Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 459 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 24.8.2020

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 24.8.2020. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin yksi valtuustoaloite, joka on sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

Valtuuston valmisteluun palauttamat asiat:

§107
Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille, valtuustoaloite, eak Milka Tommila
Asian diaarinumero PRIDno-2020-365
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 24.10.2020 mennessä

§110
Öljylämmityksestä luopuminen Porin kaupungin omistamasta Ahlaisten paloaseman käytössä olevasta kiinteistöstä, valtuustoaloite, Markku Tanttinen
Asian diaarinumero PRIDno-2020-2545
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon 24.10.2020 mennessä. 

Valtuustoaloitteet:

§114
Porin kaupunkistrategian muuttaminen tukemaan etätyön mahdollistavaa infrastruktuuria, valtuustoaloite, Petri Reponen
Asian diaarinumero PRIDno-2020-4658
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta lausunnot konsernipalveluiden strategia- ja tietopalvelut -toimintayksiköltä, HR-yksiköltä ja  ict-yksiköltä 24.10.2020 mennessä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavin lisäyksin: 

§107
Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille, valtuustoaloite, eak Milka Tommila
Asian diaarinumero PRIDno-2020-365
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan  ja perusturvan sosiaali- ja perhepalveluyksikön lausunnot  24.10.2020 mennessä.

Kokouskäsittely

Erno Välimäki teki lisäysesityksenä, että valtuustoaloitteesta § 107 Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille päätetään pyytää  myös perusturvan sosiaali- ja perhepalveluyksikön lausunto. 

Tiedusteltuaan kaupunginhallituksen kantaa Välimäen tekemään lisäysehdotukseen, puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen totesi kaupunginhallituksen yksimielisesti kannattavan Välinmäen lisäysehdotusta. 

Tiedoksi

Lausunnonantajat, nimetyt tahot

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat