Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 453 Hyväksymisvaihe -Ruosniemi 51. kaupunginosan kortteli 154 tontin 6 asemakaavan muutos 609 1735

PRIDno-2020-1432

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelu 2.6.2020

Suunnittelualue sijoittuu Ruosniemen kaupunginosaan n. 4 km päähän kaupungin keskustasta Ruosniementien varrelle. Suunnittelualue rajautuu etelässä Ruosniementiehen, idässä erillispientalojen korttelialueeseen ja muilta osin Umpiaidan puistoon. Kaavamuutos on tullut vireille Porin Antin-talot Oy:n aloitteesta 30.3.2020, PRIDno-2020-1432.

Suunnittelualue on kiinteistö 609-51-154-6, jonka pinta-ala on n. 4370 m². Se on kaupungin omistuksessa ja siitä on tehty Porin Antin-talot Oy:n kanssa varaussopimus 3.3.2020, joka edellyttää asemakaavamuutosta.

Suunnittelualue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). Suunnittelualueen rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.50, joka tarkoittaa rakennusoikeutta 2185 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on II. Kaava sallii yhden asunnon rakentamisen ja tontille on rakennettava 1ap/75 k-m².

Kaavamuutoksella muutetaan kaavan pääkäyttötarkoitus rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), joka mahdollistaa rivitalorakentamisen. Tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta ja tehostaa kaupungin kunnallistekniikan käyttöä muuttamalla toteutumaton kaupan tontti kysyntää vastaavaa rivitalotuotantoa varten. Tontin rakentamisen tehokkuutta on laskettu nykyisestä (e=0.5) vastaamaan alustavan suunnitelman mukaista asuntorakentamisen määrää (e=0.25). Kerroslukua on vastaavasti laskettu yhteen kerrokseen. Autopaikkavaatimusta on taas kasvatettu vastaamaan asumisen edellyttämää yksi autopaikka 80 kerrosalaneliömetriä kohden. Rakentamisen soveltumista ympäristön asuntomiljööseen ohjataan asemakaavan rakennusaloilla ja määräyksillä. Suunnittelualueen hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen on huomioitu yleisissä määräyksissä. Tontin alustavan suunnitelman perusteella on laadittu havainnekuva.

Kaavamuutoksen vireilletulosta (MRL § 63) ja luonnosvaiheesta sekä nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 13.5.2020 sanomalehdissä, internetissä ja kirjeellä osallisille. Asemakaavaluonnos ja -selostus ovat olleet samanaikaisesti nähtävillä vireilletulon kanssa 14.-27.5.2020. Asemakaavasta ei ole laadittu erillistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Asemakaavan muutoksen vaikutusten ollessa vähäisiä voidaan MRL 63 §:n mukaisesti jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelma laatimatta. MRA 30 §:n mukainen kuuleminen on järjestetty osallisille osalliskirjeellä, jossa tiedotettiin asemakaavan vireilletulosta sekä postitettiin luonnosvaiheen asemakaavaluonnos ja -selostus osallisille.

Vireilletulon ja kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana ei saapunut yhtään mielipidettä.

Asemakaavan muutoksesta saatiin luonnosvaiheessa ennakkolausunnot Pori Energia Oy Energiapalvelut- yksiköltä ja Satakunnan Museolta.

Pori Energia Oy Energiapalvelut- yksikkö toteaa ennakkolausunnossaan, että alueelle rakennettaviin kiinteistöihin on saatavilla kaukolämpö, eikä Energiapalveluilla ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Satakunnan Museo toteaa ennakkolausunnossaan, että suunnittelualueen läheisyyteen on viime vuosina kaavoitettu ja rakennettu uutta erillispientalo- ja rivitaloasutusta, joka poikkeaa varsin jyrkästi viereisen vanhan asutuksen ominaispiirteistä. Vaikka uudisrakentamisen tuleekin muodostaa oma ajallinen kerroksensa, voisi liittyminen vanhaan olla pehmeämpää ja sen ominaispiirteet paremmin huomioivaa. Museo esittääkin, että tontilla 154-6 rakennusten sijoittelua ja ulkoasua ohjattaisiin asemakaavassa tarkemmin. Kaavaluonnoksessa rakennusala kattaa lähes koko tontin. Kaavaan liittyvässä havainnekuvassa kolme asuinrakennusta on sijoitettu tontin laidoille ja talousrakennukset (autokatoksia) niiden väliin keskelle tonttia. Tämä tarkoittaisi sitä, että koko tontti varataan autoille. Museo ehdottaa, että autokatokset sijoitettaisiin esim. tontin länsireunalle tontille tulevan ajotien yhteyteen ja asuinrakennusten väliin jätettäisiin oleskelualue. Tontin reunalle museo esittää istutettavaksi pensasaidan pihaa pehmeästi rajaamaan ja liittämään kokonaisuutta alueen vanhoihin pihoihin.

Kaupunkisuunnittelu toteaa, että kaavan yhteydessä laaditaan kaavoituksen kannalta tarpeellisia, mutta alustavia asemapiirroksia. Kaavoituksen luomien reunaehtojen puitteissa on tarkemmassa rakennuslupaprosessissa mahdollista suunnitella ympäristöön soveltuvia ratkaisuja. Jatkosuunnittelua ohjeistetaan museon toiveiden mukaisesti.

Ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Saatujen ennakkolausuntojen perusteella asemakaavaehdotuksesta ei tarvitse pyytää uutta lausuntoa Pori Energia Oy Energiapalvelut- yksiköltä.

Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, ja siitä päättää kaupunginhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Ruosniemen 51. kaupunginosan korttelin 154 tonttia 6 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1735, päivätty 2.6.2020 nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan Museolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Porin Vedeltä ja Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta Porin Antin-talot Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 4000 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 2000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on asettanut 8.6.2020 Ruosniemen 51. kaupunginosan korttelin 154 tonttia 6 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1735,​ päivätty 2.6.2020 nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytänyt siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta,​ ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnalta,​ Satakunnan Museolta,​ Satakunnan pelastuslaitokselta,​ Porin Vedeltä ja Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävänä 18.6.-31.7.2020. Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot tekniseltä lautakunnalta,​ ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnalta,​ Porin Vedeltä ja Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä. Luonnoslausunnon pohjalta tehdyn täydennyksen vuoksi Satakunnan Museolla ei ole lausuttavaa asemakaavaehdotukseen. Satakunnan pelastuslaitokselta ei saatu lausuntoa määräaikaan mennessä.

Asemakaavaehdotuksen kaikki viranomaislausunnot ovat nähtävissä kokonaisuudessaan kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Viranomaislausunnot:

Tekninen lautakunta totesi lausunnossaan, että asemakaavanmuutoksesta mahdollisesti aiheutuva arvonnousu kohdistuu maanomistajalle, eli Porin kaupungille, ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maankäyttökorvausta ei tule perittäväksi.

Ympäristö- ja lupapalvelut - toimiala ei pidä havainnekuvan mukaista rakennusten sijoittelua parhaana mahdollisena ratkaisuna. Kaavamuutosalueella ei ole selvitetty happamien sulfaattimaiden esiintymistä, arvioitu niiden vaikutusta rakentamiseen ja rakentamisen ympäristövaikutuksiin ja niiden hallintaan.

Kaupunkisuunnittelu toteaa, että kaavoituksen luomien reunaehtojen puitteissa on tarkemmassa rakennuslupaprosessissa mahdollista suunnitella ympäristöön soveltuvia ratkaisuja. Jatkosuunnittelua ohjeistetaan museon toiveiden mukaisesti. Ympäristö- ja lupapalveluiden lausunnon perusteella kaavan ohjausvaikutusta on tarkennettu lisäämällä yleinen määräys rakentamisesta. Kaavamuutos on pienialainen ja vaikutukset valumiin ovat enintään vähäiset. Hulevesien imeyttämiseen ja viivyttämiseen on edellytetty esitettäväksi tarkemmin rakennuslupavaiheessa. 

Muilla lausunnonantajilla ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa. 

Asemakaavan muutosehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.

Kaavaselostuksen liitteenä oleva palauteraportti sisältää lausunnot ja kaupunkisuunnittelun vastineet kokonaisuudessaan (liite 7: Ehdotusvaiheen palauteraportti).

Lausuntojen perusteella asemakaavaehdotuksen selostusta ja kaavamääräyksiä on tarkistettu 18.8.2020 seuraavasti:

  • Ympäristö- ja lupapalveluiden –toimialan ehdotuslausunnon ja Satakunnan Museon luonnoslausunnon pohjalta tehdyssä täydennyksessä asemakaavan ohjausvaikutusta on tarkennettu lisäämällä yleinen määräys rakentamisesta, jossa ”Rakentamisen tulee soveltua massoittelun, materiaalien ja värien osalta viereiseen Ruosniemen kulttuuriympäristöön”.
  • Kaavakartan määräyksiin tehdyn tarkennuksen johdosta kaavakartan käsittelypäivämääriin on lisätty merkintä, muutettu 18.8.2020.
  • Asemakaavaselostusta on täydennetty lisäämällä kohtaan "4.3.4 viranomaisyhteistyö" saadut lausunnot. 
  • Kaavakarttaan ja selostukseen on lisätty ehdotusvaiheen käsittelypäivämäärät.

Kaikki tehdyt tarkistukset kaavaehdotuksen selostukseen, kaavakarttaan ja tonttijakoon ovat kokonaisuuden kannalta merkitykseltään vähäisiä, eikä asemakaavaa ole tarve asettaa uudelleen nähtäväksi.

Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Maankäyttösopimusta ei laadita Tekninen lautakunta lausunnon perusteella.

Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, joten siitä päättää kaupunginhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Ruosniemi 51. kaupunginosan korttelin 154 tonttia 6 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1735,​ päivätty 2.6.2020, tarkistettu 18.8.2020.

Kaavamuutoksen anojalta Porin Antin-​talot Oy:ltä peritään kaavan laatimis-​ ja käsittelykuluja 4000 euroa,​ joista luonnosvaiheessa on laskutettu 2000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto. Päätös tiedoksi: Kirjaamo/Elina Tasku, Porin Antin-​talot Oy

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Käsitellyt asiat