Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 454 Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö kaupungin organisaatiouudistuksen tiedottamisesta

PRIDno-2020-3375

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.5.2020 hallintosäännön muutokset, joilla vahvistettiin organisaatiouudistus, joka sisälsi kaupungin organisaatioon muodostuvan uuden elinvoima- ja ympäristötoimialan sekä suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen tulevan konsernipalvelut - nimisen esikuntayksikön.

Mika Viljanen on kannellut Satakunnan Kansassa julkaistun artikkelin perusteella eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, että yksi asian liitteistä olisi merkitty väärin perustein salassa pidettäväksi.

Lausunnon ja selvityksen antamiselle annettua määräaikaa on pyynnöstä pidennetty päättymään 4.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa eduskunnan oikeusasiamiehelle seuraavan selvityksen ja lausunnon:

Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.5.2020 kaupungin hallintosääntöön muutokset, joilla vahvistettiin organisaatiouudistus, joka sisälsi uuden elinvoima- ja ympäristötoimialan sekä suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen muodostuvan konsernipalvelut -nimisen esikuntayksikön. Luettelo henkilöistä tietoineen, jotka siirtyvät aikaisemmalta konsernihallinnon toimialalta uudelle elinvoima- ja ympäristötoimialalle, oli esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Kyseisen liitteen tiedot ovat julkisia, mutta muodostavat sellaisen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin mukaisen henkilörekisterin, jonka tietoja ei saa luovuttaa sähköisesti, ellei luovutuksen saajalla ole lupaa tallettaa ja käyttää henkilötietoja. Tämä tarkoittaa myös, että kyseisiä, sinällään julkisia tietoja ei voi julkaista verkossa, vaan tiedot on luovutettava muulla tavalla. Se, että kyseinen liite oli erehdyksessä merkitty salassa pidettäväksi, johtui kankeasti toimivasta asianhallintajärjestelmästä ja valmistelijan virheestä asianhallintajärjestelmän käytössä.

Virhe on tässä vaiheessa korjattu. Mikäli tietoja olisi pyydetty tai salassapitoperustetta olisi tiedusteltu, virhe olisi havaittu aikaisemmassa vaiheessa ja tiedot olisi pyydettäessä luovutettu muulla tavalla kuin sähköisesti.

Kaupunginhallitus toteaa, että päätöksenteossa pyritään noudattamaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain säännöksiä mahdollisimman tarkasti, ja pahoittelee tapahtunutta erehdystä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Eduskunnan oikeusasiamies /4.9.2020

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat