajana. Määräaikaiset työsuhteet ovat olleet voimassa koulujen lukuvuoden työpäivien mukaisesti.

Vakinaistettavat koulunkäyntiohjaajat kouluittain: 
Bensaid Aicha, Kaarisillan yhtenäiskoulu (Porin kaupungin palveluksessa 15.8.2016 alkaen)
Bergendahl Niina-Maija, Porin Lyseon koulu (4.2.2016 alkaen)
Kallioinen Anne, Tiilimäen koulu (9.4.2018 alkaen)
Käri Kirsi, Noormarkun yhtenäiskoulu (7.11.2016 alkaen)
Niemi Annika, Toejoen koulu (27.9.2016 alkaen)
Reunamo Jaana, Väinölän koulu (2.1.2018 alkaen)
Viljanen Toni, Käppärän koulu (2.10.2017 alkaen)
Ylitolonen Mari, Meri-Porin koulu/Reposaaren koulu (28.8.2017 alkaen)

Perusopetuksen koulujen ja Tiilimäen koulun ohjaajien  viikkotuntimäärä on 28 tuntia.
Tehtävä on lakisääteinen. Perusopetuslain (628/1998) 31 §:n mukaan vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetuksen osallistumisen edellyttämät  avustajapalvelut.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää sivistystoimialalle seuraavat täyttöluvat:

  • 8 Koulunkäyntiohjaajaa, vakinainen työsuhde 9.8.2021 lukien, Perusopetus, PORI-03-82-21

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sivistystoimiala, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.