Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 408 Työllisyysjärjestelmän hankinta

PRIDno-2021-242

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Seppänen, vt. yksikön päällikkö ICT-yksikkö, juha.seppanen@pori.fi

Perustelut

Hankinnan kohteena on tietojärjestelmä työllisyyspalveluiden tarpeisiin tarjouspyynnön ja liiteasiakirjojen mukaisesti. Järjestelmää tarvitaan asiakastietojen hallinnointiin sekä työllisyydenhoitoon liittyvien kunnalle kuuluvien toimenpiteiden hallintaan. Järjestelmän hankinta ei liity työllisyyden kuntakokeilussa käytettävän URA-järjestelmän käyttöön eikä ole sille rinnakkainen.

Nykyinen TYOL rekisteri vuodelta 1992 on ollut jo vuosia käyttöikänsä päässä niin teknisesti kuin toiminnallisesti. Lisäksi järjestelmän ylläpitoon tarvittava osaaminen on irtisanoutunut ICT-yksikön palveluksesta.

Tarjouspyyntö oli avattu sähköisesti HILMA-järjestelmässä 18.3.2021. Tarjousten määräaika umpeutui 13.4.2021 kello 12.00. Määräaikaan mennessä vaatimukset täyttäviä tarjouksia saapui 1 kpl. Tarjoaja oli Hakosalo Oy.

Tarjouksen vastaanottamisen jälkeen pyydettiin Hakosaloa antamaan tarkempi selonteko tarjouksensa sisällöstä ja esittelemään järjestelmää pyydetyin osin. Tämä selontekoneuvottelu järjestettiin 28.4.2021. Neuvottelun tulos tyydytti Porin kaupungin työllisyysyksikköä, työllisyyskokeilun päällikköä sekä ICT-yksikköä.

Työllisyysjärjestelmän hankintaan on varauduttu ICT-yksikön toimintasuunnitelmassa 2021 vuodelle ja tarpeellinen kustannus tullaan lisäämään osaksi talousarviota vuodelle 2022.

Järjestelmän hankinta- ja käyttöönottokustannukseksi tarjoaja on ilmoittanut 20250 eur ja SaaS-palvelumaksuksi 44500 / vuosi. Sopimuskauden kustannus, 2 vuotta, on kokonaisuudessaan 109250 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että Porin kaupunki hankintaan Hakosalo-työllisyysjärjestelmä tarjouksessa esitetyin hinnoin ja että kaupunginhallitus vastuuttaa ICT-yksikön päällikön laatimaan ja allekirjoittamaan sopimuksen Hakosalo Oy:n kanssa järjestelmän hankinnasta ja käyttöönotosta.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.
 

Valmistelija

  • Juha Seppänen, vt. yksikön päällikkö ICT-yksikkö, juha.seppanen@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsitteli 26.5.2021 kokouksessaan § 109 Työllisyysjärjestelmän hankinta. 

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hankkia Hakosalo-​työllisyysjärjestelmän tarjouksessa esitetyin hinnoin. Lisäksi kaupunginhallitus päättää vastuuttaa ICT-​yksikön päällikön laatimaan ja allekirjoittamaan sopimuksen Hakosalo Oy:n kanssa järjestelmän hankinnasta ja käyttöönotosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Työllisyysyksikkö, ICT-yksikkö, Hakosalo Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi